ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.080.99; 03.120.20; 35.020                                                                                                           Duben 2018

Informační technologie – Management služeb – Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb

ČSN
ISO/IEC 20000- 6

36 9074

 

Information technology – Service management –
Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems

Technologies de linformation – Gestion des services –
Partie 6: Exigences pour les organismes procédant à l
'audit et à la certification des systèmes de management de la gestion des services

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO/IEC 20000- 6:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO/IEC 20000- 6:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

ISO/IEC 20000- 6 definuje požadavky a poskytuje návod certifikačním orgánům provádějícím audit a certifikaci SMS systémů podle ISO/IEC 20000-1. Norma nemění požadavky definované v ISO/IEC 20000-1. Tuto normu mohou také používat akreditační orgány pro akreditaci certifikačních orgánů. Certifikační orgány, které certifikují SMS systémy, by měli být schopni prokázat splnění požadavků definovaných jak v ISO/IEC 17021-1, tak i v této normě.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 17021-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky

ISO/IEC 20000-1 zavedena v ČSN ISO/IEC 20000-1 (36 9074) Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

ISO/IEC TR 20000-10 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17011 (01 5258) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN ISO/IEC 20000-1 (36 9074) Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

ČSN ISO/IEC 20000-2 (36 9074) Informační technologie – Management služeb – Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb

ČSN ISO/IEC 20000-3 (36 9074) Informační technologie – Management služeb – Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1

ČSN EN ISO/IEC 27001 (36 9797) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky

ČSN ISO/IEC 27006 (36 9790) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČ 06578705

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Miroslav Škop

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.