ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.110                                                                                                                                       Leden 2019

Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy –
Část 3: Průmyslové prostory

ČSN
EN 50173-3
ed. 2

36 7253

 

Information technology – Generic cabling systems –
Part 3: Industrial spaces

Technologies de l’information – Systèmes de câblage générique –
Partie 3: Espaces industriels

Informationstechnik – Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen –
Teil 3: Industriell genutzte Bereiche

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50173-3:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50173-3:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-03-19 se nahrazuje ČSN EN 50173-3 (36 7253) ze srpna 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50173-3:2018 dovoleno do 2021-03-19 používat dosud platnou ČSN EN 50173-3 (36 7253) ze srpna 2008.

Změny proti předchozí normě

Viz kapitola Evropská předmluva.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50173-1:2018zavedena v ČSN 50173-1 ed. 4:2019 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Obecné požadavky

EN 50174-1 zavedena v ČSN EN 50174-1 ed. 2 (36 9071) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

EN 50174-2 zavedena v ČSN EN 50174-2 ed. 2 (36 9071) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

EN 50174-3 zavedena v ČSN EN 50174-3 ed. 2 (36 9071) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

EN 61076-3-106:2006zavedena v ČSN EN 61076-3-106:2007 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3-106: Obdélníkové konektory – Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 60603-7

EN 61754-20:2012zavedena v ČSN EN 61754-20 ed. 2: 2012 (35 9244) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů – Část 20: Druh optických konektorů typu LC

Souvisící ČSN

ČSN EN 50098-1 (87 0505) Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů – Část 1: Základní přístup ISDN

ČSN EN 50098-2 (87 0505) Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů – Část 2: ISDN 2 048 kbit/s – Primární přístup a rozhraní pronajatých linek

ČSN EN 50173-2 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-4 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50173-5 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 5: Datová centra

ČSN EN 50173-6 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 6: Distribuované služby v budovách

ČSN EN 50310 ed. 4 (36 9072) Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

ČSN EN 60603-7 ed. 2 (35 4620) Konektory pro elektronická zařízení – Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory

ČSN EN 60603-7-7 ed. 3 (35 4620) Konektory pro elektronická zařízení – Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 600 MHz

ČSN EN 60603-7-71 (35 4620) Konektory pro elektronická zařízení – Část 7-71: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

ČSN EN 60793-2-50 ed. 5:2016 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

ČSN EN 61076-3-104 ed. 2 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

ČSN EN 61076-3-110 ed. 2 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3-110: Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

ČSN EN 61784-5 (soubor) (18 4001) Průmyslové komunikační sítě – Profily – Část 5: Instalace sběrnic pole

ČSN EN 61918 ed. 2 (18 4021) Průmyslové komunikační sítě – Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 6.2.2.2, C.2.1 a D.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Miroslav Pospíšil, IČO 05901227

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 50173-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Červen 2018

ICS 35.110                                                                                                             Nahrazuje EN 50173-3:2007

Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy –
Část 3: Průmyslové prostory

Information technology – Generic cabling systems –
Part 3: Industrial spaces

Technologies de l’information – Systèmes
de câblage générique –
Partie 3: Espaces industriels

Informationstechnik – Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen –
Teil 3: Industriell genutzte Bereiche

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-03-19. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                   Ref. č. EN 50173-3:2018 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 9

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1......... Rozsah platnosti a shoda............................................................................................................................................................. 13

1.1...... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 13

1.2...... Shoda.............................................................................................................................................................................................. 13

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 13

3......... Termíny, definice a zkratky.......................................................................................................................................................... 14

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 14

3.2...... Zkratky............................................................................................................................................................................................. 15

4......... Struktura systému univerzální kabeláže v průmyslových prostorech................................................................................. 15

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

4.2...... Funkční prvky................................................................................................................................................................................. 15

4.3...... Struktura a hierarchie................................................................................................................................................................... 15

4.4...... Kabelážní subsystémy................................................................................................................................................................. 18

