ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.260; 97.030                                                                                                                                Září 2018

Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře – Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu

ČSN
EN 50643

36 8639

 

Electrical and electronic household and office equipment – Measurement of networked standby power consumption
of edge equipment

Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau – Mesure de la consommation
d’énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements de périphérie

Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte – Messung der Leistungsaufnahme im vernetzten
Bereitschaftsbetrieb von Geräten am Netzwerkrand

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50643:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50643:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50564:2011 zavedena v ČSN 50564:2011 (36 1060) Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře – Měření spotřeby energie nízkého příkonu

Souvisící ČSN

ČSN ETSI EN 303 423 V1.1.1:2017 (87 2015) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře – Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovaných zařízení – Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro zařízení ES 1275/2008
pozměněné Nařízení komise EU 801/2013

Citované předpisy

Nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů

Nařízení Komise (EU) č. 801/2013 ze dne 22. srpna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1275/2008, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, a kterým se mění nařízení (ES) č. 642/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů

Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČO 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 50643
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Duben 2018

ICS 35.260; 97.030

Elektrická a elektronická zařízení spotřební elektroniky a kancelářská zařízení –
Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu

Electrical and electronic household and office equipment –
Measurement of networked standby power consumption of edge equipment

Appareils électriques et électroniques
pour application domestique et équipement
de bureau – Mesure de la consommation d’énergie
en veille avec maintien de la connexion au réseau
des équipements de périphérie

Elektrische und elektronische Haushalts-
und Bürogeräte – Messung der Leistungsaufnahme
im vernetzten Bereitschaftsbetrieb von Geräten
am Netzwerkrand

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-12-11. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                       Ref. č. EN 50643:2018 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 7

1.1...... Zařízení v rozsahu této normy....................................................................................................................................................... 7

1.2...... Zařízení, které není v rozsahu této normy................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny, definice a zkratky............................................................................................................................................................ 7

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3.2...... Zkratky................................................................................................................................................................................................ 9

4......... Informace vyžadované pro účely zkoušení................................................................................................................................ 9

4.1...... Informace o síťových portech........................................................................................................................................................ 9

4.2...... Funkce managementu výkonu – periodicita a podmínky..................................................................................................... 10

4.3...... Aktivace a deaktivace bezdrátových síťových spojení........................................................................................................... 10

5......... Podmínky měření.......................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Společné požadavky ................................................................................................................................................................... 10

5.2...... Zkušební místnost......................................................................................................................................................................... 11

5.3...... Napájení.......................................................................................................................................................................................... 11

5.4...... Přístroje pro měření výkonu........................................................................................................................................................ 11

5.5...... Konfigurace síťových portů......................................................................................................................................................... 11

5.6...... Nejistota měření............................................................................................................................................................................ 11

6......... Postup měření................................................................................................................................................................................ 11

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

6.2...... Management bezdrátových síťových portů.............................................................................................................................. 11

6.2.1... Zkušební sekvence....................................................................................................................................................................... 11

6.2.2... Ověřování, že bezdrátová spojení jsou deaktivována............................................................................................................ 12

6.2.3 .. Ověřování, že port bezdrátové logické sítě je aktivní.............................................................................................................. 12

6.3...... Příprava EUT a obecné aspekty zkoušení................................................................................................................................ 12

6.4...... Management výkonu, reaktivace a spotřeba výkonu v zasíťovaném pohotovostním režimu....................................... 12

6.5...... Měření spotřeby v pohotovostním režimu se všemi odpojenými porty.............................................................................. 13

6.6...... Měření spotřeby zasíťovaného stavu v pohotovostním režimu se všemi zapojenými porty.......................................... 13

7......... Zkušební zpráva............................................................................................................................................................................ 13

7.1...... Zkouška a laboratorní podrobnosti............................................................................................................................................ 13

7.2...... Podrobnosti zkoušeného výrobku.............................................................................................................................................. 13

7.3...... Parametry zkoušky a konfigurace sítě...................................................................................................................................... 14

7.4...... Měření a dokumentace dat.......................................................................................................................................................... 14

Příloha A (normativní) Podmínky zkoušek – Podmínky zkoušek podle typu spojení................................................................... 15

Příloha B (informativní) Další možnosti posouzení – Klasifikace zařízení (příklady)................................................................... 16

Příloha C (informativní) Obecná informace o síťových technologiích a konfiguracích síťí s ohledem na odběr výkonu –
Příklady konfigurací síťového portu........................................................................................................................................... 18

Příloha D (informativní) Informace poskytnuté uživateli a jiným zainteresovaným stranám..................................................... 19

D.1..... Informace dostupné online......................................................................................................................................................... 19

D.2..... Informace dostupné v uživatelské příručce.............................................................................................................................. 19

Příloha E (informativní) Příklad šablony zkušební zprávy................................................................................................................. 20

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a požadavky ekodesignu Nařízení komise (EU)
č. 801/2013, které mají být pokryty............................................................................................................................................. 22

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 24

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50643:2018) vypracovala technická komise CLC/TC 100X Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení a vztahující se subsystémy ve spolupráci s CLC/TC 59X Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-12-11

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-12-11

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu (M/544) uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tučně vytištěná slova v textu jsou definována v kapitole 3 Termíny a definice.

Úvod

Metody definované v této evropské normě jsou určeny pro definice požadavků pro měření výkonu spotřebovaného zařízením, které má jeden nebo více drátových nebo bezdrátových síťových portů schopných převzít funkce pomocné cesty vzdáleně iniciovaného spouštění nebo reaktivace spuštění ze síťového spoje.

Pro měření malého výkonu je uveden odkaz na EN 50564:2011. Tato norma také poskytuje metodu zkoušení managementu výkonu, a zda je možné deaktivovat bezdrátová síťová spojení.

1 Rozsah platnosti

1.1 Zařízení v rozsahu této normy

Tato evropská norma specifikuje metody měření spotřeby elektrického výkonu v zasíťovaném pohotovostním režimu a reportování výsledků pro síťová zařízení.

Spotřebu výkonu v pohotovostním stavu (jiném než je zasíťovaný pohotovostní režim) pokrývá EN 50564, včetně rozsahu vstupního napětí.

Tato evropská norma také poskytuje metodu pro zkoušení managementu výkonu, a zda je možno deaktivovat bezdrátová síťová spojení.

POZNÁMKA 1 Tato norma byla napsána zejména pro podporu Nařízení komise (EU) č. 801/2013 pro měření energetické spotřeby v zasíťovaném pohotovostním režimu. Tato norma se používá na elektrické výrobky se jmenovitým vstupním napětím 230 V AC pro jednofázové výrobky a 400 V AC pro třífázové výrobky.

POZNÁMKA 2 Měření energetické spotřeby a vlastnosti výrobků během plánovaného používání jsou celkově specifikovány v produktových normách a nejsou pokryty touto normou.

POZNÁMKA 3 Termín „výrobek“ zahrnuje v této normě domácí jednoduchá zařízení nebo výrobky informační technologie, spotřební elektroniku, audio, video a multimediální systémy, ačkoliv lze metodologii měření použít i na jiné výrobky.

Tam, kde je tato norma zmiňována ve více specifických normách nebo postupech, mohla by definovat a oslovit příslušné podmínky, v nichž se tyto zkušební postupy používají.

1.2 Zařízení, které není v rozsahu této normy

Tato evropská norma se nepoužívá na měření spotřeby elektrického výkonu v zasíťovaných pohotovostních režimech pro propojovací zařízení.

POZNÁMKA Měření spotřeby elektrického výkonu v zasíťovaných pohotovostních režimech pro propojovací zařízení je předmětem normy ETSI EN 303 423 Rozbor vlivu prostředí (EE) – Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře – Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovaných zařízení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.