ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.40                                                                                                                                   Srpen 2021

Spínače pro spotřebiče –
Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

ČSN
EN IEC 61058-2-1
ed. 3

35 4107

idt IEC 61058-2-1:2018

Switches for appliances –
Part 2-1: Particular requirements for cord switches

Interrupteurs pour appareils –
Partie 2-1: Exigences particulières pour les interrupteurs pour câbles souples

Geräteschalter –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Schnurschalter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 61058-2-1:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 61058-2-1:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-02-05 se nahrazuje ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 (35 4107) ze září 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61058-2-1:2021 dovoleno do 2024-02-05 používat dosud platnou ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 (35 4107) ze září 2011.

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla zcela přepracována a přejímá EN IEC 61058-2-1:2021; hlavní změny jsou uvedeny v informativních údajích z IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60227 (soubor) dosud nezaveden

IEC 60227-5 dosud nezavedena

IEC 60245 (soubor) dosud nezaveden

IEC 60335-2-17 zavedena v ČSN EN 60335-2-17 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

IEC 61032 zavedena v ČSN EN 61032 (33 0333) Ochrana osob a zařízení kryty – Sondy pro ověřování

IEC 61058-1:2016 zavedena v ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2:2018 (35 4107) Spínače pro spotřebiče – Část 1: Obecné požadavky

IEC 61058-1-2:2016 zavedena v ČSN EN 61058-1-2:2017 (35 4107) Spínače pro spotřebiče – Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače

EN 61058-1-2:2016/AC:2019 zavedena v ČSN EN 61058-1-2:2017/Opr. 1:2019 (35 4107) Spínače pro spotřebiče – Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61058-2-1:2018

Mezinárodní normu IEC 61058-2-1 vypracovala subkomise 23J Spínače pro spotřebiče technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání vydané v roce 2010 a je jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje tyto významné technické změny ve srovnání s předcházejícím vydáním:

Celkový formát pro podporu IEC 61058-1, IEC 61058-1-1, IEC 61058-1-2 a zkoušky oteplení.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

CDV

Zpráva o hlasování

23J/432/CDV

23J/439/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tento dokument se musí používat společně s IEC 61058-1:2016.

Tento dokument doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly v IEC 61058-1 tak, aby převedla tuto publikaci na normu IEC: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače.

Jestliže není konkrétní článek IEC 61058-1 v tomto dokumentu uveden, tento článek platí, pokud je to použitelné. Kde tento dokument uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí se příslušný text IEC 61058-1 příslušně upravit.

V této normě:

1)   jsou použity tyto druhy písma:

·       vlastní požadavky: kolmé písmo;

·       zkušební požadavky: kurzíva;

·       poznámky: malé kolmé písmo.

2)   články, poznámky, obrázky nebo tabulky, které doplňují články, poznámky, obrázky nebo tabulky v IEC 61058-1, jsou číslovány počínaje 101.

Seznam všech částí souboru IEC 61058 pod společným názvem Spínače pro spotřebiče je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Upozornění na národní poznámku

Do této normy byla ke kapitole 25 doplněna vysvětlující národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 61058-2-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Únor 2021

ICS 29.120.40                                                                                                      Nahrazuje EN 61058-2-1:2011
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Spínače pro spotřebiče –
Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače
(IEC 61058-2-1:2018)

Switches for appliances –
Part 2-1: Particular requirements for cord switches

(IEC 61058-2-1:2018)

Interrupteurs pour appareils –
Partie 2-1: Exigences particulières
pour les interrupteurs pour câbles souples

(IEC 61058-2-1:2018)

Geräteschalter –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Schnurschalter

(IEC 61058-2-1:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-07-23. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 61058-2-1:2021 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Text dokumentu 23J/432/CDV, budoucího třetího vydání IEC 61058-2-1, který vypracovala SC 23J Spínače
pro spotřebiče
technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování
IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 61058-2-1:2021.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-08-05

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-02-05

Tento dokument nahrazuje EN 61058-2-1:2011 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61058-2-1:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 9

5......... Obecné informace o zkouškách................................................................................................................................................... 9

6......... Jmenovité hodnoty.......................................................................................................................................................................... 9

7......... Třídění................................................................................................................................................................................................ 9