4.4.1... Kabelážní subsystémy průmyslových prostorů....................................................................................................................... 18

4.4.2... Přidružené kabelážní subsystémy............................................................................................................................................. 19

4.5...... Cíle návrhu..................................................................................................................................................................................... 19

4.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

4.5.2... Mezilehlá kabeláž......................................................................................................................................................................... 20

4.5.3... Podlažní kabeláž........................................................................................................................................................................... 20

4.5.4... Páteřní kabeláž.............................................................................................................................................................................. 21

4.5.5... Spojovací kabeláž......................................................................................................................................................................... 21

4.6...... Umístění funkčních prvků............................................................................................................................................................ 21

4.6.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

4.6.2... Telekomunikační vývody............................................................................................................................................................. 22

4.6.3... Rozvodné uzly................................................................................................................................................................................ 22

4.6.4... Kabely.............................................................................................................................................................................................. 22

4.6.5... Konsolidační body......................................................................................................................................................................... 22

4.7...... Rozhraní.......................................................................................................................................................................................... 22

4.7.1... Rozhraní zařízení a zkušební rozhraní...................................................................................................................................... 22

4.7.2... Kanály a spoje............................................................................................................................................................................... 22

4.8...... Dimenzování a konfigurace........................................................................................................................................................ 23

4.8.1... Rozvodné uzly................................................................................................................................................................................ 23

4.8.2... Kabely.............................................................................................................................................................................................. 23

4.8.3... Spojovací technické prostředky.................................................................................................................................................. 23

4.8.4... Šňůry................................................................................................................................................................................................ 23

4.8.5... Telekomunikační vývody a konsolidační body........................................................................................................................ 24

4.8.6... Rozhraní externí sítě..................................................................................................................................................................... 24

5......... Vlastnosti kanálu v průmyslových prostorech.......................................................................................................................... 24

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

5.2...... Vlastnosti prostředí........................................................................................................................................................................ 26

5.3...... Přenosové vlastnosti..................................................................................................................................................................... 26

Strana

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

5.3.2... Symetrická kabeláž....................................................................................................................................................................... 26

5.3.3... Optická vláknová kabeláž............................................................................................................................................................ 26

6......... Referenční provedení v průmyslových prostorech................................................................................................................. 26

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

6.2...... Symetrická kabeláž....................................................................................................................................................................... 27

6.2.1... Předpoklady................................................................................................................................................................................... 27

6.2.2... Mezilehlá kabeláž......................................................................................................................................................................... 27

6.2.3... Podlažní kabeláž........................................................................................................................................................................... 29

6.2.4... Páteřní kabeláž.............................................................................................................................................................................. 29

6.3...... Optická vláknová kabeláž............................................................................................................................................................ 30

6.3.1... Mezilehlá a podlažní kabeláž..................................................................................................................................................... 30

6.3.2... Páteřní kabeláž.............................................................................................................................................................................. 32

7......... Požadavky na kabely v průmyslových prostorech.................................................................................................................. 32

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 32

7.2...... Symetrické kabely kategorie 5, 6, 6A, 7, 7A, 8.1 a 8.2............................................................................................................. 32

7.3...... Optické vláknové kabely kategorie OM3, OM4, OM5, OS1a a OS2..................................................................................... 32

8......... Požadavky na spojovací technické prostředky v průmyslových prostorech...................................................................... 32

8.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 32

8.2...... Symetrické spojovací technické prostředky............................................................................................................................. 32

8.2.1... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 32

8.2.2... Elektrické, mechanické vlastnosti a vlastnosti prostředí........................................................................................................ 33

8.3...... Spojovací technické prostředky vláknové optiky..................................................................................................................... 33

8.3.1... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 33

8.3.2... Spojovací technické prostředky pro optická vlákna................................................................................................................ 33

9......... Požadavky na šňůry a propojky v průmyslových prostorech................................................................................................ 33

9.1...... Propojky.......................................................................................................................................................................................... 33

