ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30                                                                                                                                   Srpen 2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití –
Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

ČSN
EN IEC 60320-2-1
ed. 3

35 4508

idt IEC 60320-2-1:2018

Appliance couplers for household and similar general purposes –
Part 2-1: Sewing machine couplers

Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues –
Partie 2-1: Connecteurs pour machines à coudre

Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke –
Teil 2-1: Nähmaschinen-Steckvorrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60320-2-1:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60320-2-1:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-03-19 se nahrazuje ČSN EN 60320-2-1 ed. 2 (35 4508) z července 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60320-2-1:2021 dovoleno do 2024-03-19 používat dosud platnou ČSN EN 60320-2-1 ed. 2 (35 4508) z července 2001.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60320-1 zavedena v ČSN EN 60320-1 ed. 4 (35 4508) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Obecné požadavky

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-2-28 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60320-2-1:2018

Mezinárodní normu IEC 60320-2-1 vypracovala subkomise 23G Nástrčky a přívodky, technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání publikované v roce 2000. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje tyto významné technické změny ve srovnání s předcházejícím vydáním:

a)   Soulad s IEC 60320-1:2015.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

23G/394/FDIS

23G/398/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 2-1 se musí používat spolu s IEC 60320-1: Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Obecné požadavky. Byla vypracována na základě třetího vydání této normy z roku 2015.

Kapitoly této normy doplňují nebo upravují příslušné kapitoly v IEC 60320-1. Pokud v této části 2-1 není uveden určitý článek nebo příloha z části 1, platí článek nebo příloha z IEC 60320-1 bez úpravy, pokud to přichází v úvahu. Tam, kde je v této normě uvedeno „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, má být podle toho upraven příslušný požadavek, specifikace zkoušky nebo vysvětlující text v IEC 60320-1.

Články, které doplňují články z části 1, jsou číslovány od 101.

V této části jsou použity tyto druhy písma:

·       vlastní požadavky: kolmé písmo;

·       zkušební požadavky: kurzíva;

·       poznámky: malé kolmé písmo.

Seznam všech částí souboru IEC 60320 se společným názvem Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 60320-2-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Březen 2021

ICS 29.120.30                                                                                                      Nahrazuje EN 60320-2-1:2000
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost
a podobné všeobecné použití –
Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje
(IEC 60320-2-1:2018)

Appliance couplers for household and similar general purposes –
Part 2-1: Sewing machine couplers

(IEC 60320-2-1:2018)

Connecteurs pour usages domestiques et usages
généraux analogues –
Partie 2-1: Connecteurs pour machines à coudre

(IEC 60320-2-1:2018)

Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch
und ähnliche allgemeine Zwecke –
Teil 2-1: Nähmaschinen-Steckvorrichtungen

(IEC 60320-2-1:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-04-03. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 60320-2-1:2021 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 23G/394/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60320-2-1, který vypracovala subkomise 23G
Nástrčky a přívodky, technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60320-2-1:2021.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-09-19

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-03-19

Tento dokument nahrazuje EN 60320-2-1:2000 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60320-2-1:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 9

5......... Obecné poznámky ke zkouškám................................................................................................................................................. 9

6......... Jmenovité hodnoty.......................................................................................................................................................................... 9

7......... Třídění nástrček a přívodek............................................................................................................................................................ 9

8......... Značení............................................................................................................................................................................................ 10

9......... Rozměry a kompatibilita.............................................................................................................................................................. 10

10....... Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................... 10

11....... Opatření pro uzemnění................................................................................................................................................................ 10

12....... Svorky a ukončení......................................................................................................................................................................... 10

13....... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 11

14....... Odolnost proti vlhkosti.................................................................................................................................................................. 11

15....... Izolační odpor a elektrická pevnost............................................................................................................................................ 11

16....... Síly nutné pro zasunutí a vysunutí nástrčky/propojovací zásuvky........................................................................................ 11

17....... Činnost kontaktů............................................................................................................................................................................ 11

18....... Odolnost nástrček a přívodek do tepla nebo do horka proti teplu........................................................................................ 11

19....... Vypínací schopnost....................................................................................................................................................................... 11

20....... Normální činnost........................................................................................................................................................................... 11

21....... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 11

22....... Šňůry a jejich připojení................................................................................................................................................................. 12

23....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 12

24....... Odolnost proti teplu a stárnutí..................................................................................................................................................... 12

25....... Šrouby, proudovodné části a spoje........................................................................................................................................... 13

26....... Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a pevná izolace........................................................................................................ 13

27....... Odolnost izolačního materiálu proti teplu, vzplanutí a šíření plamene a plazivým proudům......................................... 13

28....... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 13

29....... Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)....................................................................................................... 13

Příloha A (normativní) Zkouška odolnosti proti plazivým proudům................................................................................................. 14

Příloha B (normativní) Výrobní kusové zkoušky pro nástrčky a přívodky na spotřebiče zapojené v závodě týkající se bezpečnosti.......................................................................................................................................................................................................... 15

Příloha C (normativní) Program zkoušek.............................................................................................................................................. 16

Příloha D (informativní) Srovnání typických průřezů vodičů............................................................................................................. 17

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 18

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 19

 

Úvod

Tam, kde se v IEC 60320-1 vyskytují slova „nástrčka a přívodka“ (appliance coupler), „nástrčka“ (connector) nebo „přívodka“ (appliance inlet), mají být vypuštěna a nahrazena slovy „nástrčka a přívodka pro šicí stroje“ (sewing machine coupler), „nástrčka pro šicí stroje“ (sewing machine connector) nebo „přívodka pro šicí stroje“ (sewing machine inlet).

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola IEC 60320-1 se nahrazuje takto:

Tato část IEC 60320 platí pro speciální nástrčky a přívodky pro šicí stroje pro domácnost. Tyto nástrčky a přívodky pro šicí stroje jsou pouze na střídavý proud o jmenovitém napětí maximálně 250 V a jmenovitém proudu maximálně 2,5 A.

Nástrčky a přívodky pro šicí stroje mohou mít dva nebo více kontaktů v závislosti na řídicích součástech nebo obvodech nutných pro provozování šicího stroje a mohou být s ochranným kontaktem nebo bez něho.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.