ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.180; 29.120.99                                                                                                                    Červenec 1999

Elektrická příslušenství - Navijáky
prodlužovacích přívodů pro domovní
a podobné použití

ČSN
EN 61242

35 4530

                                                                                                  mod IEC 1242:1995

Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes

Petit appareillage électrique - Cordons prolongateurs enroulés sur tambour pour usages domestiques

Elektrisches Installationsmaterial - Leitungsroller für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61242:1997. Evropská norma EN 61242:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61242:1997. The European Standard EN 61242:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                        52989
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 50(441):1984 zavedena v ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (33 0050)

IEC 112:1979 zavedena v ČSN 34 6468 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov - Metóda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka (idt IEC 112:1979)

IEC 227 soubor zaveden v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně (mod IEC 227) (idt HD 21)

IEC 245 soubor zaveden v souboru ČSN 34 7470 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně (mod IEC 245) (idt HD 22)

IEC 364 soubor zaveden v ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení (mod IEC 364) (idt HD 384)

IEC 417:1973 zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech - Rejstříky a přehled (idt HD 243 S12:1995) (34 5555)

IEC 529:1989 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0330)

IEC 695-2-1:1991 nahrazena IEC 695-2-1/0:1994 zavedenou v ČSN EN 60695-2-1/0 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkušební metody - Oddíl 1/list0: Metody zkoušení žhavou smyčkou - Všeobecně (idt IEC 695-2-1/0:1994) (34 5615)

IEC 884-1:1994 dosud nezavedena*)

IEC 999-1:1990 zavedena v ČSN EN 60999-1 Připojovací zařízení - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče (mod IEC 999-1:1990) (37 0680)

ISO 1456:1988 zavedena v ČSN ISO 1456 Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom a měď-nikl-chrom (03 8513)

ISO 2081:1986 zavedena v ČSN ISO 2081 Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli (03 8511)

ISO 2093:1986 zavedena v ČSN ISO 2093 Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu - Specifikace a zkušební metody (03 8515)

Porovnání s mezinárodní normou IEC 1242:1995

Obsah normy je identický s EN 61242:1997, která modifikuje IEC 1242:1995. Modifikace jsou označeny na levém okraji textu jednoduchou svislou čarou. Původní text IEC 1242:1995 je uveden v národní příloze NA (informativní).

Informativní údaje z IEC 1242:1995

Tato mezinárodní norma IEC 1242 byla připravena subkomisí 23B: Vidlice, zásuvky a spínače, technické komise IEC 23: Elektrická příslušenství.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

DIS

Zpráva o hlasování

23B(CO)192

23B/432/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

 

_______________

*) Do doby zavedení této normy se používá její originál, který je dostupný v ČSNI Praha, Oddělení dokumentačních služeb, Biskupský dvůr 5.


Strana 3

V této normě jsou použity následující typy písma:

-      Vlastní požadavky: kolmé písmo.

-      Specifikace zkoušek: kurzíva.

-      Vysvětlující texty: malé kolmé písmo.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje původní texty IEC 1242:1995. Tato příloha není součástí evropské normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130, Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 61242

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Květen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.180; 55.060

Deskriptory: electric equipment, home electrical installations, extension cords, electrical cables, classifications, marking, safety, protection against electric shocks, equipment specifications, temperature rise

Elektrická příslušenství
Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití
(IEC 1242:1995, modifikována)

Electrical accessories
Cable reels for household and similar purposes
(IEC 1242:1995, modified)

Petit appareillage électrique
Cordons prolongateurs enroulés sur tambour
pour usages domestiques
(CEI 1242:1995, modifiée)

Elektrisches Installationsmaterial
Leitungsroller für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
(IEC 1242:1995, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-12-09. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřpředpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 1242:1995, vypracovaný SC 23B, Vidlice, zásuvky a spínače, TC 23 IEC, Elektrická příslušenství, spolu se společnými modifikacemi, připravenými technickou komisí CENELEC TC 23B, Spínače pro domácnost a podobné pevné elektrické instalace, byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61242 dne 1996-12-09.

