ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10                                                                                                                                   Leden 2003

Optické kabely -
Část 3: Dílčí specifikace - Vnější
kabely

ČSN
EN 60794-3

35 9223

                                                                                       idt IEC 60794-3:2001        

Optical fibres cables -
Part 3: Sectional specifications - Outdoor cables

Câbles à fibres optiques -
Partie 3: Spécifications intermédiaire - Câbles extérieurs

Lichtwellenleiterkabel -
Teil 3: Rahmenspezifikationen - Außenkabel

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60794-3:2002 Optické kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60794-3:2001, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60794-3 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60794-3:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60794-3:2002 Optical fibres cables - Part 3: Sectional specifications - Outdoor cables, which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60794-3:2001, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60794-3 without any modification. The European Standard EN 60794-3:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Norma popisuje základní požadavky na optické vlákno, materiály a konstrukce optických kabelů pro vnější použití. Uvádí seznam doporučovaných zkoušek pro tento druh kabelů. Norma obsahuje informativní přílohu A „Pokyn pro statistické vyhodnocení polarizační vidové disperzi optických kabelů“ a normativní přílohu ZA. Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje překlad použitých termínů v textu původní normy IEC. EN má 4 strany anglického textu, původní IEC 59 stran anglického a francouzského textu.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 60794-3 (35 9221) z července 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66161
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --