ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.40                                                                                                                                  Březen 2003

Spínače pro spotřebiče -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 61058-1

35 4107

                                       mod IEC 61058-1:2000 + IEC 61058-1:2000/A1: 2001

Switches for appliances -
Part 1: General requirements

Interrupteurs pour appareils -
Partie 1: Règles générales

Gerätesschalter -
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen

Tato norma je českou verzí EN 61058-1:2002. Evropská norma EN 61058-1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61058-1:2002. The European Standard EN 61058-1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-03-01 se ruší ČSN EN 61058-1+A1 (35 4107) z května 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66312
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-03-01 používat ČSN EN 61058-1+A1 (35 4107) Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky z května 1996 v souladu s předmluvou k EN 61058-1:2002.

Změny proti předchozí normě

Tato norma je oproti předchozí ČSN EN 61058-1+A1:1996 značně obsáhlejší, neboť uvádí podrobnější technické požadavky i metody zkoušek v návaznosti na nově revidované a vydané normy, zejména pak z oblasti EMC. Dále jsou nově doplněny přílohy R, S, T a ZA.

Citované normy

IEC 60034-1:1996 + A1:1997 + A2:1999 zavedena v ČSN EN 60034-1+A1+A2 ed. 2:2001 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti (idt EN 60034-1:1998 + A1:1998 + A2:1999, mod IEC 60034-1:1996, idt IEC 60034-1:1996/A1:1997 + A2:1999)

IEC 60038:1983 zavedena v ČSN 33 0120:2001 Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC (neq IEC 38:1983)

IEC 60050(151):1978 zavedena v ČSN IEC 50(151):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty (idt IEC 50(151):1978), nahrazena IEC 60050-151:2001 dosud nezavedenou

IEC 60050(411):1973 nahrazena IEC 60050(411):1996 zavedena v ČSN IEC 50(411):1998 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje (idt IEC 50(411):1996)

IEC 60050(441):1984 zavedena v ČSN IEC 50(441):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (idt IEC 50(441):1984)

IEC 60050(826):1982 + A1:1990 + A2:1995 zavedena v ČSN 33 0050-826:1996 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách (idt HD 384.2 S1:1986 + A1:1993, mod IEC 50(826):1982, idt IEC 50(826):1982/A1:1990 + A2:1995)

IEC 60060-1:1989 zavedena v ČSN IEC 60-1:1994 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky (idt HD 588.1 S1:1991, idt IEC 60-1:1989)

IEC 60068-2-20:1979 zavedena v ČSN 34 5791-2-20:1992 Elektrotechnické a elektronické výrobky - Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2-20: Zkouška T: Pájení (eqv HD 323.2.20 S3:1987, eqv IEC 68-2-20:1979 + A1:1986 + A2:1987)

IEC 60068-2-75:1997 zavedena v ČSN EN 60068-2-75:1999 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem) (idt EN 60068-2-75:1997, idt IEC 60068-2-75:1997)

IEC 60085:1984 zavedena v ČSN 33 0250:1990 Elektrotechnické predpisy - Triedy tepelnej odolnosti elektrickej izolácie (eqv HD 566 S1:1990, eqv IEC 85:1984)

IEC 60112:1979 zavedena v ČSN 34 6468:1990 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov - Metoda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka (eqv HD 214 S2:1980, idt IEC 112:1979)

IEC 60127 (všechny části) zavedena v souboru ČSN EN 60127 (35 4730) Miniaturní pojistky

IEC 60127-2:1989 zavedena v ČSN EN 60127-2:1994 (35 4730) Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky (idt EN 60127-2:1991, idt IEC 127-2:1989)

IEC 60228:1978 zavedena v ČSN 34 7201:2000 Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (idt HD 383 S2:1986 + A1:1989 + A2:1993, mod IEC 228:1978 + A:1982)

IEC 60228A:1982 zavedena v ČSN 34 7201:2000 Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (idt HD 383 S2:1986 + A1:1989 + A2:1993, mod IEC 228:1978 + A:1982)

IEC 60269-1:1998 zavedena v ČSN EN 60269-1 ed. 2:2000 (35 4701) Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60269-1 ed. 2:1998, idt IEC 60269-1:1998)


Strana 3

IEC 60269-3-1:1994 zavedena v ČSN 35 4701-3-1:1999 (35 4701) Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV (idt HD 630.3.1 S1:1996, mod IEC 269-3-1:1994)

IEC 60335-1:1991 + A1:1994 zavedena v ČSN EN 60335-1:1997 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60335-1:1994 + A1:1996 + A11:1995 + A12:1996, mod IEC 335-1:1991 + A1:1994), nahrazena IEC 60335-1:2001 dosud nezavedenou

IEC 60335 (všechny části 2) zavedeny v souboru ČSN EN 60335-2 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely

IEC 60364-4-41:1992 + A1:1996 + A2:1999 zavedena v ČSN 33 2000-4-41:2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (eqv HD 384.4.41 S2:1996, mod IEC 364-4-41:1992), nahrazena IEC 60364-4-41:2001 dosud nezavedenou