9.2...... Symetrické šňůry kategorie 5, 6, 6A, 7, 7A, 8.1 a 8.2............................................................................................................... 34

9.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 34

9.2.2... Další požadavky na určité šňůry................................................................................................................................................. 34

9.3...... Optické vláknové šňůry kategorie OM3, OM4, OM5, OS1a a OS2....................................................................................... 34

Příloha A (normativní) Meze vlastností stálého spoje......................................................................................................................... 35

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 35

A.2...... Symetrická a optická vláknová kabeláž.................................................................................................................................... 35

A.2.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 35

A.2.2.. Symetrická kabeláž....................................................................................................................................................................... 35

A.2.3.. Optická vláknová kabeláž............................................................................................................................................................ 35

Příloha B (normativní) Průmyslový kabelážní subsystém................................................................................................................. 36

B.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 36

B.2..... Průmyslový kabelážní subsystém.............................................................................................................................................. 36

Příloha C (normativní) Referenční provedení neodpovídající kapitole 4........................................................................................ 38

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 38

C.2..... Kanály bez spojení........................................................................................................................................................................ 38

Strana

C.2.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 38

C.2.2.. Kanály neobsahující žádná spojení........................................................................................................................................... 38

C.2.3.. Kanály obsahující přímá přepojování........................................................................................................................................ 39

C.3..... Kanály používající na symetrické kabeláži spojení na oddělovací přepážce.................................................................... 40

Příloha D (informativní) Alternativní provedení kabeláže.................................................................................................................. 44

D.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 44

D.2..... Kanály používající na symetrické kabeláži spojení na oddělovací přepážce s dalšími spojeními............................... 44

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 47

Obrázky

Obrázek 1 – Schematický vztah mezi souborem EN 50173 a ostatními příslušnými normami................................................ 10

Obrázek 2 – Vztah mezi normami univerzální kabeláže vypracovanými v CLC/TC 215 a CLC/SC 65CX............................. 12

Obrázek 3 – Struktura univerzální kabeláže......................................................................................................................................... 16

Obrázek 4 – Hierarchická topologie strukturované kabeláže............................................................................................................ 16

Obrázek 5 – Struktury pro centralizovanou univerzální kabeláž....................................................................................................... 17

Obrázek 6 – Vzájemná propojení na TO............................................................................................................................................... 18

Obrázek 7 – Příklady provedení kabeláže ke zvýšení spolehlivosti................................................................................................. 20

Obrázek 8 – Umístění funkčních prvků.................................................................................................................................................. 21

Obrázek 9 – Zkušební rozhraní a rozhraní zařízení............................................................................................................................. 22

Obrázek 10 – Přenosové vlastnosti mezilehlého kanálu kabeláže................................................................................................. 25

Obrázek 11 – Příklad systému pro znázornění umístění rozhraní kabeláže.................................................................................. 25

Obrázek 12 – Modely mezilehlé kabeláže............................................................................................................................................ 28

Obrázek 13 – Sloučené optické vláknové mezilehlé/podlažní kanály............................................................................................ 31

Obrázek A.1 – Varianty stálých spojů..................................................................................................................................................... 35

Obrázek B.1 – Průmyslový kabelážní systém podporující několik AI.............................................................................................. 36

Obrázek B.2 – Sloučená struktura systému univerzálního a průmyslového kabelážního systému s použitím IID................. 37

Obrázek C.1 – Konfigurace kanálů neobsahujících žádná spojení................................................................................................. 38

Obrázek C.2 – Konfigurace kanálů obsahujících přímá přepojování na symetrické kabeláži................................................... 39

Obrázek C.3 – Konfigurace kanálů symetrické kabeláže se spojeními na oddělovací přepážce............................................. 41

Obrázek D.1 – Alternativní konfigurace kanálů.................................................................................................................................... 44

Tabulky

Tabulka 1 – Vzájemné souvislosti mezi souborem EN 50173 a ostatními příslušnými normami pro kabelážní systémy informačních technologií............................................................................................................................................................. 11

