ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.70                                                                                                                                    Říjen 2023

Měřicí relé a ochranná zařízení –
Část 1: Společné požadavky

ČSN
EN IEC 60255-1
ed. 2

35 3501

idt IEC 60255-1:2022

Measuring relays and protection equipment –
Part 1: Common requirements

Relais de mesure et dispositifs de protection –
Partie 1: Exigences communes

Messrelais und Schutzeinrichtungen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60255-1:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60255-1:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2026-01-19 se nahrazuje ČSN EN 60255-1 (35 3501) ze září 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60255-1:2023 dovoleno do 2026-01-19 používat dosud platnou ČSN EN 60255-1 (35 3501) ze září 2010.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zahrnuje v porovnání s předchozím vydáním významné technické změny, které jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60255-1:2022.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

EN 60068-2-2 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky –Zkouška B: Suché teplo

EN 60068-2-14zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

EN 60068-2-30zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

EN 60068-2-78zavedena v ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

EN 60255-21-1zavedena v ČSN EN 60255-21-1 (35 3522) Elektrická relé – Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran – Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové)

EN 60255-21-2zavedena v ČSN EN 60255-21-2 (35 3522) Elektrická relé – Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran – Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem

EN 60255-21-3zavedena v ČSN EN 60255-21-3 (35 3522) Elektrická relé – Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran – Oddíl 3: Seismické zkoušky

EN 60255-26 zavedena v ČSN EN 60255-26 ed. 3 (35 3526) Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

EN 60255-27 zavedena v ČSN EN 60255-27 ed. 2 (35 3522) Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku

EN 60255-1XX (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60255-1XX (35 3510) Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 1XX: Funkční požadavky

IEC 60688 zavedena v ČSN EN 60688 ed. 2 (35 6215) Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých a stejnosměrných elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály

EN 61810-1 zavedena v ČSN EN 61810-1 ed. 4 (35 3412) Elektromechanická elementární relé – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

EN 61869-2 zavedena v ČSN EN 61869-2 (35 1350) Přístrojové transformátory – Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu

EN 61869-3 zavedena v ČSN EN 61869-3 (35 1350) Přístrojové transformátory – Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí

EN 61869-5 zavedena v ČSN EN 61869-5 (35 1350) Přístrojové transformátory – Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí

EN IEC 61869-10 zavedena v ČSN EN IEC 61869-10 (35 1350) Přístrojové transformátory – Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory proudu nízkého výkonu

EN IEC 61869-11 zavedena v ČSN EN IEC 61869-11 (35 1350) Přístrojové transformátory – Část 11: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu

Souvisící ČSN

ČSN EN 55011 ed. 4 (33 4225) Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

ČSN IEC 60050-521:2003 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

ČSN 33 0050-605:1994 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie – Elektrické stanice

ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-5: Zkoušky – Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů

ČSN EN 60068-2-10 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-10: Zkoušky – Zkouška J a návod: Růst plísní

ČSN EN 60068-2-42 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-42: Zkoušky – Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

ČSN EN 60068-2-43 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-43: Zkoušky – Zkouška Kd: Zkouška sulfanem pro kontakty a spoje

ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-60: Zkoušky – Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů

ČSN EN 60068-2-68 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška L: Prach a písek

ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2:2019 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3-3: Klasifikace skupin para-
metrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN 03 8900-4-3 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 4-3: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 – Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN 03 8900-4-4 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 4-4: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 – Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 61869-6:2017 (35 1350) Přístrojové transformátory – Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu

ČSN EN IEC 62443-4-2 (18 0304) Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení – Část 4-2: Poža-
davky technické bezpečnosti pro součásti IACS

ČSN EN 62351 (soubor) (33 5011) Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací – Bezpečnost dat a komunikací

ČSN EN ISO/IEC 27019 (36 9719) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Opatření bezpečnosti
informací pro energetický průmysl

ČSN EN IEC 61869-9 (35 1350) Přístrojové transformátory – Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60255-1:2022

