ČESKÁ NORMA

ICS 97.020

Březen 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů
pro domácnost a podobné účely
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 60 335-1

36 1040

 

 

mod IEC 335-1:1991

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 1: General requirements

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 1: Prescriptions générales

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 

Tato norma je identická s EN 60335-1:1994 včetně opravy z ledna 1995.

This standard is identical with EN 60335-1:1994 including Corrigendum of January 1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 51-2:1984 zavedena v ČSN IEC 51-2 Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 2: Speciální požadavky pro ampérmetry a voltmetry (idt EN 60051-2:1989) (35 6203)

IEC 61-1:1969 zavedena v ČSN 36 0340 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla (idt IEC 61-1:1969) (36 0340)

IEC 65:1985 zavedena v ČSN EN 60065 Požadavky na bezpečnost elektronických přístrojů, napájených ze sítě, pro domácí a podobné použití (mod IEC 65:1985) (36 7000)

IEC 68-2-63:1991 zavedena v ČSN EN 60068-2-63 Zkoušení vlivu prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška Eg: Ráz, pružinový přístroj (idt IEC 68-2-63:1991) (34 5791)

IEC 83:1985 zavedena v ČSN 35 4515 Domovní zásuvky a vidlice do 25 A a do 380 V

IEC 85:1984 zavedena v ČSN 33 0250 Triedy teplotnej odolnosti elektrickej izolácie (mod IEC 85:1984)

IEC 112:1979 zavedena v ČSN 34 6468 Skúšky tuhých elektroinstalačných materiálov. Metóda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka (idt IEC 112:1979)

IEC 127 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 60127 Miniaturní pojistky (idt IEC 127) (35 4730)

IEC 227 (soubor) zavedena v souboru ČSN 34 7410/HD 21 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovité napětí do 450/750 V včetně (mod IEC 227)

IEC 245 (soubor) zavedena v souboru ČSN 34 7470/HD 22 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovité napětí do 450/750 V včetně (mod IEC 245)

IEC 249-2-4:1987 zavedena v ČSN EN 60249-2-4 + A3 Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č.4: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, provedení pro všeobecné použití (idt IEC 249-2-4:1987 + A2:1992 + A3:1993) (35 9052)

IEC 249-2-5:1987 zavedena v ČSN EN 60249-2-5 + A3 Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č.5: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny impregnované epoxidem, s definovanou hořlavostí, zkouška vertikálního hoření (idt IEC 249-2-5:1987 + A2:1992 + A3:1993) (35 9052)

IEC 252 dosud nezavedena

 

© Český normalizační institut, 1996
21076


Strana 2

IEC 309 (soubor) zaveden v souboru ČSN 35 4513 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití (mod IEC 309) (35 4513)

IEC 320 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60320 Nástrčky a přívodky pro spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití (mod IEC 320) (35 4508)

IEC 384-14 dosud nezavedena

IEC 417:1973 zavedena v ČSN IEC 417/HD 243 S10 Značky nahrazující nápisy na předmětech - Rejstříky a přehled (34 5555)

IEC 529:1989 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0330)

IEC 695-2-1:1980 nahrazena IEC 695-2-1/0:1994, IEC 695-2-1/1:1994, IEC 695-2-1/2:1994, IEC 695-2-1/3:1994, dosud nezavedeny

IEC 695-2-2:1980 nahrazena IEC 695-2-2:1991 zavedena v ČSN EN 60695-2-2 Zkoušení požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody - Oddíl 2: Zkouška plamenem jehlového hořáku (idt IEC 695-2-2:1991) (34 5615)

IEC 695-2-3:1984 zavedena v ČSN IEC 695-2-3/HD 444.2.3 Zkoušení požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody - Zkouška vlivu nedokonalého spoje pomocí topných těles (34 5615) (v návrhu)

IEC 707:1981 zavedena v ČSN IEC 707/HD 441 S1 Metody zkoušky pro určení hořlavosti elektrických izolačních materiálů, jsou-li vystaveny zdroji hoření (34 5619)

IEC 730:1986 zavedena v ČSN EN 60730 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 730:1986) (36 1950)

IEC 742:1983 zavedena v ČSN IEC 742 + A1 Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky (35 1330)

IEC 998-2-2:1991 zavedena v ČSN EN 60998-2-2 Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely. Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako samostatné celky s bezšroubovými upínacími jednotkami (37 0670) (v návrhu)

IEC 999 (soubor) zaveden v souboru ČSN 60999 Připojovací zařízení - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče (37 0680) (v návrhu)

IEC 1058-1:1990 zavedena v ČSN EN 61058-1 Spínače pro spotřebiče. Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 1058-1:1990) (35 4107)

ISO 1463 zavedena v ČSN ISO 1463 Kovové a oxidové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Mikroskopická metoda (03 8156)

ISO 2178 zavedena v ČSN ISO 2178 Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda (03 8181)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 335-1:1991 Safety of household and similar electrical appliances Part 1: General requirements (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky)

NF C73-800, NF EN 60335-1:1995 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 1: Prescriptions générales (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky)

BS EN 60335-1:1995 Specification for safety of household and similar electrical appliances Part 1: General requirements (Předpisy pro bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky)

 

Souvisící ČSN

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

ČSN 33 0600 Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochrany

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Část 4: Bezpečnost Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem


Strana 3

ČSN 36 1050 část 1* Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Všeobecné požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv IEC 335-1:1976)

ČSN EN 60335-1+A55** Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 335-1:1976) (36 1055)

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

 

Souvisící směrnice

- 73/23 EEC - Směrnice o nízkém napětí;

- 89/392 EEC - Směrnice o strojních zařízeních;

- 89/106 EEC - Směrnice o konstrukci výrobku.