IEC 60364-4-442:1993 + A1:1995 + A2:1999 zavedena v ČSN 33 2000-4-442:1999 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana proti přepětí - Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí (idt HD 384.4.442 S1:1997), nahrazena IEC 60364-4-44:2001 dosud nezavedenou

IEC 60364-4-443:1995 + A1:1998 zavedena v ČSN 33 2000-4-443:2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana před přepětím - Oddíl 442: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím (idt HD 384.4.443 S1:2000, mod IEC 60364-4-443:1995), nahrazena IEC 60364-4-44:2001 dosud nezavedenou

IEC 60384-14:1993 zavedena v ČSN IEC 384-14:2000 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti (idt IEC 384-14:1993 + A1:1995)

IEC 60417-1:1998 zavedena v ČSN EN 60417-1:2000 (01 3760) Grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Přehled a použití značek (idt EN 60417-1:1999, idt IEC 60417-1:1998), nahrazena IEC 60417-1:2000, nahrazena IEC 60417-1:2002 dosud nezavedenou

IEC 60529:1989 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupeň ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt EN 60529:1991, idt IEC 529:1989)

IEC 60617-2:1996 zavedena v ČSN EN 60617-2:1998 (01 3390) Grafické značky pro schémata - Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití (idt EN 60617-2:1996, idt IEC 617-2:1996 nahrazena databází dostupnou na serveru www.iec.ch)

IEC 60664-1:1992 zavedena v ČSN 33 0420-1:1998 (33 0420) Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (eqv HD 625.1 S1:1996, mod IEC 664-1:1992)

IEC 60664-3:1992 zavedena v ČSN IEC 664-3:2000 (33 0420) Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev pro koordinaci izolace sestavených desek s plošnými spoji (idt HD 625.3 S1:1997, idt IEC 664-3:1992)

IEC 60669-1:1998 bude zavedena v ČSN EN 60669-1:2003 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60669-1:1999, mod IEC 60669-1:1998)

IEC 60691:1993 zavedena v ČSN EN 60691:1997 (35 4735) Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití (idt EN 60691:1995, idt IEC 691:1993 + A1:1995)

IEC 60695-2-1 (všechny listy) nahrazena IEC 60695-2-10:2000 zavedenou ČSN EN 60695-2-10:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup (idt EN 60695-2-10:2001, idt IEC 60695-2-10:2000), IEC 60695-2-11:2000 zavedenou ČSN EN 60695-2-11:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (idt EN 60695-2-11:2001, idt IEC 60695-2-11:2000), IEC 60695-2-12:2000 zavedenou ČSN EN 60695-2-12:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (idt EN 60695-2-12:2001, idt IEC 60695-2-12:2000) a IEC 60695-2-13:2000 zavedenou ČSN EN 60695-2-13:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška zapalitelnosti materiálů žhavou smyčkou (idt EN 60695-2-13:2001, idt IEC 60695-2-13:2000),


Strana 4

IEC 60707:1999 zavedena v ČSN EN 60707:2000 (34 5619) Hořlavost pevných nekovových materiálů vystavených působení zdrojů zapálení plamenem - Seznam zkušebních metod (idt EN 60707:1999, idt IEC 60707:1999)

IEC 60730 (všechny části) zavedeny v souboru ČSN EN 60730 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely

IEC 60730-1:1999 zavedena v ČSN EN 60730-1:2001 ed. 2 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60730-1:2000, mod IEC 60730-1:1999)

IEC 60730-2-9:2000 zavedena v ČSN EN 60730-2-9 ed. 2:2002 (36 1950) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty (idt EN 60730-2-9:2002, mod IEC 60730-2-9:2000)

IEC 60738-1:1998 zavedena v ČSN EN 60738-1:2000 (35 8151) Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem a se stupňovitou charakteristikou - Část 1: Kmenová specifikace (idt EN 60738-1:1999, idt IEC 60738-1:1998)

IEC 60760:1989 zavedena v ČSN IEC 760:2000 (35 4625) Ploché konektory pro rychlé spojení (idt IEC 760:1989)

IEC 60893-1:1987 zavedena v ČSN EN 60893-1:1996 (34 6572) Specifikace desek z technických vrstvených materiálů na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky (idt EN 60893-1:1994, idt IEC 893-1:1987)

IEC 60998-2-3:1991 zavedena v ČSN EN 60998-2-3:1997 (37 0670) Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení jako samostatné celky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci (idt EN 60998-2-3:1993, idt IEC 998-2-3:1991)

IEC 61000 (všechny části) zaváděny v souborech ČSN IEC 1000 (33 3431) a ČSN EN 61000 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

IEC 61000-3-2:1995 + A1:1997 + A2:1998 zavedena v ČSN EN 61000-3-2+A12:1997 + Změna A1:1999 + Změna A2:1999 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 2: Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem £ 16 A) (idt EN 61000-3-2:1995 + A1:1998 + A12:1996 + A13:1997 + A2:1998, idt IEC 1000-3-2:1995 + A1:1997, + A2:1998), nahrazena IEC 61000-3-2:2000 zavedenou v ČSN EN 61000-3-2 ed. 2:2001 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně) (idt EN 61000-3-2 ed. 2:2000, mod. IEC 1000-3-2:2000)