Tabulka 2 – Maximální délky kanálů pro referenční provedení........................................................................................................ 23

Tabulka 3 – Rovnice pro délky mezilehlého kanálu........................................................................................................................... 29

Tabulka C.1 – Rovnice pro kanál symetrické kabeláže...................................................................................................................... 40

Tabulka C.2 – Rovnice pro spojení na oddělovací přepážce............................................................................................................ 42

Tabulka D.1 – Rovnice pro alternativní kanály..................................................................................................................................... 46

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50173-3:2018) vypracovala technická komise CENELEC TC 215 Elektrotechnické aspekty telekomunikačních zařízení.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-03-19

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-03-19

Tento dokument nahrazuje EN 50173-3:2007 + A1:2010 + AC:2011.

Evropské normy EN 50173:1995 a EN 50173-1:2002 vznikly, aby umožnily kabeláži nezávislé na aplikaci podporovat ICT aplikace v kancelářských prostorech. Jejich základní principy jsou však platné pro ostatní aplikace i v dalších typech prostorů.

TC 215 se rozhodla vypracovat příslušné evropské normy, které jsou zaměřeny na specifické požadavky těchto prostorů. Tyto EN jsou vydány jako jednotlivé části souboru EN 50173, aby se poukázalo na obecnosti těchto norem pro návrh kabeláže, tak také jako ocenění, že uživatelé norem považují označení „EN 50173“ jako synonymum pro návrh univerzální kabeláže.

V době vydání této evropské normy zahrnoval soubor EN 50173 dále uvedené normy:

EN 50173-1    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Obecné požadavky

EN 50173-2    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 2: Kancelářské prostory

EN 50173-3    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 3: Průmyslové prostory

EN 50173-4    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 4: Obytné prostory

EN 50173-5    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 5: Datová centra

EN 50173-6    Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 6: Distribuované služby v budovách

Tato evropská norma, EN 50173-3 obsahuje zvláštní požadavky na systémy univerzální kabeláže určené pro provoz v průmyslových provozovnách, které se odkazují na obecné požadavky EN 50173-1:2018.

Toto vydání EN 50173-3:

a)   zavádí nové součásti symetrické kabeláže kategorie 8.1 a 8.2 pro podporu nových tříd kanálů I a II;

b)   zavádí nová kabelová optická vlákna kategorie OM5 a kategorie OS1a;

c)   zavádí novou přílohu k subsystému průmyslové kabeláže;

d)   doplňuje různé další články, tabulky a obrázky;

e)   upravuje strukturu dokumentu v souboru EN 50173 a aktualizuje dokument technicky a redakčně.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Úvod

Význam kabelážní infrastruktury je podobný významu jiných základních vybavení, jako je dodávka vody a energií a výpadky služeb poskytovaných přes takové infrastruktury mohou mít vážný dopad. Nedostatek předvídavosti projektu, použití nevhodných součástí, nesprávná instalace, špatná správa sítě nebo nepostačující podpora mohou ohrozit kvalitu služeb a mohou mít komerční následky pro všechny druhy uživatelů.

Tato norma specifikuje univerzální kabeláž k obsloužení ostrůvků automatizace v průmyslových provozovnách nebo průmyslových prostorech uvnitř jiných druhů budov.

Kromě toho mohou takové provozovny zahrnovat:

    kancelářské prostory, pro které je univerzální kabeláž specifikována v EN 50173-2;

    prostory datových center, pro které je univerzální kabeláž specifikována v EN 50173-5.

Univerzální kabeláž pro distribuované služby v průmyslových prostorech je specifikována v EN 50173-6, která se zaměřuje na všechna výše uvedené prostředí a prostory uvnitř nich.

Obrázek 1 a tabulka 1 znázorňují schéma a vzájemné souvislosti mezi normami zpracovanými TC 215 pro kabeláž informační technologie, jmenovitě:

1)   této a jiných částí souboru EN 50173;

2)   instalace (soubor EN 50174);

3)   pospojování k vyrovnání potenciálů (EN 50310).

