ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.50 Červenec 2010

Pojistky vysokého napětí –
Část 1: Pojistky omezující proud

ČSN
EN 60282-1
ed. 3

35 4720

idt IEC 60282-1:2009

High-voltage fuses –
Part 1: Current-limiting fuses

Fusibles à haute tension –
Partie 1: Fusibles limiteurs de courant

Hochspannungssicherungen –
Teil 1: Strombegrenzende Sicherungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60282-1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60282-1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-11-01 se nahrazuje ČSN EN 60282-1 ed. 2 (35 4720) z prosince 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-11-01 používat dosud platná ČSN EN 60282-1 ed. 2 (35 4720) z prosince 2006, v souladu s předmluvou k EN 60282-1:2009.

Změny proti předchozím normám

Změny provedené v tomto vydání jsou převážně redakční povahy, byla provedena úprava, doplnění a přečíslování tabulek a obrázků. Dále byla provedena aktualizace citovaných normativních dokumentů.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60060-1:1989zavedena v ČSN IEC 60-1:1994 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky (idt HD 588.1 S1:1991)

IEC 60071-1:2006zavedena v ČSN EN 60071-1 ed. 2:2006 (33 0419) Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla (idt EN 60071-1:2006, idt IEC 60071-1:2006)

IEC 60085:2007zavedena v ČSN EN 60085 ed. 2:2008 (33 0250) Elektrická izolace – Tepelné hodnocení a značení (idt EN 60085.2008, idt IEC 60085:2007)

IEC 60265-1:1998zavedena v ČSN EN 60265-1:2000 (35 4211) Vysokonapěťové spínače – Část 1: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV (idt EN 60265-1:1998, idt IEC 60265-1:1998)

IEC 60549:1976nezavedena

IEC 60644:1979zavedena v ČSN EN 60644:1996 (35 4722) Pojistky vn pro motorové obvody (idt EN 60644:1993)

IEC/TR 60787:2007nezavedena

IEC 62271-105:2002zavedena v ČSN EN 62271-105:2003 (35 4230) Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení – Část 105: Kombinace spínačů s pojistkami na střídavý proud (idt EN 62277-105:2003, idt IEC 62271-105:2002)

ISO 148-2zavedena v ČSN EN ISO 148-2 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu metodou Charpy – Část 2: Ověřování zkušebních strojů (idt EN ISO 148-2:2008, idt ISO 148-2:2008)

ISO 179 (soubor)zaveden v ČSN EN ISO 179-1 (64 0612) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy

Informativní údaje z IEC 60282-1:2009

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí SC 32A: Vysokonapěťové pojistky, technické komise IEC TC 32: Pojistky.

Toto sedmé vydání ruší a nahrazuje šesté vydání, publikované v r. 2005. Změny provedené v tomto vydání jsou pouze redakční povahy.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

32A/274/FDIS

32A/277/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace je vypracována podle Části 2 Směrnic ISO/IEC.

Soubor IEC 60282 sestává z následujících částí pod společným názvem Pojistky vysokého napětí.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Oproti hodnotám napětí uvedeným v článku 4.2 této normy se v ČR používají ještě hladiny nejvyššího (jmenovitého) napětí pro zařízení 25 kV (22 kV) a 38,5 kV (35 kV) (viz ČSN 33 3201).

Pro napětí odlišná od normalizovaných napětí IEC se používají zařízení, jejichž charakteristiky odpovídají nejbližším normalizovaným hodnotám, případně je možno dohodnout technické podmínky mezi výrobcem a odběratelem.

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(441):1995 (33 0050)Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (idt IEC 50(441):1984)

ČSN 33 0050-604:1994 (33 0050)Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz (mod IEC 50(604):1987)

ČSN EN 62271-1:2009 (35 4205)Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 1: Společná ustanovení (idt EN 62271-1:2008, idt IEC 62271-1:2007)

ČSN EN 62271-100 ed. 2:2009 (35 4220)Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 100: Vypínače střídavého proudu (idt EN 62271-100:2009, idt IEC 622721-100:2008)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. divize Energoprojekt Praha, IČ 46356088, Ing. Jaroslav Bárta

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60282-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2009

ICS 29.120.50 Nahrazuje EN 60282-1:2006

Pojistky vysokého napětí –
Část 1: Pojistky omezující proud
(IEC 60282-1:2009)

High-voltage fuses –
Part 1: Current-limiting fuses
IEC 60282-1:2009) 

Fusibles à haute tension –
Partie 1: Fusibles limiteurs de courant
(CEI 60282-1:2009)

Hochspannungssicherungen –
Teil 1: Strombegrenzende Sicherungen
(IEC 60282-1:2009)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2009-11-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60282-1:2009 E

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.