IEC 61000-3-3:1994 zavedena v ČSN EN 61000-3-3:1997 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 3: Omezení kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem £ 16 A (idt EN 61000-3-3:1995, idt IEC 1000-3-3:1994)

IEC 61000-3-5:1994 zavedena v ČSN IEC 1000-3-5:2001 (33 3431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 5: Omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A (idt IEC 1000-3-5:1994)

IEC 61000-4-1:1992 nahrazena IEC 61000-4-1:2000 zavedenou v ČSN EN 61000-4-1:1997 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-1: Zkušební a měřicí technika - Přehled o souboru IEC 61000-4 (idt EN 61000-4-1:2000, idt IEC 61000-4-1:2000)

IEC 61000-4-2:1995 + A1:1998 zavedena v ČSN EN 61000-4-2:1997 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 2: Elektrostatický náboj - zkouška odolnosti - Základní norma EMC (idt EN 61000-4-2:1995 + A1:1998, idt IEC 1000-4-2:1995 + A1:1998)

IEC 61000-4-3:1995 + A1:1998 zavedena v ČSN EN 61000-4-3:1997 + Změna A1:1999 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 3: Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti (idt EN 61000-4-3:1996 + A1:1998, mod IEC 1000-4-3:1995, idt IEC 61000-4-3:1995/A1:1998), nahrazena IEC 61000-4-3:2002 zavedenou v ČSN EN 61000-4-3 ed. 2:2003 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-4:1995 zavedena v ČSN EN 61000-4-4:1997 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodové jevy / skupiny impulsů - Zkouška odolnosti (idt EN 61000-4-4:1995, idt IEC 1000-4-4:1995)


Strana 5

IEC 61000-4-6:1996 zavedena v ČSN EN 61000-4-6:1997 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli (idt EN 61000-4-6:1996, idt IEC 1000-4-6:1996)

IEC 61000-4-11:1994 zavedena v ČSN EN 61000-4-11:1996 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 11: Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti (idt EN 61000-4-11:1994, idt IEC 1000-4-11:1994)

IEC 61032:1997 zavedena v ČSN EN 61032:1999 (33 0333) Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování (idt EN 61032:1998, idt IEC 61032:1997)

IEC 61058-2-1 zavedena v ČSN EN 61058-2-1 (35 4107) Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

IEC 61058-2-4 nezavedena

ISO 1456:1988 zavedena v ČSN ISO 1456:1994 (03 8513) Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl chrom a měď - nikl - chrom

ISO 2081:1986 zavedena v ČSN ISO 2081:1994 (03 8511) Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli

ISO 2093:1986 zavedena v ČSN ISO 2093:1995 (03 8515) Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu - Specifikace a zkušební metody

ISO 4046:1978 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

IEC 61058-1:2000 Switches for appliances - Part 1: General requirements           
(Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky)

Porovnání s mezinárodní normou

Tato norma je identická s EN 61058-1:2002, která text IEC 61058-1:2000 modifikuje a doplňuje přílohy ZA
a ZB. Modifikace jsou označeny svislou čarou po levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 61058-1:2000 + A1:2001

Mezinárodní norma IEC 61058-1 i její změna A1:2001 byly připraveny v subkomisi 23J: Spínače pro
spotřebiče, technické komise IEC 23: Elektrické přístroje.

Základní norma IEC 61058-1:2000 a její změna A1:2001 jsou zapracovány v konsolidovaném vydání IEC 61058-1:2001. Tato konsolidovaná verze IEC 61058-1 je založena na třetí edici (2000) [dokumenty 23J/221/FDIS a 23J/222/RVD] a její změně 1 (2001) [dokumenty 23J/232/FDIS a 23J/233/RVD].

Tato publikace byla vytvořena podle směrnic ISO/IEC, Část 3.

IEC 61058 sestává z těchto částí:

Část 1: Všeobecné požadavky;

Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače;

Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače;

Část 2-5: Zvláštní požadavky pro napěťové voliče.

V této části jsou použity tyto druhy písma:

      vlastní požadavky: kolmé písmo;

      zkušební požadavky: kurzíva;

      poznámky: malé kolmé písmo.

Přílohy A, C, D, E, K, L, M, N, P, Q a R tvoří nedílnou část této normy.

Přílohy B, F, G, H, J, S a T slouží pouze pro informaci.


Strana 6

V některých zemích existují následující rozdíly:

-      7.1.2.9         Účiník při zabrzděném rotoru je 0,4 až 0,5 se zřetelem na podmínky aplikace (USA).

-      15.3             Doba trvání přiložení zkušebního napětí je 1 minuta, aby se zajistilo zjištění závad v izolaci (USA).

-      17.2.4.7       Minimální počet spínacích cyklů je 6 000 (USA).

-      17.2.5          Oteplení na svorkách nesmí překročit 30 °C (USA).

-      Tabulka 16   Zapínací proud pro induktivní obvod je I-I se zřetelem na skutečné podmínky aplikace (USA).

