ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30                                                                                                                               Prosinec 2000

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití -
Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

ČSN
EN 60309-2
ed. 3

35 4513

                                                                                                idt IEC 60309-2:1999

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories

Prises de courant pour usages industriels
Partie 2: Règles d'interchangeabilité dimensionelle pour les appareils à broches et alvéoles

Stecker, Steckdosen und Kupplungen
Teil 2: Anforderungen und Hauptmaße für die Austauschbarkeit von Stift- und Buchsensteckvorrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60309-2:1999. Evropská norma EN 60309-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60309-2:1999. The European Standard EN 60309-2:1999 has the status of the Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2002-05-01 se ruší ČSN EN 60309-2 (35 4513) z ledna 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         58775
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat ČSN EN 60309-2 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami (35 4513) z ledna 2000 v souladu s předmluvou k EN 60309-2:1999.

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozímu vydání IEC 60309-2:1997 zavedenému v ČSN EN 60309-2:2000 byly v tomto vydání doplněny a upraveny tyto kapitoly a články: 2.101, 3, 4.101, 7.1, 7.4, 7.5, 14.101, 16.102, 17.102, 19.1, 21, 22, tabulka noremního listu 2-X a příloha ZA. Doplňky jsou v návaznosti na nový termín "vložka pro záměnu fáze".

Citované normy

IEC 60228:1978 zavedena v ČSN 34 7201:2000 Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (mod IEC 228:1978, mod IEC 228A:1982, idt HD 383 S2:1986, idt HD 383 S2/A1:1989, idt HD 383 S2/A2:1993)

IEC 60309-1:1997 zavedena v ČSN EN 60309-1:2000 ed. 2:2000 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 60309-1:1997, idt EN 60309-1:1997) nahrazena IEC 60309-1:1999 zavedenou v ČSN EN 60309-1 ed. 3:2000 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 60309-1:1999, idt EN 60309-1:1999) (obě normy platí souběžně do 2002-04-01)

IEC 60529:1989 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 60529:1989, idt EN 60529:1991+ idt EN 60529:1991/Cor.:1993)

IEC 60617-2:1996 zavedena v ČSN EN 60617-2:1998 (01 3390) Grafické značky pro schémata - Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití (idt IEC 60617-2:1996, idt EN 60617-2:1996)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60309-2:1999 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories

(Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami)

Informativní údaje z IEC 60309-2:1999

Mezinárodní normu IEC 60309-2 vypracovala subkomise 23H: Průmyslové vidlice a zásuvky, technické komise IEC 23: Elektrická příslušenství.

Toto čtvrté vydání ruší a nahrazuje třetí vydání publikované v roce 1997.

Tato Část 2 se má používat spolu s Částí 1.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

23H/89/FDIS

23H/92/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČO 163 16 151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 60309-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.120.30                                                                                               Nahrazuje EN 60309-2:1998

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití
Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů
pro přístroje s kolíky a s dutinkami
(IEC 60309-2:1999)

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
Part 2: Dimensional interchangeability requirements
for pin and contact-tube accessories
(IEC 60309-2:1999)

 

Prises de courant pour usages
industriels
Partie 2: Règles d'interchangeabilité
dimensionelle pour les appareils à
broches et alvéoles
(CEI 60309-2:1999)

Stecker, Steckdosen und Kupplungen
Teil 2: Anforderungen und Hauptmaße für die Austauschbarkeit von Stift- und
Buchsensteckvorrichtungen
(IEC 60309-2:1999)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1999-05-01.

Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

)c( 1999 CENELEC. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                      Ref. č. EN 60309-2:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 23H/89/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 60309-2, který vypracovala SC 23H, Průmyslové vidlice a zásuvky, IEC TC 23, Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a CENELEC jej schválil jako EN 60309-2 dne 1999-05-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60309-2:1998.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní
úrovni vydáním identické národní normy nebo
vydáním oznámení o schválení EN k přímému
použití jako národní normy                                                                            (dop)       2000-02-01

-      nejzazší datum pro zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2002-05-01

Tato Část 2 se má používat spolu s EN 60309-1:1999.

Přílohy označené jako "normativní" jsou nedílnou součástí normy.
V této normě jsou normativní přílohy ZA a ZB.
Přílohy ZA a ZB doplnil CENELEC.-- Vynechaný text --