ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 91.120.40 Prosinec 2012

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 1: Požadavky na spojovací součásti

ČSN
EN 62561-1

35 7605

mod IEC 62561-1:2012

Lightning protection system components (LPSC) –
Part 1: Requirements for connection components

Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) –
Partie 1: Exigences pour les composants de connexion

Blitzschutzsystembauteile (LPSC) –
Teil 1: Anforderungen an Verbindungsbauteile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62561-1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62561-1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-03-16 se nahrazuje ČSN EN 50164-1 ed. 2 (35 7605) z března 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62561-1:2012 dovoleno do 2015-03-16 používat dosud platnou ČSN EN 50164-1 ed. 2 (35 7605) z března 2009.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60068-2-52:1996 zavedena v ČSN EN 60068-2-52:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

EN 62305-1 zavedena v ČSN EN 62305-1 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

EN 62561-2 zavedena v ČSN EN 62561-2 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

ISO 6957:1988 nezavedena

ISO 6988:1985 zavedena v ČSN ISO 6988:1994 (03 8130) Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

Porovnání s IEC 62561-1:2012

Tato evropská norma přejímá IEC 62561-1:2012 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 62561-1:2012

Mezinárodní normu IEC 62561-1 vypracovala technická komise IEC/TC 81 Ochrana před bleskem.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

81/416/FDIS

81/422A/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Obsah této části IEC 62561 je převzatý z evropské normy EN 50164-1.

Seznam všech částí souboru IEC 62561 se společným názvem Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

Soubor ČSN EN 62305 (34 1390) Ochrana před bleskem

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Kutáč, IČ 47192097, Ing. Jan Mikeš

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub

EVROPSKÁ NORMA EN 62561-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2012

ICS 29.020, 91.120.40 Nahrazuje EN 50164-1:2008

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) –
Část 1:Požadavky na spojovací součásti
(IEC 62561-1:2012, modifikovaná)

Lightning protection system components (LPSC) –
Part 1: Requirements for connection components
(IEC 62561-1:2012, modified)

Composants des systèmes de protection contre
la foudre (CSPF) –
Partie 1: Exigences pour les composants
de connexion
(CEI 62561-1:2012, modifiée)

Blitzschutzsystembauteile (LPSC) –
Teil 1: Anforderungen an Verbindungsbauteile
(IEC 62561-1:2012, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-03-16. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62561-1:2012 E

Předmluva

Text dokumentu 81/416/FDIS budoucího prvního vydání IEC 62561-1 vypracovaný technickou komisí IEC/TC 81 Ochrana před bleskem byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62561-1:2012.

Návrh změny, která zahrnuje společné modifikace s IEC 62561-1 (81/416/FDIS) vypracovala CLC/TC81X Ochrana před bleskem a schválil CENELEC.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-03-16

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-03-16

Tento dokument nahrazuje EN 50164-1:2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou navíc oproti IEC 62561-1:2012 mají předponu „Z“.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62561-1:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

Úvod 7

1 Rozsah platnosti 8

2 Normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Třídění 9

5 Požadavky 9

5.1 Obecně 9

5.2 Montážní pokyny 9

5.3 Zatížitelnost bleskovým proudem 10

5.4 Statické mechanické namáhání 10

5.5 Spojení šroubovými spoji 10

5.6 Demontáž zkušebních spojek 10

5.7 Poškození svodů a kovových instalací 10

5.8 Bezpečné spojení 10

5.9 Svorky přípojnic pospojování 10

5.10 Značení 10

6 Zkoušky 10

6.1 Obecné podmínky zkoušek 10

6.2 Příprava zkoušky 11

6.2.1 Uspořádání vzorku 11

6.2.2 Kondicionování/stárnutí 11

6.3 Elektrická zkouška 11

6.4 Statická mechanická zkouška 12

6.4.Z1 Obecně 12

6.4.Z2 Zkušební postup 12

6.5 Zkouška označení 12

7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 12

8 Složení a obsah zkušebního protokolu 13

8.1 Obecně 13

8.2 Identifikace protokolu 13

8.3 Vzor zápisu 13

8.4 Svod 13

8.5 Normy a odkazy 13

8.6 Zkušební postup 13

8.7 Popis zkušebního zařízení 14

8.8 Popis měřicích přístrojů 14

8.9 Záznam výsledků a parametrů 14

8.10 Zápis o průběhu/závadě 14

Příloha A (informativní) Shrnutí požadavků a odpovídající zkoušky 17

Příloha B (informativní) Typické uspořádání nejrůznějších LPSC 18

Příloha C (normativní) Kondicionování/stárnutí pro spojovací součásti 19

Bibliografie 20

Strana

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 21

Příloha ZB (informativní) Identifikace a rozdíly ve zkouškách mezi EN 62561-1:2012 a EN 50164-1:2008 22

Obrázek 1 – Základní uspořádání vzorku se zkříženou spojovací součástí 14

Obrázek 2 – Základní uspořádání vzorku s paralelní spojovací součástí 15

Obrázek 3 – Základní uspořádání vzorku s přemosťující součástí 15

Obrázek 4 – Základní uspořádání vzorku s přípojnicí ekvipotenciálního pospojování 16

Obrázek 5 – Základní uspořádání pro kontaktní měření rozšiřujících prvků 16

Tabulka 1 – Parametry bleskového impulzního proudu (Iimp) 11

Tabulka A.1 – Požadavky a odpovídající zkoušky 17

1 Rozsah platnosti

Tato část normy EN 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové spojovací součásti, které tvoří části systému ochrany před bleskem (LPSC). Typické mohou být konektory, vazební a přemosťovací součásti, dilatační vložky a zkušební spojky.

Tato norma nespecifikuje zkoušení součástí ve výbušné atmosféře.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.