8......... Značení a dokumentace.............................................................................................................................................................. 10

9......... Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................... 10

10....... Uzemnění....................................................................................................................................................................................... 11

11....... Svorky a připojení.......................................................................................................................................................................... 11

12....... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 11

13....... Mechanismus................................................................................................................................................................................. 16

14....... Ochrana před vniknutím pevných cizích těles, vody a vlhkem............................................................................................. 16

15....... Izolační odpor a elektrická pevnost............................................................................................................................................ 16

16....... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 16

17....... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 16

18....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 16

19....... Šrouby, proudovodné části a spoje........................................................................................................................................... 17

20....... Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty, pevná izolace a povlaky tuhých sestavených desek s plošnými spoji......... 17

21....... Odolnost proti vzplanutí a šíření plamene................................................................................................................................ 18

22....... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 18

23....... Abnormální činnost a poruchové stavy u spínačů.................................................................................................................. 18

24....... Součásti pro spínače.................................................................................................................................................................... 18

25....... Požadavky na EMC....................................................................................................................................................................... 18

Přílohy.......................................................................................................................................................................................................... 23

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 24

 

Obrázek 101 – Přístroj pro zkoušení zajištění šňůry tahem............................................................................................................... 19

Obrázek 102 – Přístroj pro zkoušku ohybem........................................................................................................................................ 20

Obrázek 103 – Otáčející se buben.......................................................................................................................................................... 21

Obrázek 104 – Přístroj pro zkoušení zajištění šňůry krouticím momentem................................................................................... 22

Obrázek 105 – Příklad izolačního systému u jednopólového šňůrového spínače....................................................................... 22

 

Tabulka 3 – Informace o spínači a zatíženích umístěných ve skupinách....................................................................................... 10

Tabulka 4 – Proud odporového zatížení přenášený svorkou a přidružené průřezy svorek pro neupravené vodiče............. 11

Tabulka 101 – Jmenovité proudy pro odporová zatížení a odpovídající typy šňůr....................................................................... 13

Tabulka 102 – Velikost vodiče................................................................................................................................................................. 15

Tabulka 103 – Hodnoty krouticího momentu pro šrouby z izolačního materiálu.......................................................................... 17

 

1 Rozsah platnosti

IEC 61058-1:2016, kapitola 1 platí s těmito změnami:

Doplnění:

Tento dokument platí pro šňůrové spínače (mechanické nebo elektronické) pro spotřebiče ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, pro ovládání nebo řízení elektrických spotřebičů a jiných zařízení pro domácnost nebo podobné účely se jmenovitým napětím do 250 V a jmenovitým proudem do 16 A.

Slovo „spotřebič“ v tomto dokumentu znamená „spotřebič nebo zařízení“.

Tyto spínače jsou určeny pro ovládání osobou, prostřednictvím ovládacího prvku nebo ovládáním snímací jednotky. Ovládací prvek nebo snímací jednotka mohou být nedílnou součástí spínače nebo mohou být umístěny odděleně od spínače. Přenášení signálu mezi ovládacím prvkem nebo snímací jednotkou a spínačem může být prováděno buď fyzicky, nebo elektricky (například elektrického, optického, akustického nebo tepelného).

Spínače, které mají přídavné řídicí funkce ovládané funkcí spínače, jsou v rozsahu platnosti tohoto dokumentu.

Tento dokument se vztahuje také na nepřímé ovládání spínače, když je funkce ovládacího prvku nebo snímací jednotky zajišťována dálkovým ovládáním nebo částí spotřebiče nebo zařízení, jako jsou dveře.

POZNÁMKA 1 Elektronické spínače mohou být kombinovány s mechanickými spínači poskytujícími úplné odpojení nebo mikroodpojení.

POZNÁMKA 2 Elektronické spínače bez mechanického spínače v napájecím obvodu zajišťují pouze elektronické odpojení. Obvod na straně zátěže je tedy vždy považován za živý.

POZNÁMKA 3 Pro spínače používané v tropickém klimatu mohou být nutné doplňující požadavky.

POZNÁMKA 4 Upozorňuje se na to, že normy pro spotřebiče mohou obsahovat doplňující nebo alternativní požadavky na spínače.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.