-      Tabulka 16   Jmenovité hodnoty výkonu v koních se používají v případě regulace motoru, jehož jmenovitý výkon je uváděn v koních (USA).

-      25                EMC se nepovažuje za záležitost spojenou s bezpečností (USA).

Komise rozhodla, že obsah této základní publikace a její změny zůstane nezměněn do 2006. K tomuto datu bude publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis, IČO 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták


Strana 7

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 61058-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.120.40                                                                          Nahrazuje EN 61058-1:1992 + A1:1993

Spínače pro spotřebiče
Část 1: Všeobecné požadavky

(IEC 61058-1:2000 + A1:2001, modifikovaná)

Switches for appliances
Part 1: General requirements

(IEC 61058-1:2000 + A1:2001, modified)

 

Interrupteurs pour appareils
Partie 1: Règles générales

(CEI 61058-1:2000 + A1:2001, modifiée)

Gerätesschalter
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen

(IEC 61058-1:2000 + A1:2001 modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2002-03-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2002 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                       Ref. č. EN 61058-1:2002 E

 


Strana 8

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 61058-1:2000, připravený SC 23J Spínače pro spotřebiče IEC TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen spolu se společnými modifikacemi připravenými sekretariátem CENELEC SR 23J k formálnímu hlasování a CENELEC jej schválil jako EN 61058-1 dne 2002-03-05.

Text dokumentu 23J/232/FDIS, budoucí změna 1 IEC 61058-1:2000, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a CENELEC jej schválil dne 2002-03-05 pro zahrnutí do evropské normy.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61058-1:1992 + A1:1993.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2003-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2009-03-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A, C, D, E, K, L, M, N, P, Q, R a ZB normativní a přílohy B, F, G, H, J, S, T a ZA jsou informativní.

Přílohy ZA a ZB doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61058-1:2000 + A1:2001 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi.


Strana 9

Obsah

Strana

Kapitola

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................ 13

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 13

3          Definice............................................................................................................................................................................... 17

3.1       Všeobecné termíny........................................................................................................................................................... 17

3.2       Definice týkající se napětí, proudů a výkonů................................................................................................................. 20

3.3       Definice týkající se různých typů spínačů...................................................................................................................... 22

3.4       Definice týkající se činnosti spínače.............................................................................................................................. 23

3.5       Definice týkající se připojení ke spínači........................................................................................................................ 24

3.6       Definice týkající se svorek a připojení........................................................................................................................... 25

3.7       Definice týkající se izolace............................................................................................................................................... 26

3.8       Definice týkající se znečištění......................................................................................................................................... 27

3.9       Definice vztahující se ke zkouškám výrobce................................................................................................................. 28

4          Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 28

5          Všeobecné poznámky ke zkouškám............................................................................................................................. 28

6          Jmenovité hodnoty............................................................................................................................................................ 31

7          Třídění.................................................................................................................................................................................. 31

7.1       Třídění spínačů.................................................................................................................................................................. 31

7.2       Třídění svorek..................................................................................................................................................................... 37

8          Značení a dokumentace.................................................................................................................................................. 46

9          Ochrana před úrazem elektrickým proudem................................................................................................................ 54

10        Uzemnění............................................................................................................................................................................ 55

11        Svorky a připojení.............................................................................................................................................................. 57

11.1     Svorky pro měděné vodiče............................................................................................................................................... 57

12        Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 65

12.1     Konstrukční požadavky vztahující se k ochraně před nebezpečným dotykem....................................................... 65

12.2     Konstrukční požadavky vztahující se k bezpečnosti během montáže a normální činnosti spínače.................. 66

12.3     Konstrukční požadavky vztahující se k montáži spínačů a k připojení šňůr........................................................... 66

13        Mechanismus.................................................................................................................................................................... 67

14        Ochrana před vniknutím pevných cizích těles, prachu, vody a vlhkem.................................................................... 68

14.1     Ochrana před vniknutím pevných cizích těles.............................................................................................................. 68

14.2     Ochrana před prachem.................................................................................................................................................... 68

14.3     Ochrana proti vniknutí vody.............................................................................................................................................. 68

14.4     Ochrana proti vlhku........................................................................................................................................................... 69

15        Izolační odpor a elektrická pevnost................................................................................................................................ 70

16        Oteplení............................................................................................................................................................................... 71

16.1     Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 71

16.2     Kontakty a svorky............................................................................................................................................................... 71

16.3     Jiné části............................................................................................................................................................................. 73

17        Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 77

17.1     Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 77


Strana 10

            Strana

Kapitola

17.2     Zkoušky elektrické trvanlivosti......................................................................................................................................... 81

18        Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 86

19        Šrouby, proudovodné části a spoje............................................................................................................................... 88

19.1     Všeobecné požadavky na elektrické spoje................................................................................................................... 88

19.2     Šroubové spoje.................................................................................................................................................................. 88

19.3     Proudovodné části............................................................................................................................................................ 90

20        Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty, pevná izolace a povlaky tuhých sestavených desek s plošnými
spoji
..................................................................................................................................................................................... 91

20.1     Vzdušné vzdálenosti......................................................................................................................................................... 91

20.2     Povrchové cesty................................................................................................................................................................. 94