IEC 60255-1 vypracovala technická komise IEC/TC 95 Měřicí relé a ochranná zařízení. Jedná se o mezinárodní normu.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2009. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje v porovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné technické změny:

a)   vyjasnění rozsahu platnosti dokumentu;

b)   doplněno sloučení jednotek a komunikace jako nedílná součást ochrany;

c)   rozšířeno vyjasnění binárního výstupu;

d)   doplněny provozní podmínky prostředí (příloha B);

e)   doplněny referenční zkušební podmínky;

f)    bylo provedeno více změn pro zlepšení srozumitelnosti většiny článků;

g)   bylo doplněno snížení hodnot výrobcem;

h)   zkoušky bezpečnosti a EMC vyjmuty z normy a je na ně pouze odkazováno;

i)    upraveny směrnice pro nastavení relé a pro typovou zkoušku (příloha A);

j)    přidán port monitorování baterie a přístrojové transformátory nízkého výkonu.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

Návrh

Zpráva o hlasování

95/513/FDIS

95/521/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Jazyk použitý při vypracování této mezinárodní normy je angličtina.

Tento dokument byl navržen v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1, a se směrnicemi ISO/IEC, dodatkem IEC, dostupnými na www.iec.ch/members_experts/refdocs. Hlavní typy dokumentů vypracované v IEC jsou podrobněji popsány na www.iec.ch/publications.

Seznam všech částí souboru IEC 60255 se společným názvem Měřicí relé a ochranná zařízení je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Upozornění na národní poznámky

V článku 3.1.17 a v příloze A jsou uvedeny národní poznámky upřesňujícího charakteru.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN AZVN, z.s., IČO 65400739, Ing. Bronislav Jirásek

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektronergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN IEC 60255-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Leden 2023

ICS 29.120.70                                                                                                         Nahrazuje EN 60255-1:2010

Měřicí relé a ochranná zařízení –
Část 1: Společné požadavky
(IEC 60255-1:2022)

Measuring relays and protection equipment –
Part 1: Common requirements
(IEC 60255-1:2022)

Relais de mesure et dispositifs de protection –
Partie 1: Exigences communes
(IEC 60255-1:2022)

Messrelais und Schutzeinrichtungen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60255-1:2022)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2023-01-19. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace vztahující se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2023 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN IEC 60255-1:2023 E 

Evropská předmluva

Text dokumentu 95/513/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60255-1, který vypracovala technická komise IEC/TC 95 Měřicí relé a ochranná zařízení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60255-1:2023.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2023-10-19

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2026-01-19

Tento dokument nahrazuje EN 60255-1:2010 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60255-1:2022 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 11

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 11

3......... Termíny, definice a zkratky.......................................................................................................................................................... 12

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 12

3.2...... Zkratky............................................................................................................................................................................................. 17

4......... Podmínky prostředí....................................................................................................................................................................... 18

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

4.2...... Normální podmínky prostředí..................................................................................................................................................... 18

4.3...... Zvláštní podmínky prostředí........................................................................................................................................................ 18

4.4...... Podmínky prostředí při skladování............................................................................................................................................. 18

4.5...... Podmínky při přepravě................................................................................................................................................................. 18

5......... Jmenovité údaje............................................................................................................................................................................ 19

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

5.2...... Jmenovité napětí........................................................................................................................................................................... 19

5.2.1... Vstupní napájecí napětí................................................................................................................................................................ 19

5.2.2... Napájecí napětí pomocného napájecího portu....................................................................................................................... 19

5.2.3... Jmenovité izolační napětí............................................................................................................................................................ 19

5.3...... Jmenovitý proud – vstupní napájecí proud.............................................................................................................................. 19

5.3.1... Primární relé................................................................................................................................................................................... 19

5.3.2... Sekundární relé............................................................................................................................................................................. 19

5.4...... Binární vstupní a výstupní port.................................................................................................................................................... 20

5.4.1... Binární vstupní port....................................................................................................................................................................... 20

5.4.2... Binární výstupní port..................................................................................................................................................................... 20

5.5...... Analogový vstupní a výstupní port převodníku........................................................................................................................ 21

5.5.1... Analogový vstupní port převodníku............................................................................................................................................ 21

5.5.2... Analogový výstupní port převodníku.......................................................................................................................................... 21

5.6...... Kmitočet.......................................................................................................................................................................................... 21

5.6.1... Jmenovitý kmitočet....................................................................................................................................................................... 21

5.6.2... Pracovní rozsah kmitočtu............................................................................................................................................................. 21

5.7...... Jmenovité zatížení........................................................................................................................................................................ 21

5.8...... Rozsah jmenovité teploty okolí................................................................................................................................................... 21

6......... Návrh a konstrukce....................................................................................................................................................................... 21

