ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.40 Listopad 2012

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) –
Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

ČSN
EN 62561-7

35 7605

mod IEC 62561-7:2011

Lightning Protection System Components (LPSC) –
Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds

Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) –
Partie 7: Prescriptions pour les enrichisseurs de terre

Blitzschutzsystembauteile (LPSC) –
Teil 7: Anforderungen an Mittel zur Verbesserung der Erdung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62561-7:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62561-7:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-01-02 se touto normou nahrazuje ČSN EN 50164-7 (35 7605) z března 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62561-7:2012 dovoleno do 2015-01-02 používat dosud platnou ČSN EN 50164-7 (35 7605) z března 2009.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4689-3 nezavedena

ISO 14869-1 nezavedena

EN 12457-2 zavedena v ČSN EN 12457-2 (83 8005) Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení částic, nebo s ním)

EN 12506 nezavedena*)

ASTM G57-06 nezavedena

ASTM G59-97 nezavedena

ASTM G102-89 nezavedena

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 62561-7:2011 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 62561-7:2011

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 81 Ochrana před bleskem.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

81/413/FDIS

81/415/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62561 se společným názvem Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN EN 62305 (34 1390) soubor Ochrana před bleskem

ČSN EN 62561-2:2012 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Kutáč, IČ 47192097, Ing. Jan Mikeš

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub

EVROPSKÁ NORMA EN 62561-7
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2012

ICS 29.020; 91.120.40 Nahrazuje EN 50164-7:2008

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) –
Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění
(IEC 62561-7:2011, modifikovaná)

Lightning Protection System Components (LPSC) –
Part 7: Requirements for earthing enhancing componds
(IEC 62561-7:2011, modified)

Composants des systémes de protection
contre la foudre (CSPF) –
Partie 7: Exigences pour les enrichisseurs de terre
(CEI 62561-7:2011, modifiée)

Blitzschutzsystembauteile (LPSC) –
Teil 7: Anforderungen an Mittel zur Verbesserung
der Erdung
(IEC 62561-7:2011, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-01-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62561-7:2012 E

Předmluva

Text dokumentu 81/413/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62561-7, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 81 Ochrana před bleskem, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 62561-7:2012.

Návrh změny, který zahrnuje společné modifikace k IEC 62561-7 (81/413/FDIS) byl připraven technickou komisí CENELEC TC 81X Ochrana před bleskem a schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-01-02

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-01-02

Tento dokument nahrazuje EN 50164-7:2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62561-7:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma se společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

Úvod 7

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky 8

4.1 Obecně 8

4.2 Dokumentace 9

4.3 Materiál 9

4.4 Značení 9

5 Zkoušky 9

5.1 Obecné podmínky zkoušek 9

5.2 Vyluhovací zkouška 9

5.2.1 Obecně 9

5.2.2 Stanovení vyloužených iontů 9

5.2.3 Podmínky schválení 10

5.3 Stanovení síry 10

5.3.1 Obecně 10

5.3.2 Podmínky stanovení 10

5.4 Stanovení rezistivity 10

5.4.1 Obecně 10

5.4.2 Zkušební přístroje 10

5.4.3 Zkušební postup 11

5.4.4 Kritéria přijetí 11

5.5 Korozní zkoušky 12

5.5.1 Obecně 12

5.5.2 Zkušební zařízení 12

5.5.3 Příprava zkoušky 12

5.5.4 Zkušební postup 12

5.5.5 Kritéria přijetí 12

5.6 Značení a identifikace 12

6 Složení a obsah zkušebního protokolu 13

6.1 Obecně 13

6.2 Identifikace protokolu 13

6.2.1 Název nebo předmět protokolu. 13

6.2.2 Název, adresa a telefonní číslo zkušební laboratoře (zkušebny). 13

6.2.3 Název, adresa a telefonní číslo zastupující zkušební laboratoře, kde byla zkouška provedena, pokud nespadala
pod firmu, která byla provedením zkoušky pověřena 13

6.2.4 Jednoznačné identifikační číslo protokolu (nebo sériové číslo). 13

6.2.5 Název a adresa prodejce. 13

6.2.6 Protokol musí být číslován a uveden počet stránek. 13

6.2.7 Datum vystavení protokolu. 13

6.2.8 Datum (data) provedení zkoušky (zkoušek). 13

Strana

6.2.9 Podpis a jméno nebo jiný identifikační ekvivalent osoby (osob), oprávněné (oprávněných) podepisovat obsah protokolu zkušební laboratoře. 13

6.3 Podpis a jméno osoby(osob) provádějící(ch) zkoušku 13

6.4 Popis vzorku 13

6.4.1 Popis vzorku. 13

6.4.2 Podrobný popis a nezaměnitelná identifikace zkušebního vzorku a/nebo zkušebního zařízení. 13

6.4.3 Charakteristika a stav zkušebního vzorku a/nebo zkušebního zařízení. 13

6.4.4 Zkušební metody, jsou-li důležité. 13

6.4.5 Data přijetí zkoušených položek. 13

6.4.6 Fotografie, výkresy nebo jiná vizuální dokumentace, je-li dostupná. 13

6.4.7 Normy a odkazy. 13

6.4.8 Identifikace použitých norem pro zkoušky a data vydání norem. 13

6.4.9 Jiná důležitá datovaná dokumentace. 13

6.5 Zkušební postup 14

6.5.1 Popis zkušebního postupu. 14

6.5.2 Vysvětlení jakýchkoliv odchylek, dodatků či výjimek z odkazované normy. 14

6.5.3 Jakákoliv jiná informace důležitá pro zvláštní zkoušku jako jsou podmínky vnějších vlivů (prostředí). 14

6.5.4 Uspořádání zkušební sestavy. 14

6.5.5 Situace uspořádání na zkušebním místě a měřicí technika. 14

6.6 Popis zkušebního zařízení 14

6.7 Popis měřicích přístrojů 14

6.8 Záznam výsledků a parametrů 14

6.8.1 Naměřené, zjištěné nebo odvozené hodnoty musí být jednoznačně určeny minimálně následně 14

6.8.2 Prohlášení o vyhovění/nevyhovění. 14

Bibliografie 15

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 16

Obrázek 1 – Konfigurace čtyřelektrodového měření zemního odporu v přípravku 11

1 Rozsah platnosti

Tato část normy EN 62561 specifikuje požadavky a zkoušky na směsi zlepšující uzemnění snížením rezistivity zemnicího systému.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.