20.3     Pevná izolace..................................................................................................................................................................... 97

20.4     Povlaky tuhých sestavených desek s plošnými spoji................................................................................................. 97

21        Odolnost proti teplu a hoření........................................................................................................................................... 98

22        Odolnost proti rezavění..................................................................................................................................................... 99

23        Abnormální činnost a poruchové stavy u elektronických spínačů............................................................................ 99

24        Součásti............................................................................................................................................................................ 102

24.1     Ochranná zařízení........................................................................................................................................................... 103

24.2     Kondenzátory................................................................................................................................................................... 105

24.3     Rezistory........................................................................................................................................................................... 105

25        Požadavky na EMC.......................................................................................................................................................... 105

25.1     Imunita.............................................................................................................................................................................. 106

25.2     Emise................................................................................................................................................................................ 108

Příloha A (normativní) Měření vzdušných vzdáleností a povrchových cest........................................................................ 122

Příloha B (informativní) Diagram pro dimenzování vzdušných vzdáleností a povrchových cest................................... 126

Příloha C (normativní) Zkouška žhavou smyčkou................................................................................................................. 127

Příloha D (normativní) Zkouška odolnosti proti plazivým proudům................................................................................... 128

Příloha E (normativní) Zkouška tlakem kuličky...................................................................................................................... 129

Příloha F (informativní) Pokyny pro použití spínače............................................................................................................... 130

Příloha G (informativní) Schématický diagram skupin svorek............................................................................................ 132

Příloha H (informativní) Ploché násuvné spoje, metoda volby dutinek............................................................................. 133

Příloha J (informativní) Volba a sled zkoušek podle kapitoly 21........................................................................................ 134

Příloha K (normativní) Vztah mezi jmenovitým impulsním výdržným napětím, jmenovitým napětím
a kategorií přepětí..................................................................................................................................................... 135

Příloha L (normativní) Stupeň znečištění................................................................................................................................ 136

Příloha M (normativní) Zkouška rázovým napětím................................................................................................................ 137

Příloha N (normativní) Korekční činitele pro nadmořskou výšku........................................................................................ 138

Příloha P (normativní) Typy povlaků pro tuhé sestavené desky s plošnými spoji.......................................................... 139

Příloha Q (normativní) Měření izolační vzdálenosti desky s plošnými spoji opatřené povlakem typu A..................... 140

Příloha R (normativní) Výrobní kusové zkoušky..................................................................................................................... 141

Příloha S (informativní) Informativní zkoušky.......................................................................................................................... 142

Příloha T (informativní) Skupiny spínačů................................................................................................................................ 143

Příloha ZA (informativní) Kontroly shody, které mají být provedeny u spínačů pro spotřebiče odpovídajících
EN 61058-1:1992 + A1:1993.................................................................................................................................. 149

Příloha ZB (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace.... 146


Strana 11

            Strana

Obrázek 1 - Příklady zdířkových svorek.................................................................................................................................... 109

Obrázek 2 - Příklady hlavičkových a svorníkových svorek.................................................................................................... 110

Obrázek 3 - Příklady příložkových svorek................................................................................................................................ 111

Obrázek 4 - Příklady svorek pro kabelová oka....................................................................................................................... 111

Obrázek 5 - Příklady plášťových svorek.................................................................................................................................. 111

Obrázek 6 - Příklady bezšroubových svorek........................................................................................................................... 112

Obrázek 7 - Kolíky plochých násuvných spojů....................................................................................................................... 113

Obrázek 8 - Dutinka (zkušební) plochého násuvného spoje.............................................................................................. 114

Obrázek 9a - Obvod pro zkoušku kapacitního zatížení a pro zkoušku simulovaného zatížení žárovkou s
wolframovými vlákny pro střídavé obvody..................................................................................................... 115

Obrázek 9b - Obvod pro zkoušku kapacitního zatížení a pro zkoušku simulovaného zatížení žárovkou pro
stejnosměrné obvody....................................................................................................................................... 115

Obrázek 10 - Hodnoty zkušebního obvodu kapacitního zatížení pro zkoušku spínačů
dimenzovaných na 10/100 A 250 V~.............................................................................................................. 116

Obrázek 11 - Montážní zařízení pro rázovou zkoušku........................................................................................................... 117

Obrázek 12 - Přístroj pro zkoušku tlakem kuličky.................................................................................................................. 117

Obrázek 13 - Zkušební trn......................................................................................................................................................... 118

Obrázek 14 - Trvalý provoz - Typ provozu S1 (viz 7.1.16.1)................................................................................................... 118

Obrázek 15 - Krátkodobý provoz - Typ provozu S2 (viz 7.1.16.2)......................................................................................... 119

Obrázek 16 - Přerušovaný periodický provoz - Typ provozu S3 (viz 7.1.16.3)................................................................... 120

Obrázek 17 - Schéma pro zkratovou zkoušku........................................................................................................................ 120

Obrázek 18 - Schéma pro zkoušku oteplení.......................................................................................................................... 121

Obrázek 19 - Schéma pro zkoušku trvanlivosti...................................................................................................................... 121