Obrázek 1 – Schematický vztah mezi souborem EN 50173 a ostatními příslušnými normami

Tabulka 1 – Vzájemné souvislosti mezi souborem EN 50173 a ostatními příslušnými normami
pro kabelážní systémy informačních technologiífáze návrhu stavby

fáze návrhu kabeláže

fáze specifikace

fáze realizace

fáze provozu

 

EN 50173-2

EN 50174-1

 

 

 

EN 50173-3

fáze plánování

 

 

 

EN 50173-4

 

 

 

EN 50173-5

 

EN 50174-2

 

EN 50310

EN 50173-6

EN 50174-2

EN 50174-3

EN 50174-1

 

(tyto normy EN
se odkazují
na obecné požadavky EN 50173-1)

EN 50174-3

EN 50310

 

 

EN 50310

 

 

 

 

 

 

Navíc bylo vypracováno velké množství technických zpráv pro podporu nebo rozšíření těchto technických norem, zahrnujících:

    CLC/TR 50173-99-1 Pokyny pro kabeláž s podporou 10 GBASE-T;

    CLC/TR 50173-99-2 Informační technologie – Zavedení aplikací BCT používajících kabeláž v souladu s EN 50173-4;

    CLC/TR 50173-99-3 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 99-3 Domovní kabelážní infrastruktury do délky 50 m pro podporu souběžného a nesouběžného poskytování aplikací.

Kromě toho bylo vypracováno velké množství norem pro návrh kabeláže používajících součásti EN 50173-1
(například soubor EN 50098 a EN 50700).

Univerzální kabeláž specifikovaná v této normě poskytuje uživatelům:

    použití nezávislého systému schopného podpory širokého rozsahu aplikací v rozmezí instalačních a provozních prostředí;

    flexibilní plán, takže změny jsou snadné a hospodárné;

    dodavatelský řetězec různých dodavatelů v rámci otevřeného trhu kabelážních součástí.

Navíc tato norma poskytuje:

a)   pokyny příslušným profesionálům v průmyslu, umožňující přizpůsobení kabeláže předtím, než jsou známy zvláštní požadavky; to znamená počáteční plánování pro výstavbu nebo rekonstrukci a pro další rozmístění, protože požadavky oblastí jsou stanoveny;

b)   kabelážní systém průmyslovým a normalizačním organizacím, který podporuje současné výrobky a poskytuje základnu pro budoucí rozvoj výrobků a normalizaci aplikací.

Aplikace uvedené v této normě zahrnují aplikace, které byly vyvinuty technickými komisemi IEC (včetně subkomisí ISO/IEC JTC 1) a studijními skupinami ITU-T. Kromě toho jsou zahrnuty aplikace Fieldbus v EN 61784 (soubor) pro podporu kritické automatizace, aplikace řízení a monitorování procesů v rozsahu průmyslových prostředí.

Požadavky fyzické vrstvy na aplikace vyjmenované v EN 50173-1:2018, příloha F byly analyzovány, aby se určila jejich kompatibilita s vlastnostmi kabeláže, specifikovanými v této normě a byly společně se statistikami, které se týkají zeměpisného prostředí v různých zemích a modelů popsaných v kapitole 4, použity k vývoji požadavků na součásti kabeláže a ke stanovení jejich zařazení do systémů kabeláže.

Jako výsledek tato norma:

a)   specifikuje strukturu pro univerzální kabeláž s podporou široké škály aplikací, které zahrnují, ale neomezují se na ty, které jsou uvedené v EN 50173-1:2018, příloha F;

b)   přejímá kanál a spoj symetrické kabeláže tříd D, E, EA, F a FA, specifikované v EN 50173-1;

c)   přejímá požadavky na kanál a spoj optické vláknové kabeláže specifikované v EN 50173-1;

d)   přejímá požadavky na součásti specifikované v EN 50173-1 a specifikuje provedení kabeláže, která zajistí vlastnosti spojů a kanálů vyhovující požadavkům zvláštní skupiny (například třídy) aplikací.

