ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.220.20; 35.100.70; 91.140.50                                                                                                       Březen 2023

Měření elektrické energie – Předplatné systémy –
Část 42: Referenční čísla transakcí (TRN)

ČSN
EN IEC 62055- 42

35 6135

idt IEC 62055- 42:2022

Electricity metering – Payment systems –
Part 42: Transaction Reference Numbers (TRN)

Comptage de l’électricité – Systèmes de paiement –
Partie 42: Numéros de référence des transactions (TRN)

Messung der elektrischen Energie – Zählersysteme mit Inkassofunktion –
Teil 42: Transaktionsreferenznummern (TRN)

Tato norma přejímá anglickou verzi dokumentu EN IEC 62055-42:2022. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements English version of the document EN IEC 62055-42:2022. It has the same status as
the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje mechanismus generování tokenů a strukturu tokenů pro funkci inteligentního předplacení na trzích, kde se nepoužívají systémy vyhovující IEC 62055-41 a kde je vyžadován jiný bezpečnostní mechanismus podle projektových nebo národních požadavků. Tento dokument specifikuje strukturu tokenu, autentizaci a mechanismus proti opětovnému přehrávání, provozní model tokenu a protokol. Tato norma je založena na službách správy klíčů STS a na mechanismech správy klíčů používaných v rámci bezpečnostního modelu DLMS/COSEM v rámci IEC 62056-6-2. Odkazuje se na mezinárodní standardy tokenů STS (IEC 62055-41, IEC 62055-51 a IEC 62055-52) pro systémy měření plateb a tam, kde je to vhodné, byla zvážena vzájemná spolupráce, pokud jde o rozsahy nosičů tokenů v desítkové doméně. Tokeny IEC 62055-41 a tokeny popsané v tomto dokumentu nejsou interoperabilní, nicméně jejich domény jsou navrženy tak, aby se vzájemně vylučovaly a aby se zajistilo, že se dva druhy tokenů nebudou vzájemně ovlivňovat.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-300:2001 zavedena v ČSN IEC 60050-300:2003 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

IEC 60050-300:2001/AMD1:2015 zavedena v ČSN IEC 60050-300:2003/A1:2017 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

IEC 60050-300:2001/AMD2:2016 zavedena v ČSN IEC 60050-300:2003/A2:2017 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

IEC 60050-300:2001/AMD3:2017 zavedena v ČSN IEC 60050-300:2003/A3:2018 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

IEC 60050-300:2001/AMD4:2020 zavedena v ČSN IEC 60050-300:2003/A4:2022 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

IEC TR 62051:1999 dosud nezavedena

IEC TR 62055-21:2005 dosud nezavedena

IEC 62055-31:2005 zavedena v ČSN EN 62055-31:2006 (35 6135) Měření elektrické energie – Předplatné systémy – Část 31: Zvláštní požadavky – Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením

IEC 62055-41:2018 dosud nezavedena

IEC 62056-5-3:2017 zavedena v ČSN EN 62056-5-3 ed. 3:2018 (35 6131) Výměna dat pro měření elektrické energie – Soubor DLMS/COSEM – Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM

IEEE EUI 64 nezavedena

NIST SP 800-38D nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 62056-4-7:2017 (35 6131) Výměna dat pro odečet elektroměru – Soubor DLMS/COSEM – Část 4-7: Transportní vrstva DLMS/COSEM pro sítě IP

ČSN EN 62056-6-1 ed. 3 (35 6131) Výměna dat pro měření elektrické energie – Soubor DLMS/COSEM – Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)

ČSN EN 62056-21 (35 6131) Měření elektrické energie – Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regu-
laci zátěže – Část 21: Přímá místní výměna dat

ČSN EN 62056-42 (35 6131) Měření elektrické energie – Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regu-
laci zátěže – Část 42: Služby a procedury fyzické vrstvy pro spojově orientovanou asynchronní výměnu dat

ČSN EN 62056-46 (35 6131) Měření elektrické energie – Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regu-
laci zátěže – Část 46: Vrstva datového spoje používající HDLC protokol

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Juraj Michalec

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.