ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.130.20                                                                                                                                  Březen 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Řídicí spínače – Polohové spínače 42,5 ´ 80 –
Rozměry a parametry

ČSN
EN 50041
ed. 2

35 4163

 

Low-voltage switchgear and controlgear – Control switches – Position switches 42,5 ´ 80 –
Dimensions and characteristics

Appareillage à basse tension – Auxiliaires de commande – Interrupteurs de position 42,5 ´ 80 –
Dimensions et caractéristiques

Niederspannungs-Schaltgeräte – Hilfsstromschalter – Positionsschalter 42,5 ´ 80 –
Maße und Kennwerte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50041:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50041:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-11-06 se nahrazuje ČSN EN 50041 (35 4163) z ledna 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50041:2019 dovoleno do 2020-11-06 používat dosud platnou ČSN EN 50041 (35 4163) z ledna 1997.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje oproti předcházejícímu vydání následující významné technické změny:

    byla doplněna kapitola 2 Citované dokumenty, kapitola 3 Termíny a definice, kapitola 6 Jednotka kontaktů a kapitola Bibliografie.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60947-1:2007 zavedena v ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

EN 60947-1:2007/A1:2011 zavedena v ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008/A1:2011 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

EN 60947-5-1:2017 zavedena v ČSN EN 60947-5-1 ed. 3:2018 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

Souvisící ČSN

ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008/A2:2015 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN ISO 261 (01 4008) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Přehled

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 50041
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Červen 2019

ICS 29.130.20                                                                                                            Nahrazuje EN 50041:1981

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Řídicí spínače –
Polohové spínače 42,5 ´ 80 – Rozměry a parametry

Low-voltage switchgear and controlgear – Control switches –
Position switches 42,5 ´ 80 – Dimensions and characteristics

Appareillage à basse tension – Auxiliaires
de commande – Interrupteurs de position 42,5
´ 80 – Dimensions et caractéristiques

Niederspannungs-Schaltgeräte – Hilfsstromschalter – Positionsschalter 42,5 ´ 80 – Maße und Kennwerte

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2019-05-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této změně bez jakýchkoliv
modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                       Ref. č. EN 50041:2019 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 7

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

4.2...... Kryty.................................................................................................................................................................................................... 7

4.3...... Ovládací člen.................................................................................................................................................................................... 8

4.3.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

4.3.2... Ovládací páka s kladkou (tvar A).................................................................................................................................................. 9

4.3.3... Ovládací zakulacený čep (tvar B)................................................................................................................................................. 9

4.3.4... Ovládací čep s kladkou (tvar C).................................................................................................................................................. 10

4.3.5... Ovládací pružná páka (tvar D).................................................................................................................................................... 10

4.3.6... Zakulacený čep jako boční ovládací člen (tvar F)................................................................................................................... 11

4.3.7... Čep s kladkou jako boční ovládací člen (tvar G)..................................................................................................................... 11

5......... Označování..................................................................................................................................................................................... 12

6......... Jednotka kontaktu......................................................................................................................................................................... 12

7......... Značení svorek............................................................................................................................................................................... 12

8......... Ochranná svorka........................................................................................................................................................................... 13

9......... Stupeň krytí..................................................................................................................................................................................... 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 


 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50041:2019) vypracovala technická komise CLC/TC 121A Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-05-06

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-11-06

Tento dokument nahrazuje EN 50041:1981.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument platí pro určité polohové spínače s automaticky se vracející ovládací částí. Jejich normalizované rozměry a údaje nutné pro jejich užití jsou uvedeny níže.

Menší velikost (30 ´ 55) je normalizována v normě EN 50047.

Tento dokument zahrnuje šest typů polohových spínačů s následujícími typy ovládacích částí:

    ovládací páka s kladkou (tvar A);

    ovládací zakulacený čep (tvar B);

    ovládací čep s kladkou (tvar C);

    ovládací pružná páka (tvar D);

    zakulacený čep jako boční ovládací člen (tvar F);

    čep s kladkou jako boční ovládací člen (tvar G).

Tento dokument pokrývá přístroje vybavené buď nezávislým (mžikovým) mechanismem označeným (1), nebo závislým (pomalým zapínacím a vypínacím) mechanismem označeným (2) v kapitole 5.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.