ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.40                                                                                                                                   Srpen 2017

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby –
Část 11: Bezpečnost

ČSN
EN 60728-11
ed. 3

36 7211

idt IEC 60728-11:2016 + IEC 60728-11:2016/COR1:2016-06

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services –
Part 11: Safety

Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs –
Partie 11: Sécurité

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste –
Teil 11: Sicherheitsanforderungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60728-11:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60728-11:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2020-05-26 se nahrazuje ČSN EN 60728-11 ed. 2 (36 7211) z června 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma se zabývá požadavky na bezpečnost vztahujícími se na pevně uložené systémy a zařízení. Pokud je to použitelné, platí též pro mobilní a dočasně instalované systémy, například v karavanech.

Mohou se použít dodatečné požadavky, například vztahující se k

·       elektrickým instalacím budov a vrchních vedení,

·       jiným rozvodným systémům telekomunikačních služeb,

·       vodovodním rozvodným systémům,

·       plynovým rozvodným systémům,

·       bleskosvodovým systémům.

Tato norma je určena zejména k zajišťování bezpečnosti systému, osob na něm pracujících, účastníků a účastnických zařízení. Zabývá se pouze bezpečnostními hledisky a není určena pro definování norem na ochranu zařízení použitých v systému.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60728-11:2017 dovoleno do 2020-05-26 používat
dosud platnou ČSN EN 60728-11 ed. 2 (36 7211) z roku 2011.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

·       korekce minimálního průřezu spojovacího vodiče na obrázku 6, obrázku 14 a obrázku 17;

·       slovní modifikace článku 11.3.1.2;

·       vytvoření nových značek pro „přepětí ochranným zařízením – (OPD)“ a pro „koaxiální přepěťové ochranné zařízení – (COPN)“;

·       zavedení nových značek OPD v článku 3.2, obrázku 3 a obrázku 6;

·       zavedení nových značek COPN v článku 3.2 a obrázku 19;

·       v článku 3.1 se nahrazují termíny CATV, MATV a SMATV novými termíny a definicemi z důvodu změn v technologiích a použití kabelových sítí;

·       nové obrázky 18a až 18d;

·       zrušení obrázku 19;

·       rozšíření dálkového napájecího napětí pro účastnické vedení;

·       nutnost přizpůsobení 2. vydání souboru norem IEC 62305;

·       zrušení citovaného dokumentu pro zjednodušený software pro výpočet rizika v důsledku blesku (příloha J normy IEC 62305-2:2006) v informativní příloze C;

·       nový článek 10.2.6 „Plně izolované účastnické zásuvky poskytované pomocí systému FTTH“.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50117 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 50117 (34 7740) Koaxiální kabely

EN 50164-1 nezavedena 1)

EN 50164-2 nezavedena 2)

EN 50174-2 zavedena v ČSN EN 50174-2 (36 9071) Informační technika – Kabelové rozvody – Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

EN 50310 zavedena v ČSN EN 50310 ed. 4 (36 9072) Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

IEC 60065:2014 zavedena v ČSN EN 60065 ed. 2:2015 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost

IEC 60364-1 zavedena v ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

IEC 60364-4-44 zavedena v ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

IEC 60364-5-52 zavedena ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

IEC 60364-5-54 zavedena ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

IEC 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60728-2 nezavedena

EN 50083-2 zavedena v ČSN EN 50083-2 ed. 3 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály
a interaktivní služby – Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

IEC 60825-1 zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 3 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

IEC 60825-2 zavedena v ČSN EN 60825-2 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

IEC 60950-1:2005 zavedena v ČSN EN 60950-1 ed. 2:2006 (36 9060) Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60990 zavedena v ČSN EN 60990 (36 9060) Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným
vodičem

IEC 61140:2001 3) zavedena v ČSN EN 61140:2003 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

IEC 62305 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 62305 (34 1390) Ochrana před bleskem

IEC 60305-2:2010 zavedena v ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

IEC 60305-3:2010 zavedena v ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

IEC 60305-4:2010 zavedena v ČSN EN 62305-2 ed. 2:2011 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ISO 3864-1:2011 zavedena v ČSN ISO 3864-1:2012 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-195:2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 60050-826:2006 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace

ČSN 33 2000 (soubor) Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN EN 60728-1 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu

ČSN EN 50174-3 ed. 2 (36 9071) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.1)    ČSN EN 50164-1, která přejímala EN 50164-1, byla zrušena a je nahrazena ČSN EN 62561-1:2012, která přejímá EN 62561-1:2012.

2)    ČSN EN 50164-2, která přejímala EN 50164-2, byla zrušena a je nahrazena ČSN EN 62561-2:2012, která přejímá EN 62561-2:2012.

3)    Nahrazena IEC 61140:2016, která je zavedena jako ČSN EN 61140 ed. 3:2016 (33 0500).