Obrázek Q.1 - Měření izolační vzdálenosti.............................................................................................................................. 140

Tabulka 1 - Zkušební vzorky......................................................................................................................................................... 30

Tabulka 2 - Typ a připojení spínačů........................................................................................................................................... 39

Tabulka 3 - Informace o spínači.................................................................................................................................................. 47

Tabulka 4 - Proud odporového zatížení přenášený svorkou a příslušné průřezy svorek pro neupravené vodiče....... 58

Tabulka 5 - Maximální průměry měděných vodičů kruhového průřezu................................................................................ 59

Tabulka 6 - Tahové síly pro šroubové svorky............................................................................................................................ 60

Tabulka 7 - Materiál a kovový povlak kolíků............................................................................................................................... 63

Tabulka 8 - Tlakové a tahové síly pro kolíky.............................................................................................................................. 63

Tabulka 9 - Podmínky zkoušky pro Ta........................................................................................................................................ 64

Tabulka 10 - Podmínky zkoušky pro Tb..................................................................................................................................... 65

Tabulka 11 - Minimální izolační odpor....................................................................................................................................... 70

Tabulka 12 - Elektrická pevnost.................................................................................................................................................. 71

Tabulka 13 - Dovolené maximální teploty................................................................................................................................. 75

Tabulka 14 - Teploty pro termosetické materiály používané pro elektronické spínače.................................................... 77

Tabulka 15 - Zkoušky elektrické trvanlivosti pro různé typy elektronických spínačů s elektrickým kontaktem
(elektrickými kontakty) nebo bez něho (nich)................................................................................................... 79

Tabulka 16 - Zkušební zatížení pro vícepolohové spínače..................................................................................................... 81

Tabulka 17 - Zkušební zatížení pro zkoušky elektrické trvanlivosti pro střídavé obvody................................................... 82

 


Strana 12

           Strana

Tabulka 18 - Zkušební zatížení pro zkoušky elektrické trvanlivosti pro stejnosměrné obvody........................................ 83

Tabulka 19 - Minimální hodnoty tažné síly................................................................................................................................. 87

Tabulka 20 - Hodnoty krouticího momentu............................................................................................................................... 89

Tabulka 21 - Hodnoty krouticího momentu pro šroubové ucpávky....................................................................................... 90

Tabulka 22 - Minimální vzdušné vzdálenosti pro základní izolaci......................................................................................... 93

Tabulka 23 - Minimální povrchové cesty pro základní izolaci................................................................................................. 95

Tabulka 24 - Minimální povrchové cesty pro funkční izolaci................................................................................................... 96

Tabulka 25 - Zkušební úrovně a podmínky............................................................................................................................... 98

Tabulka 26 - Smluvený tavný proud v závislosti na jmenovitém proudu........................................................................... 101

Tabulka 27 - Požadavky na kondenzátory............................................................................................................................... 105

Tabulka 28 - Zkušební úrovně a doba trvání poklesů napětí a krátkých přerušení......................................................... 106

Tabulka 29 - Rychlé přechodové jevy / skupiny impulzů...................................................................................................... 107

Tabulka H.1 - Zasouvací a vysouvací síly pro ploché násuvné spoje................................................................................ 133

Tabulka K.1 - Jmenovité impulsní výdržné napětí pro spínače napájené přímo ze sítě nn.......................................... 135

Tabulka M.1 - Zkušební napětí pro ověření vzdušných vzdáleností na úrovni hladiny moře......................................... 137

Tabulka N.1 - Korekční činitele pro nadmořskou výšku....................................................................................................... 138

 


Strana 13

1 Rozsah platnosti

1.1 Tato mezinárodní norma platí pro spínače (mechanické nebo elektronické) pro spotřebiče ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, které mají uvádět do činnosti nebo regulovat elektrické spotřebiče a jiná zařízení pro domácnost nebo podobné účely se jmenovitým napětím do 440 V a jmenovitým proudem do 63 A.

Tyto spínače jsou určeny k ovládání osobou přes ovládací prvek nebo ovládáním snímací jednotky. Ovládací prvek nebo snímací jednotka mohou být součástí spínače nebo mohou být umístěny odděleně od spínače, buď fyzicky nebo elektricky a mohou zajišťovat přenos signálu, např. elektrického, optického, akustického nebo tepelného mezi ovládacím prvkem nebo snímací jednotkou a spínačem.

Spínače, které zahrnují přídavné řídicí funkce ovládané spínací funkcí, jsou součástí předmětu této normy.

Tato norma také zahrnuje nepřímé ovládání spínače, kdy je činnost ovládacího prvku nebo snímací jednotky zajišťována dálkovým ovládáním nebo částí spotřebiče nebo zařízení, jako jsou dveře.

POZNÁMKA 1 Elektronické spínače mohou být kombinovány s mechanickými spínači provádějícími plné odpojení nebo mikroodpojení.

POZNÁMKA 2 Elektronické spínače bez mechanického spínače v napájecím obvodu zajišťují pouze elektronické odpojení, obvod na straně zátěže je tedy vždy považován na živý.