 

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č.408/90 Ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření

 

Upozornění na národní poznámky a národní přílohu

Tato norma obsahuje národní poznámky vysvětlující text a Národní přílohu NA (informativní), která uvádí části modifikované IEC 335-1:1991.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a.s., Hlinsko v Čechách, IČO 00 010 314 - Ing. Petr Voda, JUDr. Zdeněk Nevečeřal

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová

 

_______________

* Tato norma platí pro ty Části 2 ČSN 36 1050, které nebyly dosud nahrazeny Částmi 2 ČSN EN 60335-1 (36 1040)

**  Tato norma platí pro ty Části 2 ČSN EN 60335 (36 1055), které nebyly dosud nahrazeny Částmi 2 ČSN EN 60335-1 (36 1040)


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60335-1

EUROPEAN STANDARD

Září 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 97.020                                                                                                                  Nahrazuje EN 60335-1:1988 a její změny

 

Deskriptory: Household electrical appliances, safety requirements, protection against electric shock, fire protection, protection against mechanical hazard

 

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely Část 1: Všeobecné požadavky  (IEC 335-1:1991, mod) (obsahuje opravu z ledna 1995)

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 1: General requirements (IEC 335-1:1991, modified) (includes Corrigendum of January 1995)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 1: Prescriptions générales (CEI 335-1:1991, modifiée) (inclut Corrigendum de Janvier 1995)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 335-1:1991, modifiziert) (enthält Corrigendum aus Januar 1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 5. července 1994. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

 

Návrh ke schválení IEC 335-1:1991, dokument CLC/TC61 (SEC) 795, byl rozeslán po dotazovacím postupu v červenci 1991. Tento návrh byl projednán na zasedání ve Valaderes v dubnu 1992 a v Pettenasco v září 1992, kdy bylo rozhodnuto předložit návrh na EN 60335-1 k jednotnému přijímacímu postupu (UAP). Tento proces začal v únoru 1993, ale návrh nebyl dostatečně podpořen.

Připomínky byly projednány na zasedání v El Campello v říjnu 1993, kdy bylo rozhodnuto předložit druhý návrh EN 60335-1 k hlasování. Tento návrh byl rozeslán v únoru 1993 a byl schválen CENELEC 1994-07-05.

Tato evropská norma byla připravena sekretariátem CENELEC Technické komise TC 61.

Data pro její použití:

- nejzazší termín pro zavedení EN na národní úrovni vydáním nebo

oznámením o schválení k přímému použití                                               (dop) 1995-04-01

Tato evropská norma nahrazuje EN 60335-1:1988 a její změny. EN 60335-1:1988 přesto zůstává v platnosti, dokud všechny Části 2, které se používají v součinnosti s ní, nebudou zrušeny. Termín zrušení rozporných národních norem (dow) nebyl proto stanoven.

 

POZNÁMKA - Součásti ve spotřebičích, které zahrnuje tato norma, které byly zkoušeny a vyhověly příslušným normám citovaným v EN 60335-1:1988, jsou povoleny až do nejzazšího termínu použití pro výrobu stanoveného v nové normě pro součást. Avšak součásti musí vyhovět podle kapitoly 30.

 

Tato Část 1 se používá společně s příslušnou Částí 2, jejíž kapitoly nahrazují nebo mění odpovídající kapitoly v Části 1, aby byly zabezpečeny příslušné požadavky pro každý typ výrobku.

 

POZNÁMKA - Část 1 může platit pokud je to vhodné, pro spotřebiče nezahrnuté v Části 2, v tomto případě se EN 60335-1:1988 nepoužívá po 1997-04-01.

 

Jestliže jsou činnosti spotřebiče zahrnuty ve zvláštních Částech 2 EN 60335, příslušná Část 2 platí pro každou činnost zvlášť, pokud je to vhodné. Bere se v úvahu, když platí, že jedna činnost ovlivňuje činnost druhou.

Odvolávky na články, poznámky, obrázky a přílohy, které doplňují články, poznámky, obrázky a přílohy v IEC 335-1 jsou označeny písmenem Z.

Zvláštní národní podmínky způsobující odchylky od této evropské normy jsou uvedeny v normativní příloze ZA.

Národní odchylky od této normy jsou uvedeny v informativní příloze ZB.

Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou dány v příloze A s odkazem na odpovídající evropskou normu.

Všechny přílohy jsou normativní kromě příloh H, ZB a ZF.

 

POZNÁMKA - Jsou použity tyto typy písma:

- požadavky: obyčejný typ;

-  zkušební specifikace: kurzíva;

- poznámky: malý typ.

Slova v textu vytištěná polotučně jsou definována v kapitole 2.

 -- Vynechaný text --