MDT 621. 313. 2: 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA               Schválena: 2. 2. 1987

Elektrické stroje točivé

ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ

ČSN 35 0101

ČSN 35 0101 (eqv ST SEV 5392-85)

Методы испытаний машин постоянного тока

Test code for direct current machines

Tato norma je překladem ST SEV 5392-85 Stejnosměrné elektrické stroje. Metody zkoušení.

Do normy jsou doplněna v čl 1. 3. 2 a 2. 16 doplňující ustanovení označená "čs. doplněk".

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro stejnosměrné stroje (generátory a motory).

Tato norma neplatí pro stejnosměrné stroje speciálního určení (např. letecké, trakční, jeřábové, a pod. ).

1. MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A PŘÍPRAVA KE ZKOUŠENÍ

1. 1.   Měřicí přístroje

Přístroje pro měření elektrických parametrů se volí v souladu s ČSN 35 0010 (odpovídá ST SEV 1347-78).

V odůvodněných případech je vhodné použít k měření elektrické přístroje třídy přesnosti 0, 2.

1. 2.   Kontrola montáže stroje

Před zkouškami se prověří kompletnost stroje, základní montážní rozměry a montáž stroje. Pomocí měrek se změří velikost a rovnoběžnost vzduchové mezery mezi hlavními i pomocnými póly a kotvou, dále se prověří rovnoměrnost rozmístění pólů po obvodě magnetického obvodu a kartáčů na obvodu komutátoru. Vzduchová mezera se měří pokud možno pod středem každého pólu.

Je-li kotva dlouhá 300 mm a více, měří se vzduchová mezera, pokud možno, z obou stran stroje.

Kontroluje se velikost tlaku na kartáče, vzdálenost spodní hrany držáku kartáčů od povrchu komutátoru, axiální rovnoběžnost kotvy a pólů, správnost označení svorek.

Nahrazuje ČSN 35 0101 z 9. 9. 1970

Účinnost od: 1. 1. 1988

23609