ICS 29.120.30

ČSN

EN IEC 60309-1
ed. 4

 

35 4513

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky a zásuvková spojení
pro průmyslové použití –
Část 1: Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-06-17 se nahrazuje ČSN EN 60309-1 ed. 3 (35 4513) z prosince 2000,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.