ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30; 43.120 Březen 2016

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové
přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým
připojením –
Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu
a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení
s kolíky a dutinkami na stejnosměrný
a střídavý/stejnosměrný proud

ČSN
EN 62196 - 335 4572

idt IEC 62196 - 3:2014

Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles –
Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle
couplers

Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule – Charge conductive
des véhicules électriques –
Partie 3: Exigences dimensionnelles de compatibilité et d’interchangeabilité pour les connecteurs de véhicule à broches
et alvéoles pour courant continu et pour courants alternatif et continu

Stecker, Steckdosen und Fahrzeugsteckvorrichtungen – Konduktives Laden von Elektrofahrzeugen –
Teil 3: Anforderungen an und Hauptmaße für Stifte und Buchsen für die Austauschbarkeit von Fahrzeugsteckvorrichtungen
zum dedizierten Laden mit Gleichstrom und als kombinierte Ausführung zum Laden mit Wechselstrom/Gleichstrom

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62196 - 3:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62196 - 3:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 62196 - 3 (35 4572) z května 2015.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62196 platí pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami normalizované konfigurace, zde také nazývané „přístroje“, určená pro používání v systémech nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením, zahrnující řídicí zařízení, s jmenovitým pracovním napětím do 1 500 V DC a jmenovitým proudem do 250 A, a 1 000 V AC a jmenovitým proudem do 250 A.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 62196-3:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 62196-3 z května 2015 převzala EN 62196-3:2014 schválením k přímému používání oznámením ve Věstníku, tato norma ji přejímá převzetím originálu s informativní národní přílohou.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62196-2:2011 zavedena v ČSN EN 62196-2:2012 (35 4572) Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

Informativní údaje z IEC 62196 - 3:2014

Mezinárodní normu IEC 62196-3 vypracovala subkomise 23H Vidlice, zásuvky a spojky pro průmyslové a podobné použití a pro elektrická vozidla, technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

23H/303/FDIS

23H/306/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62196 se společným názvem Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tato část IEC 62196 se má používat společně s IEC 62196-1. Kapitoly s konkrétními požadavky v části 3 doplňují nebo modifikují příslušné kapitoly v části 1. Kde je v textu uvedeno „doplněk“ nebo „nahrazení“ příslušného požadavku, specifikace zkoušek neb vysvětlení v části 1, jsou tyto změny provedeny v příslušném textu části 1, který se potom stane součástí normy.

Články, obrázky, tabulky nebo poznámky, které doplňují články, obrázky, tabulky nebo poznámky v IEC 62196-1, jsou označeny od 301.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad úvodu a kapitol 1 až 33.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrická příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

Národní příloha NA (informativní)

Překlad úvodu a kapitol 1 až 33

Úvod

V reakci na celosvětové snahy o snižování CO2 a energetickou bezpečnost automobilový průmysl urychlil vývoj a komerční využívání elektrických vozidel a hybridních elektrických vozidel.

Kromě převažujících hybridních elektrických vozidel budou hromadně uváděna na trh akumulátorová elektrická vozidla včetně elektrických vozidel se zásuvkovým připojením.

Pro podporu rozšíření takových vozidel tato norma poskytuje normalizované konfigurace rozhraní vozidlových zásuvkových spojení, která se mají používat při nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením, přičemž se berou v úvahu nejčastější situace nabíjení.

IEC 62196 je rozdělena do několika částí takto:

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62196 platí pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami normalizované konfigurace, zde také nazývané „přístroje“, určená pro používání v systémech nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením, zahrnující řídicí zařízení, s jmenovitým pracovním napětím do 1 500 V DC a jmenovitým proudem do 250 A, a 1 000 V AC a jmenovitým proudem do 250 A.

Tato část IEC 62196 platí pro DC rozhraní o vysokém výkonu a kombinovaná AC/DC rozhraní vozidlových zásuvkových spojení specifikovaných v IEC 62196-1:2014, a určená pro používání v systémech nabíjení vodivým připojením pro obvody specifikované v IEC 61851-1:2010 a IEC 61851-23:2014.

DC vozidlové nástrčky, které jsou předmětem této části normy, se používají pouze v režimu nabíjení 4, podle případu C v kapitole 6.2 IEC 61851-1:2010, obrázku 3 v kapitole 6.3.1 IEC 61851-1:2010 a IEC 62196-2:2011.

DC vozidlové přívodky, které jsou předmětem této části normy, se používají pouze v režimu nabíjení 4, podle případu C v kapitole 6.2 IEC 61851-1:2010, obrázku 3 v kapitole 6.3.1 IEC 61851-1:2010.

Tato vozidlová zásuvková spojení jsou určená pro používání pro obvody podobné těm, které jsou specifikovány v IEC 61851-23, které pracují při různých napětích a mohou zahrnovat ELV a komunikační signály.

Tato část IEC 62196 platí pro vozidlová zásuvková spojení, která se mají používat při teplotě okolí v rozmezí od –30 °C do +50 °C.

POZNÁMKA 1 V některých zemích mohou platit jiné požadavky.

POZNÁMKA 2 V této zemi platí –35 °C: SE.

Tato vozidlová zásuvková spojení jsou určena pro připojení pouze kabely s měděnými vodiči nebo vodiči ze slitiny mědi.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.