6.1...... Značení............................................................................................................................................................................................ 21

6.2...... Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 21

6.3...... Ochrana krytem............................................................................................................................................................................. 22

6.4...... Požadavky na bezpečnost výrobku........................................................................................................................................... 22

6.5...... Požadavky na funkční provoz..................................................................................................................................................... 22

6.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

6.5.2... Skutečná přesnost......................................................................................................................................................................... 22

6.5.3... Pracovní přesnost.......................................................................................................................................................................... 23

6.5.4... Výkon v podmínkách soustavy................................................................................................................................................... 23

Strana

6.5.5... Výkon multifunkčního ochranného zařízení............................................................................................................................. 23

6.5.6... Interní uživatelsky programovatelná logika.............................................................................................................................. 23

6.6...... Komunikační protokoly................................................................................................................................................................. 23

6.7...... Kybernetická bezpečnost............................................................................................................................................................. 23

6.8...... Binární vstupní a výstupní port.................................................................................................................................................... 23

6.8.1... Binární vstupní port....................................................................................................................................................................... 23

6.8.2... Binární výstupní port..................................................................................................................................................................... 24

6.9...... Analogový vstupní a výstupní port převodníku........................................................................................................................ 24

6.9.1... Analogový vstupní port převodníku............................................................................................................................................ 24

6.9.2... Analogový výstupní port převodníku.......................................................................................................................................... 24

6.10.... Vstupní obvod pro měření veličin............................................................................................................................................... 24

6.10.1 Analogový napěťový port............................................................................................................................................................. 24

6.10.2 Analogový proudový port............................................................................................................................................................. 24

6.10.3 Komunikační port.......................................................................................................................................................................... 24

6.11.... Výkon binárního výstupu (mechanický a statický).................................................................................................................. 24

6.12.... Klimatické parametry.................................................................................................................................................................... 25

6.12.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

6.12.2 Postup ověřování........................................................................................................................................................................... 25

6.12.3 Zkoušky vlivu prostředí................................................................................................................................................................. 25

6.13.... Mechanické požadavky................................................................................................................................................................ 29

6.13.1 Citlivost a odolnost vůči vibracím (sinusovým)........................................................................................................................ 29

6.13.2 Reakce na úder, odolnost vůči úderu a rázu............................................................................................................................ 29

6.13.3 Seismické riziko............................................................................................................................................................................. 29

6.14.... Znečištění........................................................................................................................................................................................ 29

6.15.... Elektromagnetická kompatibilita (EMC)................................................................................................................................... 30

7......... Zkoušky........................................................................................................................................................................................... 30

7.1...... Zkušební referenční podmínky................................................................................................................................................... 30

7.2...... Přehled zkoušek............................................................................................................................................................................ 31

7.3...... Měření zatížení............................................................................................................................................................................... 32

7.3.1... Zatížení analogových napěťových vstupů................................................................................................................................ 32

7.3.2... Zatížení analogových proudových vstupů................................................................................................................................ 32

7.3.3... Zatížení AC napájecích zdrojů.................................................................................................................................................... 32

7.3.4... Zatížení DC napájecích zdrojů.................................................................................................................................................... 32

7.3.5... Zatížení binárního vstupu............................................................................................................................................................. 33

7.4...... Obsah protokolu o typové zkoušce............................................................................................................................................ 33

8......... Značení, opatření štítkem a balení............................................................................................................................................. 33

9......... Dokumentace výrobku a technické údaje................................................................................................................................ 33

Příloha A (normativní) Směrnice pro typové zkoušky......................................................................................................................... 35

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 35

A.2...... Nastavení ochrany........................................................................................................................................................................ 35

A.2.1.. Úvodní poznámka......................................................................................................................................................................... 35

A.2.2.. Filozofie zkoušky........................................................................................................................................................................... 35

A.2.3.. Nadproud a podproud.................................................................................................................................................................. 36

Strana

A.2.4.. Přepětí a podpětí........................................................................................................................................................................... 37

A.2.5.. Nadfrekvence a podfrekvence................................................................................................................................................... 38

A.2.6.. Nastavení funkcí využívajících proud, napětí a kmitočet....................................................................................................... 38

A.2.7.. Další funkce.................................................................................................................................................................................... 38

Příloha B (informativní) Provozní umístění vzhledem k prostředí.................................................................................................... 39

B.1..... Provozní prostředí......................................................................................................................................................................... 39