Vhodným výběrem součástí vyhovují univerzální kabelážní systémy požadavkům této normy a očekává se, že mají shodnou životnost s ostatními infrastrukturami v průmyslových prostorech.

Obrázek 2 znázorňuje vztah mezi normami univerzální kabeláže vypracovanými v CLC/TC 215 a normami specifickými pro aplikace k použití v průmyslových prostorech, vypracovanými v CLC/SC 65CX.

Obrázek 2 – Vztah mezi normami univerzální kabeláže vypracovanými v CLC/TC 215 a CLC/SC 65CX

1 Rozsah platnosti a shoda

1.1 Rozsah platnosti

Tato norma specifikuje univerzální kabeláž k obsloužení ostrůvků automatizace v průmyslových provozovnách nebo průmyslových prostorech v jiných typech budov.

Zahrnuje symetrickou a optickou vláknovou kabeláž.

Tato norma specifikuje přímo nebo prostřednictvím odkazů na EN 50173-1:

    strukturu a minimální konfiguraci univerzální kabeláže v rámci průmyslových prostorů;

    rozhraní na telekomunikačním vývodu (TO);

    požadavky na vlastnosti pro spoje a kanály kabeláže;

    požadavky na provedení a volby;

    požadavky na vlastnosti pro součásti kabeláže;

    požadavky shody a ověřovací postupy.

Tato norma vzala v úvahu požadavky specifikované v aplikačních normách vyjmenovaných v EN 50173-1.

Bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto normou však mohou být pomůckou v plnění těchto norem a předpisů.

1.2 Shoda

Aby byl kabelážní systém v souladu s touto evropskou normou, musí se uplatnit následující:

a)   Konfigurace a struktura musí splnit požadavky kapitoly 4.

b)   Kanály musí vyhovět požadavkům kapitoly 5.

To musí být dosaženo jednou z následujících podmínek:

1)   návrhem a realizací kanálu, která zajišťuje dosažení předepsané třídy vlastností kanálu v kapitole 5;

2)   přidáním vhodných součástí do návrhu stálého spoje nebo spoje CP, splňujících předepsanou třídu vlastností v příloze A. Vlastnosti kanálu musí být zajištěny tam, kde je kanál vytvořen přidáním více než jedné šňůry ke každému konci spoje při splnění požadavků přílohy A;

3)   použitím referenčních provedení v kapitole 6 a kompatibilních kabelážních součástí pro prostředí E1, splňujících požadavky kapitol 7, 8 a 9, založených na statistickém přístupu k modelování vlastností.

c)   Rozhraní kabeláže na TO musí splnit požadavky kapitoly 8 s ohledem na konektorová spojovací rozhraní a vlastnosti.

d)   Spojovací technické prostředky na jiných místech kabelážní struktury musí vyhovět požadavkům na vlastnosti specifikovaným v kapitole 8 nezávisle na použitém rozhraní.

e)   Požadavky souboru norem EN 50174 a normy EN 50310 musí být splněny.

f)    Místní předpisy, včetně těch, které zahrnují bezpečnost a EMC musí být splněny.

Tato norma nespecifikuje, jaké zkoušky a přejímací úrovně by měly být zvoleny. Zkušební metody k ověření shody s požadavky na kanál a spoj v kapitole 5 a příloze A jsou specifikovány v EN 50173-1 v uvedeném pořadí. Zkušební parametry, které mají být měřeny, přejímací úrovně a zpracování naměřených výsledků, které mají být použity pro konkrétní instalaci, musí být definovány ve specifikaci instalace a plánech kvality pro tuto instalaci, připravených v souladu s EN 50174-1.

V případě, že kanál neexistuje, musí se k ověření shody s normou použít shoda pro spoj.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.