ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.180                                                                                                                                  Červenec 2022

Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky –
Část 1-2: Společná část – Posouzení energetické náročnosti

ČSN
EN 50708-1-2

35 1001

 

Power transformers – Additional European requirements –
Part 1-2: Common part – Assessment of energy performance

Transformateurs de puissance – Exigences européennes supplémentaires –
Partie 1-2: Partie commune – evaluation des performances énergétiques

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50708-1-2:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50708-1-2:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 45014 nezavedena

EN 50708-1-1:2020 zavedena v ČSN EN 50708-1-1:2020 (35 1001) Výkonové transformátory – Dodatečné
evropské požadavky – Část 1-1: Společná část – Obecné požadavky

EN 50708 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 50708 (35 1001) Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky

EN 60076-1 zavedena v ČSN EN 60076-1 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 1: Obecně

EN 60076-19 zavedena v ČSN EN 60076-19 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 60076 (soubor) (35 1001) Výkonové transformátory

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: AZVN, z.s., IČO 65400739, Ing. Magdaléna Trnková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kubeš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 50708-1-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Říjen 2021

ICS 29.180

Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky –
Část 1-2: Společná část – Posouzení energetické náročnosti

Power transformers – Additional European requirements:
Part 1-2 Common part – Assessment of energy performance

Transformateurs de puissance – Exigences européennes supplémentaires:
Partie 1-2 Partie commune – Evaluation
des performances énergétiques

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2021-09-27. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                Ref. č. EN 50708-1-2:2021 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Posouzení shody............................................................................................................................................................................. 7

5......... Prohlášení o shodě a označení CE.............................................................................................................................................. 8

6......... Technická dokumentace................................................................................................................................................................ 8

7......... Stupeň posuzování.......................................................................................................................................................................... 9

7.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

7.2...... Pověření ke zkoušce....................................................................................................................................................................... 9

7.3...... Tolerance pro proces posuzování.............................................................................................................................................. 10

8......... Vzorkování...................................................................................................................................................................................... 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50708-1-2:2021) vypracovala technická komise CLC/TC 14 Výkonové transformátory.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2022-09-27

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-09-27

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Úvod

Tento dokument definuje pravidla pro posuzování energetické náročnosti všemi zainteresovanými stranami
(například výrobci, dodavateli a dovozci, stejně jako uživateli apod.) například k poskytování prostředků na prokazování shody výrobku s nařízením Komise (EU) 548/2014 z 21. května 2014 a nařízení Komise (EU) 2019/1783
z 1. října 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení (EU) č. 548/2014 o implementaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/125/ES pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory.

POZNÁMKA V dokumentu pojem nařízení odkazuje na nařízení (EU) 548/2014 a změnu č. 2019/1783.

Tento dokument obsahuje zvláštní požadavky pro specifické transformátory nebo aplikace transformátorů, které jsou založeny na požadavcích obecné normy EN 50708-1-1:2020.

Tento dokument má být uvažován ve spojení s požadavky obecných částí.

Zvláštní požadavky jednotlivých dílčích částí EN 50708 doplňují, upravují nebo nahrazují určité požadavky obecných částí EN 50708-1 a/nebo EN 50708-1-X, které jsou platné v době vydání tohoto dokumentu. Absence odkazů
na vypuštěné části nebo kapitolu obecné části znamená, že jsou použitelné odpovídající kapitoly obecné části (nedatované odkazy).

Požadavky částí označených „-X“, kde X je větší než 1 jsou případně významné i pro případy, na které se vztahuje tento dokument. Tento dokument by proto také mohl doplňovat, upravovat nebo nahrazovat některé z těchto požadavků platných v době zveřejnění tohoto dokumentu.

Číslování hlavních kapitol každé části se řídí vzorem a odpovídajícími odkazy EN 50708-1-1:2020. Čísla následující za konkrétním číslem tohoto dokumentu jsou čísla odpovídajících částí nebo kapitol jiných částí souboru EN 50708, platných v době zveřejnění tohoto dokumentu.

V případě, že po vydání dílčí části byly publikovány nové nebo pozměněné obecné části s upraveným číslováním, čísla kapitol odkazující na obecnou část v dílčích částech se již nemusí shodovat s posledním vydáním obecné části. Mají se dodržovat datované odkazy.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument se vztahuje na všechny transformátory v rozsahu platnosti TC 14.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.