ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.40                                                                                                                              Červenec 2021

Spínače pro spotřebiče –
Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

ČSN
EN IEC 61058-2-5
ed. 3

35 4107

idt IEC 61058-2-5:2018

Switches for appliances –
Part 2-5:
Particular requirements for change-over selectors

Interrupteurs pour appareils –
Partie 2-5 Exigences particulières pour les présélecteurs

Geräteschalter –
Teil 2-5:
Besondere Anforderungen an Wahlschalter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 61058-2-5:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 61058-2-5:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-02-05 se nahrazuje ČSN EN 61058-2-5 ed. 2 (35 4107) z října 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61058-2-5:2021 dovoleno do 2024-02-05 používat dosud platnou ČSN EN 61058-2-5 ed. 2 (35 4107) z října 2011.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61058-1:2016 zavedena v ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2:2018 (35 4107) Spínače pro spotřebiče – Část 1: Obecné požadavky

Informativní údaje z IEC 61058-2-5:2018

Mezinárodní normu IEC 61058-2-5 vypracovala subkomise 23J Spínače pro spotřebiče technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání vydané v roce 2010 a je jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje dále uvedené významné technické změny ve srovnání s předcházejícím vydáním:

a)   aktualizované odkazy v důsledku nové struktury IEC 61058-1;

b)   změny v provádění zkoušky oteplení v důsledku odpovídajících změn v IEC 61058-1.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

23J/447/FDIS

23J/449/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato norma se musí používat společně s IEC 61058-1:2016 a IEC 61058-1-1:2016.

Tento dokument doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly v IEC 61058-1 tak, aby převedla tuto publikaci na normu IEC: Zvláštní požadavky pro voliče.

Jestliže není konkrétní článek IEC 61058-1 v tomto dokumentu uveden, tento článek platí, pokud je to použitelné. Kde tento dokument uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí se příslušný text IEC 61058-1 příslušně upravit.

V této normě:

1)   jsou použity tyto druhy písma:

·       vlastní požadavky: kolmé písmo;

·       zkušební požadavky: kurzíva;

·       poznámky: malé kolmé písmo.

2)   články, obrázky a tabulky, které doplňují články, obrázky a tabulky v IEC 61058-1, jsou číslovány počínaje 101.

Seznam všech částí souboru IEC 61058 pod společným názvem Spínače pro spotřebiče je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 61058-2-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Únor 2021

ICS 29.120.40                                                                                                      Nahrazuje EN 61058-2-5:2011
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Spínače pro spotřebiče –
Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče
(IEC 61058-2-5:2018)

Switches for appliances –
Part 2-5:
Particular requirements for change-over selectors
(IEC 61058-2-5:2018)

Interrupteurs pour appareils –
Partie 2-5 Exigences particulières
pour les pré
sélecteurs
(IEC 61058-2-5:2018)

Geräteschalter –
Teil 2-5:
Besondere Anforderungen an Wahlschalter
(IEC 61058-2-5:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-12-07. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 61058-2-5:2021 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 23J/447/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 61058-2-5, který vypracovala SC 23J Spínače pro spo-
třebiče technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 61058-2-5:2021.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-08-05

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-02-05

Tento dokument nahrazuje EN 61058-2-5:2011 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61058-2-5:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

5......... Obecné informace o zkouškách................................................................................................................................................... 8

6......... Jmenovité hodnoty.......................................................................................................................................................................... 9

7......... Třídění................................................................................................................................................................................................ 9

8......... Značení a dokumentace................................................................................................................................................................. 9

9......... Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................... 10

10....... Uzemnění....................................................................................................................................................................................... 10

11....... Svorky a připojení.......................................................................................................................................................................... 10

12....... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 10

13....... Mechanismus................................................................................................................................................................................. 10

14....... Ochrana před vniknutím pevných cizích těles, vody a vlhkem............................................................................................. 10

15....... Izolační odpor a elektrická pevnost............................................................................................................................................ 10

16....... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 10

17....... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 10

18....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 11

19....... Šrouby, proudovodné části a spoje........................................................................................................................................... 11

20....... Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty, pevná izolace a povlaky tuhých sestavených desek s plošnými spoji......... 11

21....... Odolnost proti vzplanutí a šíření plamene................................................................................................................................ 11

22....... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 11

23....... Abnormální činnost a poruchové stavy u spínačů.................................................................................................................. 11

24....... Součásti pro spínače.................................................................................................................................................................... 11

25....... Požadavky na EMC....................................................................................................................................................................... 11

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 12

 

Tabulka 3 – Informace o spínači a zatíženích umístěných ve skupinách......................................................................................... 9

 

1 Rozsah platnosti

Náhrada:

Tato část IEC 61058 platí pro voliče (mechanické nebo elektronické) pro spotřebiče ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, pro provozování nebo řízení elektrických spotřebičů a jiných zařízení pro domácnost nebo podobné účely se jmenovitým napětím do 480 V a jmenovitým proudem do 63 A.

Tyto voliče jsou určeny pro ovládání osobou prostřednictvím ovládacího prvku nebo ovládáním snímací jednotky. Ovládací prvek nebo snímací jednotka mohou být součástí spínače nebo mohou být umístěny odděleně, buď fyzicky, nebo elektricky, od spínače a mohou zahrnovat přenos signálu, například elektrického, optického, akustického nebo tepelného, mezi ovládacím prvkem nebo snímací jednotkou a spínačem.

Voliče, které mají přídavné řídicí funkce řízené funkcí spínače, jsou v rozsahu platnosti tohoto dokumentu.

Tento dokument také zahrnuje nepřímé ovládání spínače, když je činnost ovládacího prvku nebo snímací jednotky zajišťována dálkovým ovládáním nebo částí spotřebiče nebo zařízení, jako jsou dveře.

POZNÁMKA 1 Elektronické voliče mohou být kombinovány s mechanickými voliči poskytujícími úplné odpojení nebo mikroodpojení.

POZNÁMKA 2 Elektronické voliče bez mechanického spínače v napájecím obvodu zajišťují pouze elektronické odpojení. Obvod na straně zátěže je tedy vždycky považován za živý.

POZNÁMKA 3 Pro voliče používané v tropickém klimatu mohou být nutné doplňující požadavky.

POZNÁMKA 4 Upozorňuje se na skutečnost, že normy pro spotřebiče mohou obsahovat doplňující nebo alternativní požadavky pro voliče.

POZNÁMKA 5 V tomto dokumentu slovo „spotřebič“ znamená „spotřebič nebo zařízení“.

Tento dokument platí pro voliče určené pro vestavění do spotřebiče, namontování na spotřebič nebo spojené se spotřebičem.

Tento dokument platí také pro voliče zahrnující elektronické součástky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.