Byly stanoveny tyto termíny:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni

vydáním identické národní normy nebo vydáním

oznámení o schválení k přímému použití

jako normy národní                                                                                           (dop)       1997-09-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1997-09-01

Pro výrobky, které vyhověly příslušné národní normě před 1997-09-01, pokud to může být výrobcem nebo certifikačním orgánem prokázáno, může tato předešlá norma dále platit pro výrobu do 2002-09-01.

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy ZA a ZB normativní a příloha ZC je informativní.

Přílohy ZA, ZB a ZC doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1242:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi.


Strana 7

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Kapitola

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Definice................................................................................................................................................................................. 8

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 9

5          Všeobecné podmínky pro typové zkoušky...................................................................................................................... 9

6          Třídění.................................................................................................................................................................................. 10

7          Značení................................................................................................................................................................................ 10

8          Ochrana před úrazem elektrickým proudem................................................................................................................ 12

9          Opatření pro uzemnění..................................................................................................................................................... 13

10        Svorky a koncovky.............................................................................................................................................................. 14

11        Šňůry a jejich připojení..................................................................................................................................................... 17

12        Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 19

13        Součásti.............................................................................................................................................................................. 21

14        Odolnost proti stárnutí...................................................................................................................................................... 21

15        Odolnost proti škodlivému vnikání vody........................................................................................................................ 22

16        Odolnost proti vlhkosti...................................................................................................................................................... 22

17        Izolační odpor a elektrická pevnost................................................................................................................................ 22

18        Normální činnost............................................................................................................................................................... 23

19        Oteplení při normálním používání.................................................................................................................................. 25

20        Oteplení v podmínkách přetížení.................................................................................................................................... 27

21        Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 28

22        Odolnost proti teplu........................................................................................................................................................... 30

23        Šrouby, proudovodné části a spoje............................................................................................................................... 30

24        Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč zalévací hmotou........................................................ 33

25        Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu, ohni a plazivým proudům............................................ 33

26        Odolnost proti rezivění...................................................................................................................................................... 34

27        Požadavky na EMC............................................................................................................................................................ 35

Obrázky........................................................................................................................................................................................... 36

Přílohy

A          Směrnice pro kusové zkoušky navijáků........................................................................................................................ 40

B          Bibliografie.......................................................................................................................................................................... 41

ZA        Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi............................ 42

ZB        Zvláštní národní podmínky............................................................................................................................................... 44

ZC        Odchylky A........................................................................................................................................................................... 45

Národní příloha NA........................................................................................................................................................................ 46

 


Strana 8

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma platí pro navijáky prodlužovacích přívodů pouze pro střídavý proud, opatřené neodnímatelnou šňůrou o jmenovitém napětí vyšším než 50 V a nepřesahujícím 250 V pro jednofázové navijáky prodlužovacích přívodů a vyšším než 50 V a nepřesahujícím 440 V pro všechny ostatní navijáky prodlužovacích přívodů, a o jmenovitém proudu nepřesahujícím 16 A. Jsou určeny pro použití v domácnostech, obchodu, lehkém průmyslu a pro podobné účely, vnitřní i venkovní, se zvláštním zřetelem na bezpečnost při normálním používání.

Tato norma neplatí pro:

-      navijáky s odnímatelným prodlužovacím přívodem;

-      zařízení pro navíjení přívodů vestavěná do spotřebičů.

POZNÁMKA - Požadavky na zařízení pro navíjení přívodů vestavěná do spotřebičů jsou stanoveny v EN 60335-1 a EN 60335-2-2.

Navijáky prodlužovacích přívodů odpovídající této normě jsou vhodné pro používání při teplotách okolí, které normálně nepřesahují 25 °C, ale občas dosahují 35 °C. V místech, kde jsou zvláštní podmínky, může být požadována speciální konstrukce.

 -- Vynechaný text --