MDT 621. 313. 322-81+621. 313. 322-82+

+621. 313. 325         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 31. 8. 1987

BUDICÍ SYSTÉMY

TURBOALTERNÁTORŮ, HYDROALTERNÁTORŮ

A SYNCHRONNÍCH KOMPENZÁTORŮ

Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN 35 0255

ČSN 35 0255 (eqv ST SEV 5264-85)

Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Технические требования и методы испытаний

Excitation systems of turboalternators, hydroelectric alternators and synchronous compensators. Technical requirements and testing methods

Tato norma je překladem ST SEV 5264-85 Budicí systémy turboalternátorů, hydroalternátorů a synchronních kompenzátorů. Technické požadavky a metody zkoušení.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro budicí systémy turboalternátorů, hydroalternátorů a synchronních kompenzátorů podle ČSN 35 0210 (odpovídá ST SEV 314781), ČSN 35 0220 (odpovídá ST SEV 3148-81) a ČSN 35 0225 (odpovídá ST SEV 4103-83).

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. 1. Druh klimatického provedení N, kategorie umístění 4 podle ČSN 03 8805 (odpovídá ST SEV 460-77).

Jmenovité hodnoty klimatických činitelů:

1) Nadmořská výška do 1000 m při tlaku vzduchu od 87 do 107 kPa.

2) Teplota okolí od +5 do 40 °C, mezní pracovní teplota (ojediněle a maximálně po dobu 6 h) 45 °C.

3) Relativní vlhkost vzduchu nesmí být větší než 80 % při +25 °C; průměrná měsíční hodnota nesmí být větší než 65 % při +20 °C po dobu 1 roku.

Nahrazuje: část С ČSN 35 0200 z 23. 12. 1970

Účinnost: 1. 7. 1988

23614