ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 91.120.40                                                                                                                     Prosinec 2018

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) –
Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)

ČSN
EN IEC 62561- 6
ed. 2

35 7605

idt IEC 62561-6:2018

Lightning protection system components (LPSC) –
Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)

Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) –
Partie 6: Exigences pour les compteurs de coups de foudre (LSC)

Blitzschutzsystembauteile (LPSC) –
Teil 6: Anforderungen an Blitzzähler (LSC)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 62561-6:2018 včetně opravy EN IEC 62561-6:2018/AC:2018-04. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 62561-6:2018 including its Corrigendum EN IEC 62561-6:2018/AC:2018-04. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-03-01 se nahrazuje ČSN EN 62561-6 (35 7605) z července 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62561-6:2018 dovoleno do 2021-03-01 používat dosud platnou ČSN EN 62561-6 (35 7605) z července 2012.

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě ČSN EN 62561-6:2012 obsahuje tato norma následující důležité technické změny:

a)   odstranění předchozí klasifikace a zavedení jednoduchého rozdělení do impulsů typu I (detekce přímého bleskového proudu) a typ II pro detekci indukovaného bleskového proud s příslušnou zkouškou každý typ;

b)   modifikace a doplnění pojmů a definic;

c)   doplnění nové přílohy C (vývojový diagram pro zkoušky).

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-52:1996 nezavedena[1])

IEC 60068-2-75:1997nezavedena[2])

IEC 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 61000-6-4 zavedena v ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

ISO 6988:1985 zavedena v ČSN ISO 6988:1994 (03 8130) Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondensací vlhkosti

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-426:2010 (30 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

ČSN EN 60060-1 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky
na zkoušky

ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

ČSN EN 61180-1 (34 5650) Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí – Část 1: Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 (35 7605) Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62475 (34 5652)Technika zkoušek vysokým proudem – Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy

ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ČSN EN 60068-2-52 ed. 2:2018 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

ČSN EN 60068-2-75 ed. 2:2015 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62561-6:2018

Mezinárodní normu IEC 62561-6 vypracovala technická komise IEC/TC 81 Ochrana před bleskem.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2011. Toto vydání je jeho technickou revizi.

Toto vydání zahrnuje následující důležité technické změny s ohledem na předchozí vydání:

a)   odstranění předchozí klasifikace a zavedení jednoduchého rozdělení do impulsů typu I (detekce přímého bleskového proudu) a typ II pro detekci indukovaného bleskového proud s příslušnou zkouškou každý typ;

b)   modifikace a doplnění pojmů a definic;

c)   doplnění nové přílohy C (vývojový diagram pro zkoušky).

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

81/575/FDIS

81/578/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62561 se společným názvem Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní poznámku

V normě je uvedena národní poznámka upřesňujícího charakteru v kapitole Evropská předmluva.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., IČO 47192097, Ing. Jan Mikeš, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN IEC 62561-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Březen 2018

ICS 29.020; 91.120.40                                                                                             Nahrazuje EN 62561-6:2011

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) –
Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)
(IEC 62561-6:2018)

Lightning Protection System Components (LPSC) –
Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)
(IEC 62561-6:2018)

Composants des systèmes de protection contre
la foudre (CSPF) –
Partie 6: Exigences pour les compteurs de coups
de foudre (LSC)
(IEC 62561-6:2018)

Blitzschutzsystembauteile (LPSC) –
Teil 6: Anforderungen an Blitzzähler (LSC)
(IEC 62561-6:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídi-
cím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN IEC 62561-6:2018 E


 

Evropská předmluva

Text dokumentu 81/575/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 62561-6, který vypracovala technická komise IEC/TC 81 Ochrana před bleskem, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62561-6:2018.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-12-01

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-03-01NP1)

Tento dokument nahrazuje EN 62561-6:2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62561-6:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 11

5......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 12

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

5.2...... Dokumentace................................................................................................................................................................................. 12

5.3...... Značení............................................................................................................................................................................................ 12

5.4...... Návrh............................................................................................................................................................................................... 12

6......... Zkoušky........................................................................................................................................................................................... 13

6.1...... Obecné zkušební podmínky........................................................................................................................................................ 13

6.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

6.1.2... Počet impulzních výbojů pro LSC Typ I.................................................................................................................................... 13

6.1.3... Počet jmenovitých výbojových proudů pro LSC Typ II........................................................................................................... 14

6.2...... Odolnost proti UV záření.............................................................................................................................................................. 15

