ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.40                                                                                                                                  Červen 2021

Spínače pro spotřebiče –
Část 2- 4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

ČSN
EN IEC 61058-2- 4
ed. 2

35 4107

idt IEC 61058-2- 4:2018

Switches for appliances –
Part 2-4:
Particular requirements for independently mounted switches

Interrupteurs pour appareils –
Partie 2-4 Exigences particulières pour les interrupteurs à montage indépendant

Geräteschalter –
Teil 2-4:
Besondere Anforderungen an unabhängig montierte Schalter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 61058-2- 4:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 61058-2- 4:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-02-05 se nahrazuje ČSN EN 61058-2- 4 (35 4107) z června 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61058-2-4:2021 dovoleno do 2024-02-05 používat dosud platnou ČSN EN 61058-2-4 (35 4107) z června 2006.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60227-5 nezavedena

IEC 60245-4 nezavedena

IEC 60669-1:2017 zavedena v ČSN EN 60669-1 ed. 3:2018 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky

EN 60669-1/AC:2018 zavedena v ČSN EN 60669-1 ed. 3:2018/oprava 1:2019 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky

IEC 61058-1:2016 zavedena v ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2:2018 (35 4107) Spínače pro spotřebiče – Část 1: Obecné požadavky

Informativní údaje z IEC 61058-2-4:2018

Mezinárodní normu IEC 61058-2-4 vypracovala subkomise 23J Spínače pro spotřebiče technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání vydané v roce 1995 a je jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje tyto významné technické změny ve srovnání s předcházejícím vydáním:

a)   celkový formát modifikovaný pro podporu revidované struktury souboru;

b)   jako nedílná součást tohoto dokumentu byly začleněny přílohy K a M;

c)   příloha L byla začleněna pouze pro informativní účely.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

CDV

Zpráva o hlasování

23J/433/CDV

23J/441/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tento dokument se musí používat společně s IEC 61058-1:2016.

Tento dokument doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly v IEC 61058-1 tak, aby převedla tuto publikaci na normu IEC: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače.

Jestliže není konkrétní článek IEC 61058-1 v tomto dokumentu uveden, tento článek platí, pokud je to použitelné. Kde tento dokument uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí se příslušný text IEC 61058-1 příslušně upravit.

V tomto dokumentu:

1)   jsou použity tyto druhy písma:

    vlastní požadavky: kolmé písmo;

    zkušební požadavky: kurzíva;

    poznámky: malé kolmé písmo.

2)   články, obrázky nebo tabulky, které doplňují články, obrázky nebo tabulky v IEC 61058-1, jsou číslovány počínaje 101.

Seznam všech částí souboru IEC 61058 pod společným názvem Spínače pro spotřebiče je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 61058-2- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Únor 2021

ICS 29.120.40                                                                                                      Nahrazuje EN 61058-2- 4:2005
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Spínače pro spotřebiče –
Část 2- 4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače
(IEC 61058-2- 4:2018)

Switches for appliances –
Part 2-
 4: Particular requirements for independently mounted switches
(IEC 61058-2- 4:2018)

Interrupteurs pour appareils –
Partie 2- Exigences particulières
pour les interrupteurs à montage indépendant

(IEC 61058-2- 4:2018)

Geräteschalter –
Teil 2-
 4: Besondere Anforderungen an unabhängig montierte Schalter
(IEC 61058-2- 4:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-11-16. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 61058-2-4:2021 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 23J/433/CDV, budoucího druhého vydání IEC 61058-2-4, který vypracovala SC 23J Spínače pro spotřebiče technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 61058-2-4:2021.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-08-05

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-02-05

Tento dokument nahrazuje EN 61058-2-4:2005 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61058-2-4:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 9

5......... Obecné informace o zkouškách................................................................................................................................................... 9

6......... Jmenovité hodnoty.......................................................................................................................................................................... 9

7......... Třídění................................................................................................................................................................................................ 9

8......... Značení a dokumentace.............................................................................................................................................................. 10

9......... Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................... 10

10....... Uzemnění....................................................................................................................................................................................... 10