B.2..... Provozní podmínky....................................................................................................................................................................... 39

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 42

Příloha A (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace...................... 44

 

Obrázky

Obrázek 1 – Porty měřicích relé a ochranného zařízení.................................................................................................................... 15

Obrázek 2 – Parametry binárního výstupu............................................................................................................................................ 20

Obrázek A.1 – Kritéria výběru nastavení............................................................................................................................................... 36

 

Tabulky

Tabulka 1 – Normální podmínky prostředí............................................................................................................................................ 18

Tabulka 2 – Požadavky na výkon kontaktu........................................................................................................................................... 20

Tabulka 3 – Vysoké a nízké teploty........................................................................................................................................................ 21

Tabulka 4 – Zkouška suchým teplem – provozní................................................................................................................................ 26

Tabulka 5 – Zkouška chladem – provozní............................................................................................................................................ 26

Tabulka 6 – Zkouška suchým teplem, teplota skladování................................................................................................................. 27

Tabulka 7 – Zkouška chladem, teplota skladování............................................................................................................................. 27

Tabulka 8 – Zkouška změnou teploty.................................................................................................................................................... 28

Tabulka 9 – Zkouška vlhkým teplem konstantním.............................................................................................................................. 28

Tabulka 10 – Zkouška vlhkým teplem cyklickým................................................................................................................................. 29

Tabulka 11 – Zkušební referenční podmínky....................................................................................................................................... 30

Tabulka 12 – Přehled zkoušek................................................................................................................................................................ 31

Tabulka B.1 – Provozní umístění............................................................................................................................................................ 39

Tabulka B.2 – Klimatické podmínky....................................................................................................................................................... 40

Tabulka B.3 – Mechanické podmínky.................................................................................................................................................... 40

Tabulka B.4 – Podmínky EMC................................................................................................................................................................. 41

Tabulka B.5 – Podmínky chemicky účinných látek............................................................................................................................. 41

Tabulka B.6 – Podmínky mechanicky účinných látek......................................................................................................................... 41

Tabulka B.7 – Biologické podmínky....................................................................................................................................................... 41

 


 

Úvod

Takto se vysvětluje číslování dokumentů spadajících do působnosti TC 95:

Číslování dokumentů se řídí těmito zásadami:

    společné normy začínají IEC 60255-XX;

    normy ochranných funkcí spadají do souboru IEC 60255-1XX.

Soubor IEC 60255 obsahuje tyto části:

a)   Společné normy:

Část 1:      Společné požadavky

Část 21:    Zkoušky vibracemi, úderem, rázem a seismické zkoušky

Část 24:    Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách

Část 26:    Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

Část 27:    Požadavky na bezpečnost výrobku

b)   Normy ochranných funkcí:

Část 1XX   Funkční požadavky

POZNÁMKA Poslední dvě číslice nového číslování části navrhované normy funkcí odpovídají číslům funkce tak, jak je stano-
veno v IEEE Std. C37.2TM-2008 [3][1]

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60255 stanovuje společná pravidla a požadavky použitelné pro měřicí relé a ochranná zařízení, včetně jakékoliv kombinace zařízení vytvářejících distribuované schéma ochrany pro ochranu elektrizační soustavy, jakými jsou řídící, monitorovací zařízení a zařízení rozhraní procesu, aby bylo dosaženo jednotnosti požadavků a zkoušek. Tento dokument pokrývá hlavní technologie, které se dnes používají. Další vznikající technologie představují specifické problémy EMC a bezpečnosti, ale i v těchto případech bude uplatněna filozofie tohoto dokumentu.

Všechna měřicí relé a ochranná zařízení použitá pro ochranu v prostředí elektrizačních soustav jsou pokryta tímto dokumentem. Ostatní dokumenty tohoto souboru mohou definovat své vlastní požadavky, které musí mít v těchto případech přednost. Typická umístění pro měřicí relé a ochranná zařízení jsou tam, kde je vyžadována ochrana elektrických zařízení: obecně elektrárny, elektrické stanice a průmyslové prostory.

Měřicí relé a ochranná zařízení instalovaná ve zvláštních aplikacích (námořní, železniční, letecký a kosmický průmysl, výbušné atmosféry, počítačová centra atd.) by mohla být rozšířena o další požadavky vyžadované daným použitím.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1]     Čísla v hranatých závorkách odkazují na Bibliografii.