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

6.2.2... Kritéria přijetí.................................................................................................................................................................................. 15

6.3...... Zkoušky odolnosti proti korozi (u kovových částí)................................................................................................................... 15

6.4...... Mechanické zkoušky..................................................................................................................................................................... 15

6.5...... Ukazatel potvrzení ochrany (IP kód).......................................................................................................................................... 16

6.6...... Elektrická zkouška......................................................................................................................................................................... 17

6.6.1... Obecné podmínky zkoušek......................................................................................................................................................... 17

6.6.2... Zkouška minimálního proudu počítaného výboje Iimp min....................................................................................................... 17

6.6.3... Zkouška hraničního proudu......................................................................................................................................................... 17

6.6.4... Zkouška maximální počítaného proudu................................................................................................................................... 18

6.6.5... Zkouška ověření činnosti............................................................................................................................................................. 18

6.6.6... Multipulzní zkouška....................................................................................................................................................................... 18

6.7...... Zkouška značení............................................................................................................................................................................ 18

7......... Elektromagnetická kompatibilita (EMC)................................................................................................................................... 19

7.1...... Elektromagnetická odolnost........................................................................................................................................................ 19

7.2...... Elektromagnetická emise............................................................................................................................................................ 19

8......... Struktura a obsah zkušebního protokolu.................................................................................................................................. 19

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

8.2...... Identifikace protokolu................................................................................................................................................................... 19

8.3...... Popis vzorku................................................................................................................................................................................... 19

8.4...... Normy a odkazy............................................................................................................................................................................. 20

8.5...... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 20

8.6...... Popis zkušebního zařízení........................................................................................................................................................... 20

8.7...... Popis měřicích přístrojů................................................................................................................................................................ 20

8.8...... Záznam výsledků a parametrů................................................................................................................................................... 20

8.9...... Prohlášení o vyhovění/nevyhovění............................................................................................................................................ 20

Strana

Příloha A (normativní) Odolnost proti ultrafialovému záření............................................................................................................. 21

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

A.2...... Zkouška........................................................................................................................................................................................... 21

A.3...... První alternativní zkouška ke kapitole A.2................................................................................................................................ 21

A.4...... Druhá alternativní zkouška ke kapitole A.2.............................................................................................................................. 21

Příloha B (normativní) Kondicionování/stárnutí LSC.......................................................................................................................... 22

B.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

B.2..... Zkouška solnou mlhou................................................................................................................................................................. 22

B.3..... Zkouška vlhkou atmosférou oxidu siřičitého............................................................................................................................ 22

B.4..... Zkouška atmosférou amoniaku.................................................................................................................................................. 22

Příloha C (normativní) Vývojový diagram pro zkoušky LSC............................................................................................................. 23

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 24

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 25

 

Obrázky

Obrázek 1 – Kyvadlový zkušební přístroj............................................................................................................................................... 16

Obrázek C.1 – Vývojový diagram pro zkoušky LSC............................................................................................................................ 23

 

Tabulky

Tabulka 1 – Preferované parametry pro čítané impulzní výbojové proudy (Iimp)........................................................................... 14

Tabulka 2 – Preferované parametry pro čítané jmenovité výbojové proudy (In)........................................................................... 14

 

 

Úvod

Tato část IEC 62561 se zabývá požadavky a zkouškami součástí systému ochrany před bleskem (LPSC), které smí být použity k určení počtu impulzů nebo jmenovitých proudů u konkrétních vodičů spojených s ochranou proti blesku (LPS) navrženou a realizovanou podle souboru norem IEC 62305.

1 Rozsah platnosti

Tato část normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro zařízení určená k počítání impulzů bleskových proudů založených na průchodu proudu vodičem (svodem). Tyto vodiče smí být součástí instalace systému ochrany před bleskem (LPS) nebo smí být připojeny do instalace s SPD nebo k ostatním vodičům, které nejsou určeny k vedení významné části bleskového proudu.

LSC smí být také vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a přitom by měly být zohledněny zvláštní požadavky na instalaci pro jednotlivé součásti, které odpovídají těmto podmínkám.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1])    ČSN EN 60068-2-52:1997, která přejímala IEC 60068-2-52:1996, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

[2])    ČSN EN 60068-2-75:1999, která přejímala IEC 60068-2-52:1997, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Text byl upraven na základě EN IEC 62561-6:2018/AC:2018-04.