11....... Svorky a připojení.......................................................................................................................................................................... 11

12....... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 11

13....... Mechanismus................................................................................................................................................................................. 16

14....... Ochrana před vniknutím pevných cizích těles, vody a vlhkem............................................................................................. 16

15....... Izolační odpor a elektrická pevnost............................................................................................................................................ 17

16....... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 17

17....... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 17

18....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 17

19....... Šrouby, proudovodné části a spoje........................................................................................................................................... 17

20....... Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty, pevná izolace a povlaky tuhých sestavených desek s plošnými spoji......... 18

21....... Odolnost proti vzplanutí a šíření plamene................................................................................................................................ 18

22....... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 18

23....... Abnormální činnost a poruchové stavy u spínačů.................................................................................................................. 18

24....... Součásti pro spínače.................................................................................................................................................................... 18

25....... Požadavky na EMC....................................................................................................................................................................... 18

Přílohy.......................................................................................................................................................................................................... 20

Příloha K (normativní) Výrobní kusové zkoušky.................................................................................................................................. 20

Příloha L (informativní) Výběrové zkoušky........................................................................................................................................... 20

Příloha M (normativní) Skupiny spínačů............................................................................................................................................... 20

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 21

 

Obrázek 101 – Příklad zařízení pro zkoušku tahem pro zkoušení zajištění šňůry........................................................................ 18

Obrázek 102 – Příklad zařízení pro zkoušku krouticím momentem pro zajištění šňůry.............................................................. 19

Obrázek 103 – Příklad zařízení pro zkoušku ohybem........................................................................................................................ 19

 

Tabulka 3 – Informace o spínači a zatíženích umístěných ve skupinách....................................................................................... 10

Tabulka 101 – Jmenovité proudy pro odporové zátěže a typ odpovídajících kabelů................................................................... 14

Tabulka 102 – Hodnoty krouticího momentu pro zkoušku krouticím momentem........................................................................ 15

Tabulka 103 – Hodnoty krouticího momentu pro šrouby z izolačního materiálu.......................................................................... 17

 

1 Rozsah platnosti

IEC 61058-1:2016, kapitola 1 platí s těmito změnami.

Doplnění:

Tento dokument platí pro samostatně montované spínače pro spotřebiče (mechanické nebo elektronické) ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, pro ovládání nebo řízení elektrických spotřebičů a jiných zařízení pro domovní nebo podobné použití, se jmenovitým napětím do 480 V a jmenovitým proudem do 63 A.

Tyto spínače jsou určeny k ovládání osobou, prostřednictvím ovládacího prvku, nebo ovládáním snímací jednotky. Ovládací prvek nebo snímací jednotka mohou tvořit nedílnou část spínače nebo mohou být umístěny odděleně, buď fyzicky, nebo elektricky, od snímače a mohou zahrnovat přenos signálu, například elektrického, optického, akustického nebo tepelného, mezi ovládacím prvkem nebo snímací jednotkou a spínačem.

Spínače s přídavnými řídicími funkcemi ovládanými funkcí spínače jsou v rozsahu platnosti tohoto dokumentu.

Tento dokument také zahrnuje nepřímé ovládání spínače, když je činnost ovládacího prvku nebo snímací jednotky zajišťována dálkovým ovládáním, nebo částí spotřebiče, nebo takovým zařízením, jako jsou dveře.

POZNÁMKA 1 Elektronické spínače mohou být kombinovány s mechanickými spínači zajišťujícími úplné odpojení nebo mikro-
odpojení.

POZNÁMKA 2 Elektronické spínače bez mechanického spínače v napájecím obvodu zajišťují pouze elektronické odpojení. Obvod na straně zátěže je tedy vždy považován za živý.

POZNÁMKA 3 Pro spínače používané v tropickém podnebí mohou být nutné doplňující požadavky.

POZNÁMKA 4 Upozorňuje se na skutečnost, že normy pro spotřebiče a zařízení mohou obsahovat doplňující nebo alternativní požadavky pro spínače.

POZNÁMKA 5 V tomto dokumentu slovo „spotřebič“ znamená „spotřebič nebo zařízení“.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.