MDT 621. 313. 333 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA             Schválená: 1. 9. 1986

Točivé elektrické stroje

SKÚŠANIE ASYNCHRÓNNYCH MOTOROV

ČSN 35 0301

ČSN 35 0301 (eqv ST SEV 168-85)

Испытание асинхронных электродвигателей

Testing of asynchronous motors

V tejto norme sú zapracované údaje z ST SEV 168-85 Trojfázové asynchrónne motory. Metody skúšok. Údaje súhlasné s ST SEV 168-85 sú označené postrannou čiarou na ľavom okraji.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odvolávkach v zmluvných dokumentoch) priamo norma RVHP.

Táto norma stanovuje jednotlivé skúšobné metody trojfázových asynchrónnych motorov bez ohraničenia výkonu, napätia a otáčok a uvádza hodnotenie výsledkov získaných pri skúškach.

Táto norma neplatí pre točivé elektrické stroje určené do vozidiel, plavidiel, lietadiel a pre špeciálne stroje, vrátane strojov napájaných polovodičovými meničmi kmitočtu.

Norma dopĺňa normy základných skúšok ČSN 35 0010 až ČSN 35 0016 a normu pre asynchrónne motory ČSN 35 0300.

1. MERACIE PRÍSTROJE

1. 1.   Prístroje na meranie elektrických veličín musia byť podľa ČSN 35 0010 (zodpovedá ST SEV 1347-78).

1. 2.   Napätie napájacieho zdroja musí byť prakticky symetrické a sínusové podľa ČSN 35 0000 (zodpovedá ST SEV 1346-78).

1. 3.   Ak sa pri kusových skúškach motorov sériovej výroby využívajú automatizované systémy merania, musia zaručovať takú presnosť ako pri používaní prístrojov podľa ČSN 35 0010 (zodpovedá ST SEV 1347-78).

Nahrádza ČSN 35 0301 z 15. 6. 1977

Účinnosť od: 1. 1. 1988

23615