ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.200; 13.110; 29.160.30                                                                                                      Červen 2008

Systémy elektrických výkonových pohonů
s nastavitelnou rychlostí -
Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční

ČSN
EN 61800-5-2

35 1720

                                                                                      idt IEC 61800-5-2:2007

Adjustable speed electrical power drive systems -
Part 5-2: Safety requirements - Functional

Entraînements électriques de puissance à vitesse variable -
Partie 5-2: Exigences de sécurité - Fonctionnalité

Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl -
Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit - Functionale Sicherheit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61800-5-2:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61800-5-2:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81151


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60204-1 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed.2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení
strojů - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60204-1:2006, idt IEC 60204-1:2005)

IEC 61508 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61508 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností

IEC 61508-1:1998 zavedena v ČSN EN 61508-1:2002 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 61508-1:2001, idt IEC 61508-1:1998)

IEC 61508-2:2000 zavedena v ČSN EN 61508-2:2002 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/ programovatelné elektronické systémy související s bezpečností (idt EN 61508-2:2001, idt IEC 61508-2:2000)

IEC 61508-3:1998 zavedena v ČSN EN 61508-3:2002 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software (idt EN 61508-3:2001, idt IEC 61508-3:1998)

IEC 61508-5 zavedena v ČSN EN 61508-5 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektro-nických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti (idt EN 61508-5:2001, idt IEC 61508-5:1998)

IEC 61508-6:2000 zavedena v ČSN EN 61508-6:2002 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3 (idt EN 61508-6:2001, idt IEC 61508-6:2000)

IEC 61508-7:2000 zavedena v ČSN EN 61508-7:2002 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření (idt EN 61508-7:2001, idt IEC 61508-7:2000)

IEC 61800-1 zavedena v ČSN EN 61800-1 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Všeobecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí (idt EN 61800-1:1998, idt IEC 61800-1:1997)

IEC 61800-2 zavedena v ČSN EN 61800-2 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Všeobecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem (idt EN 61800-2:1998, idt IEC 61800-2:1998)

IEC 61800-3 zavedena v ČSN EN 61800-3 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody (idt EN 61800-3:2004, idt IEC 61800-3:2004)

IEC 61800-4 zavedena v ČSN EN 61800-4 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 4: Všeobecné požadavky - Specifikace charakteristik pro systémy střídavých výkonových pohonů 1 kV až 35 kV (idt EN 61800-4:2003, idt IEC 61800-4:2002)

IEC 61800-5-1:2003 zavedena v ČSN EN 61800-5-1:2003 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické (idt EN 61800-5-1:2003, idt IEC 61800-5-1:2003)

IEC 62280 (soubor) dosud nezaveden

Informativní údaje z IEC 61800-5-2:2007

Mezinárodní norma IEC 61800-5-2 byla připravena subkomisí 22G: Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí zahrnující polovodičové výkonové měniče, technické komise IEC 22: Systémy a zařízení výkonové elektroniky.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

22G/179/FDIS

22G/182/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato norma byla zpracována podle Směrnice ISO/IEC, část 2.


Strana 3

Seznam všech částí souboru IEC 61800 publikovaných pod rámcovým názvem Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí je možno nalézt na internetové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace:

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním nebo

·       změněna.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k tabulce 1 a k článkům 3.16, 8.3 doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje opravenou tabulku 1a a slovník použitých zkratek.

Vypracování normy

Zpracovatel: J. Šmíd - NELKO TANVALD, IČO-63136791, Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 61800-5-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Říjen 2007
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.200; 13.110

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí -
Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční
(IEC 61800-5-2:2007)

Adjustable speed electrical power drive systems -
Part 5-2: Safety requirements - Functional
(IEC 61800-5-2:2007)

 

Entraînements électriques de puissance à vitesse
variable -
Partie 5-2: Exigences de sécurité - Fonctionnalité
(CEI 61800-5-2:2007)

Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer
Drehzahl -
Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit - Functionale
Sicherheit
(IEC 61800-5-2:2007)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2007-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2007 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                               Ref. č. EN 61800-5-2:2007 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 22G/179/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 61800-5-2, vypracovaný v SC 22G Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí zahrnující polovodičové výkonové měniče, komise IEC TC 22 Systémy a zařízení výkonové elektroniky byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61800-5-2 dne 2007-10-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2008-07-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2010-10-01

Tato evropská norma byla připravena podle mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a pokrývá hlavní požadavky Směrnic 98/37/EC a 2006/42/EC. Viz příloha ZZ.

Přílohy ZA a ZZ doplnil CENELEC.-- Vynechaný text --