POZNÁMKA 3 Pro spínače používané v tropických klimatech mohou být nutné doplňující požadavky.

POZNÁMKA 4 Upozorňuje se na to, že normy pro spotřebiče mohou obsahovat doplňující nebo alternativní požadavky na spínače.

POZNÁMKA 5 V této normě slovo „spotřebič“ znamená „spotřebič nebo zařízení“.

POZNÁMKA 6 Tato část IEC 61058 platí pro zkoušení vestavěných spínačů. Jsou-li zkoušeny jiné spínače pro spotřebiče, platí tato část spolu s příslušnou IEC 61058-2.

Tato část však může být použita pro jiné typy spínačů, které nejsou uvedeny v IEC 61058-2, pokud se bere v úvahu elektrická bezpečnost.

1.2 Tato norma platí pro spínače určené k vestavění do spotřebiče, na spotřebič nebo se spotřebičem.

1.3 Tato norma platí také pro spínače zahrnující elektronická zařízení.

1.4 Tato část platí také pro spínače pro spotřebiče, jako jsou:

      spínače určené k připojení k ohebnému kabelu (šňůrové spínače);

POZNÁMKA V tomto dokumentu slovo „kabel“ znamená „kabel nebo šňůra“.

      spínače neoddělitelné od spotřebiče (integrované spínače);

      spínače určené k montáži odděleně od spotřebiče (samostatně montované spínače) jiné než ty, které jsou předmětem IEC 60669-1;

      napěťové voliče, pro něž jsou však zvláštní požadavky uvedeny v IEC 61058-2.

1.5 Tato norma neobsahuje požadavky na odpojovače.

POZNÁMKA Požadavky na odpojovače se projednávají.

1.6 Tato norma neplatí pro zařízení, která řídí spotřebiče a zařízení neovládané záměrně osobou. Na ně se vztahuje IEC 60730.

2 Normativní odkazy

Součástí této části IEC 61058 jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v tomto textu. U datovaných odkazů následné změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací neplatí. Účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této části IEC 61058, by však měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné normy. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.


Strana 14

IEC 60034-1:1996 Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti 1)

(Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance)

Změna 1:1997

Změna 2:1999

IEC 60038:1983 Normalizovaná napětí IEC

(IEC standard voltages)

IEC 60050(151):1978 Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 151: Electrical and magnetic devices)

IEC 60050(411):1973 Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Kapitola 411: Točivé stroje

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 411: Rotating machinery)

IEC 60050(441):1984 Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses)

IEC 60050(826):1982 Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Kapitola 826: Elektrické instalace v budovách

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 826: Electrical installation of buildings)

Změna 1:1990

Změna 2:1995)

IEC 60060-1:1989 Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

(High-voltage techniques - Part 1: General definitions and test requirements)

IEC 60068-2-20:1979 Zkoušky vnějších činitelů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Pájení

(Environmental testing - Part 2-20: Tests - Test T: Soldering)

IEC 60068-2-75:1997 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem

(Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests)

IEC 60085:1984 Tepelné hodnocení a klasifikace elektrické izolace

(Thermal evaluation and classification of electrical insulation)

IEC 60112:1979 Metoda určování porovnávacích indexů a indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům za vlhka

(Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulation materials under moist conditions)

IEC 60127 (všechny části) Miniaturní pojistky (Miniature fuses)

IEC 60127-2:1989 Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

(Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links)

IEC 60228:1978 Vodiče izolovaných kabelů

(Conductors of insulated cables)

IEC 60228A:1982 Vodiče izolovaných kabelů - První doplněk: Informace o mezních rozměrech vodičů kruhového průřezu

(Conductors of insulated cables - First supplement: Guide to the dimensional limits of circular conductors)

IEC 60269-1:1998 Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

(Low-voltage fuses - Part 1: General requirements)

IEC 60269-3-1:1994 Pojistky na nízké napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domácnost a podobné účely) - Oddíly I až IV

(Low-voltage fuses - Part 3-1: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) - Sections I to IV)

IEC 60335-1:1991 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

(Safety of household and similar electrical appliances - Part 1: General requirements)

Změna 1:1994

_______________

1)    Existuje sdružené vydání 10.2 z roku1999, které zahrnuje IEC 60034-1 a její změny 1:1997 a 2:1999.


Strana 15

IEC 60335 (všechny části 2) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely

(Safety of household and similar electrical appliances)

IEC 60364-4-41:1992 Elektrické instalace v budovách - Část 4: Ochranná bezpečnostní opatření - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem2)

(Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 41: Protection against electric shock)

Změna 1:1996

Změna 2:1999

IEC 60364-4-442:1993 Elektrické instalace v budovách - Část 4: Ochranná bezpečnostní opatření - Kapitola 44: Ochrana proti přepětí - Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí 3)

(Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 44: Protection against overvoltage - Section 442: Protection of low-voltage installations against faults between high-voltage systems and earth)

Změna 1:1995

Změna 2:1999

IEC 60364-4-443:1995 Elektrické instalace v budovách - Část 4: Ochranná bezpečnostní opatření - Kapitola 44: Ochrana před přepětím - Oddíl 443: Ochrana před přepětím atmosférického původu nebo způsobeným spínáním4)

(Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 44: Protection against overvoltages - Section 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching)

Změna 1:1998

IEC 60384-14:1993 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace. Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

(Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic suppression and connection to the supply mains)

IEC 60417-1:1998 Grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Přehled a použití

(Graphical symbols for use on equipment - Part 1: Overview and application)

IEC 60529:1989 Stupeň ochrany krytem (IP kód)

(Degree of protection provided by enclosures (IP Code))

IEC 60617-2:1996 Grafické značky pro schémata - Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití

(Graphical symbols for diagrams - Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application)

IEC 60664-1:1992 Koordinace izolace zařízení v soustavách nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

(Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests)

IEC 60664-3:1992 Koordinace izolace zařízení v soustavách nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev pro koordinaci izolace sestavených desek s plošnými spoji

(Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coatings to achieve insulation coordination of printed board assemblies)

IEC 60669-1:1998 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

(Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements)

IEC 60691:1993 Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

(Thermal-links - Requirements and application guide)

IEC 60695-2-1 (všechny listy) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-1: Zkušební metody

(Fire hazard testing - Part 2-1: Test methods)

_______________

2)    Existuje sdružené vydání 10.2 z roku 1999, které zahrnuje IEC 60034-1 a její změny 1:1997 a 2:1999.

3)    Existuje sdružené vydání 1.2 z roku 1999, které zahrnuje IEC 60364-4-442 a její změny 1:1995 a 2:1999.

4)    Existuje sdružené vydání 3.2 z roku 1999, které zahrnuje IEC 60364-4-443 a její změnu 1:1998.


Strana 16

IEC 60707:1999 Hořlavost pevných nekovových materiálů vystavených působení zdrojů zapálení plamenem - Seznam metod

(Flammability of solid non-metallic materials when exposed to flame sources - List of methods)

IEC 60730 (všechny části) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely

(Automatic electrical controls for household and similar use)

IEC 60730-1:1999 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

(Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements)

IEC 60730-2-9:2000 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

(Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls)

IEC 60738-1:1998 Termistory - Přímo vyhřívané termistory s kladným teplotním součinitelem se stupňovitou charakteristikou - Část 1: Kmenová specifikace

(Thermistors - Directly heated positive step-function temperature coefficient thermistors - Part 1: Generic specification)

IEC 60760:1989 Ploché konektory pro rychlé spojení

(Flat quick-connect terminations)

IEC 60893-1:1987 Specifikace desek z technických vrstvených materiálů na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky

(Specification for industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 1: Definitions, designations and general requirements)

IEC 60998-2-3:1991 Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení jako samostatné celky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci

(Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation piercing clamping units)

IEC 61000 (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

(Electromagnetic compatibility (EMC))

IEC 61000-3-2:1995 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 2: Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem £ 16 A) 5)

(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current £ 16 A per phase))

Změna 1:1997

Změna 2:1998

IEC 61000-3-3:1994 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 3: Omezení kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem £ 16 A

(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current £ 16 A)

IEC 61000-3-5:1994 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 5: Omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A

(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 5: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A)

IEC 61000-4-1:1992 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 1: Přehled zkoušek odolnosti. Základní norma EMC

(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 1: Overview of immunity tests. Basic EMC Publication)

IEC 61000-4-2:1995 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 2: Elektrostatický výboj - zkouška odolnosti. Základní norma EMC6)

(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC Publication)

Změna 1:1998

_______________

5)    Existuje sdružené vydání 1.2 z roku 1998, které zahrnuje IEC 61000-3-2 a její změny 1:1997 a 2:1998.

6)    Existuje sdružené vydání 1.1 z roku 1999, které zahrnuje IEC 61000-4-2 a její změnu 1:1998.


Strana 17

IEC 61000-4-3:1995 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 3: Zkouška odolnosti proti vyzařovanému vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli7)

(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test)

Změna 1:1998

IEC 61000-4-4:1995 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 4: Rychlé elektrické přechodové jevy / skupiny impulsů - zkouška odolnosti. Základní norma EMC

(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient / burst immunity test - Basic EMC Publication)

IEC 61000-4-6:1996 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli

(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields)

IEC 61000-4-11:1994 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 11: Zkoušky imunity proti poklesům napětí, krátkým přerušením a kolísání napětí

(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests)

IEC 61032:1997 Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování

(Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification)

IEC 61058-2-1 Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

(Switches for appliances - Part 2-1: Particular requirements for cord switches)

IEC 61058-2-4 Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky na samostatně montované spínače

(Switches for appliances - Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches)

ISO 1456:1988 Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu s chrómem a mědi s niklem a chrómem

(Metallic coatings - Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of copper plus nickel plus chromium)

ISO 2081:1986 Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli

(Metallic coatings - Electroplated coatings of zinc on iron or steel)

ISO 2093:1986 Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu - Specifikace a zkušební metody

(Electroplated coatings of tin - Specification and test methods)

ISO 4046:1978 Papír, karton, buničina a přidružené termíny - Slovník

(Paper, board, pulp and related terms - Vocabulary)-- Vynechaný text --