ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.180                                                                                                                                      Duben 2022

Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky –
Část 2-5: Střední výkonové transformátory –
Jednofázové

ČSN
EN 50708-2-5

35 1001

 

Power transformers – Additional European requirements –
Part 2-5: Medium power transformers –
Single phase

Transformateurs de puissance – Exigences européennes supplémentaires –
Partie 2-5: Transformateurs de moyenne puissance monophasés

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50708-2-5:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50708-2-5:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50708-1-1:2020 zavedena v ČSN EN 50708-1-1:2020 (35 1001) Výkonové transformátory – Dodatečné
evropské požadavky – Část 1-1: Společná část – Obecné požadavky

EN 50708-2-1 zavedena v ČSN EN 50708-2-1 (35 1001) Výkonové transformátory – Dodatečné evropské
požadavky – Část 2-1: Střední výkonové transformátory – Obecné požadavky

EN 50708 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 50708 (35 1001) Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky

EN 60076-1 zavedena v ČSN EN 60076-1 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 1: Obecně

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 60076-22-7 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek – Přídavná zařízení a příslušenství

ČSN EN 50708-3-1 (35 1001) Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky – Část 3-1: Velké výkonové transformátory – Obecné požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: AZVN, z.s., IČO 65400739, Ing. Magdaléna Trnková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kubeš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 50708-2-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Srpen 2021

ICS 29.180                                                                                                                                                     

Výkonové transformátory – Dodatečné evropské požadavky –
Část 2-5: Střední výkonové transformátory – Jednofázové

Power transformers – Additional European requirements –
Part 2-5: Medium power transformer – Single phase

Transformateurs de puissance – Exigences européennes supplémentaires –
Partie 2-5: Transformateurs de moyenne puissance
monophasés

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2021-07-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                Ref. č. EN 50708-2-5:2021 E

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50708-2-5:2021) vypracovala technická komise CLC/TC 14 Výkonové transformátory.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2022-07-05

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-07-05

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Servisní podmínky........................................................................................................................................................................... 7

5......... Jmenovité údaje a obecné požadavky........................................................................................................................................ 7

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

5.2...... Hodnoty PEI pro jednofázové transformátory ponořené do kapaliny................................................................................... 7

6......... Výkonnostní štítek............................................................................................................................................................................ 8

7......... Tolerance.......................................................................................................................................................................................... 8

8......... Zkoušky.............................................................................................................................................................................................. 8

9......... Příslušenství a doplňky................................................................................................................................................................... 8

10....... Kapitalizace ztrát.............................................................................................................................................................................. 8

11....... Údržba transformátorů................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 9

 


 

Úvod

Tato část je součástí souboru EN 50708, která se zabývá energetickou náročností jednofázových transformátorů středního výkonu ponořených do kapaliny.

Pro účely tohoto dokumentu platí požadavky obecné normy EN 50708-1-1:2020.

Tento dokument obsahuje zvláštní požadavky pro specifické transformátory nebo aplikace transformátorů, které jsou založeny na požadavcích obecné normy EN 50708-1-1:2020.

Tento dokument má být uvažován ve spojení s požadavky s obecnými částmi.

Zvláštní požadavky jednotlivých dílčích částí EN 50708 doplňují, upravují nebo nahrazují určité požadavky obecných částí EN 50708-1 a/ nebo EN 50708-1-X, které jsou platné v době vydání tohoto dokumentu. Absence odkazů na vypuštěné části nebo kapitolu obecné části znamená, že jsou použitelné odpovídající kapitoly obecné části (nedatované odkazy).

Požadavky částí označených „-X“, kde X je větší než 1 jsou případně významné i pro případy, na které se vztahuje tento dokument. Tento dokument by proto také mohl doplňovat, upravovat nebo nahrazovat některé z těchto požadavků platných v době zveřejnění tohoto dokumentu.

Číslování hlavních kapitol každé části se řídí vzorem a odpovídajícími odkazy EN 50708-1-1:2020. Čísla následující za konkrétním číslem tohoto dokumentu jsou čísla odpovídajících částí nebo kapitol jiných částí souboru EN 50708, platných v době zveřejnění tohoto dokumentu.

V případě, že po vydání dílčí části byly publikovány nové nebo pozměněné obecné části s upraveným číslováním, čísla kapitol odkazující na obecnou část v dílčích částech se již nemusí shodovat s posledním vydáním obecné části. Mají se dodržovat datované odkazy.

1 Rozsah platnosti

Rozsah tohoto dokumentu spočívá v definování energetické náročnosti jednofázových transformátorů středního výkonu ponořených do kapaliny v souladu s EN 50708-1-1:2020.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.