ČESKÁ NORMA

29.160

Červenec 1997

Točivé elektrické stroje - Část 1-1: Doplňující požadavky

ČSN 35 0000-1-1


35 0000

 

 

 

Rotating electrical machines

Part 1-1: Supplementary requirements

Machines électriques tournantes

Partie 1-1: Demandes supplémentaires

Drehende elektrische Maschinen

Teil 1-1: Ergänzende Anforderungen

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN 35 0000-1-1 z 11. ledna 1991, ČSN 35 0003 ze 16. ledna 1984, ČSN 35 0004 z 23. listopadu 1987 a ČSN 35 0005 ze 7. prosince 1987.
21932


Strana 2

Předmluva

 

Změny proti předchozím normám

 

Původní rozsah ČSN 35 0000-1-1 byl rozšířen o revidované ČSN 35 0003 pro objednávání, ČSN 35 0004 pro dodávání a prověřování dodávek a ČSN 35 0005 pro balení, přepravu a skladování. Všechny doplňující údaje byly sloučeny do jedné normy.

 

Proti původní ČSN 35 0000-1-1 byl doplněn článek 3.1 (s ohledem na ČSN EN 60204-1), byly doplněny hodnoty pro záběrný a nejmenší rozběhový moment jednofázových motorů s rozběhovým kondenzátorem a trvale připojeným kondenzátorem, upraveny údaje udávané na výkonnostním štítku, byl vypuštěn článek o povrchové úpravě, byl upraven článek 5.3.2 pro zkoušku stejnosměrným přiloženým napětím, byl zrušen článek 3.3 týkající se zkoušek izolace tyčí a cívek synchronních strojů vzhledem k připravované ČSN pro tuto oblast a v celé normě byly opraveny a doplněny texty článků a normativní odkazy s ohledem na nově platné normy.

 

Souvisící ČSN

 

ČSN 01 0226 Statistická kontrola jakosti - Metody náhodného získání výběru kusových výrobků

 

ČSN 01 0250 Statistické metody v průmyslové praxi - Všeobecné základy

 

ČSN EN 61082-1 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 1082:1991) (01 3380)

 

ČSN IEC 750 Označování předmětů v elektrotechnice (01 3382)

 

ČSN IEC 617 Značky pro elektrotechnická schémata (soubor) (01 3390)

 

ČSN 02 1369 Závěsné šrouby

 

ČSN 02 1669 Závěsné matice

 

ČSN 26 9015 Skladování - Základní názvosloví

 

ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně (33 0100)

 

ČSN 33 0160 Elektrotechnické předpisy - Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů -Obecná pravidla písmenno-číslicového systému (eqv IEC 445:1988)

 

ČSN 33 0250 Elektrotechnické predpisy - Triedy teplotnej odolnosti elektrickej izolácie (eqv IEC 85:1984)

 

ČSN 33 0360 Elektrotechnické předpisy - Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

 

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (mod IEC 364-4-41:1992, idt HD 384.4.41:1983)

 

ČSN 33 2190 Elektrotechnické předpisy - Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

 

ČSN 33 3020 Elektrotechnické předpisy - Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě

 

ČSN ISO 8528 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory (soubor norem) (33 3140)

 

ČSN 33 4200 Ochrana radiového příjmu před rušením - Základní ustanovení

 

ČSN 34 5568 Štítky pro elektrotechniku

 

ČSN 35 0030 Výkonnostní štítky pro elektrické stroje


Strana 3

ČSN 35 0073 Točivé elektrické stroje - Elektrotechnické značky pre tlač - Písmenové značky pre elektrické stroje (eqv IEC 27-4:1985)

 

ČSN 35 0220 Hydroalternátory - Základní parametry a technické požadavky

 

ČSN 35 0225 Synchronní kompenzátory - Základní parametry a technické požadavky

 

ČSN 35 0846 Elektrické stroje točivé - Válcové komutátory

 

ČSN 35 0847 Elektrické stroje točivé - Lisované komutátory

 

ČSN 35 0900 Elektrické stroje točivé - Svorkovnicové kryty

 

ČSN 35 1530 Výkonové polovodičové měniče (soubor)

 

ČSN 35 1560 Výkonové polovodičové usměrňovače

 

ČSN 35 1561 Statické polovodičové budiče pro trojfázové synchronní motory - Základní parametry a obecné technické požadavky

 

ČSN 77 1000 Soustava rozměrů obalů

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Radka Horská, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 163 15 251

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Termíny a definice

7

4

Všeobecné technické požadavky

8

5

Technické požadavky pro stejnosměrné stroje

10

6

Technické požadavky pro synchronní stroje

12

7

Technické požadavky pro asynchronní stroje

15

8

Objednávání

18

9

Dodávání

25

10

Prověřování dodávek

26

11

Balení

27

12

Přeprava

31

13

Skladování

32


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro točivé elektrické stroje podle ČSN EN 60034-1:1996, kterou doplňuje o některá všeobecná ustanovení a o další technické požadavky pro stejnosměrné, synchronní a asynchronní stroje, včetně rozsahu typové a kusové zkoušky. Dále norma stanoví technické údaje pro objednávání, dodávání, prověřování dodávek, balení, přepravu a skladování obecně pro všechny druhy točivých elektrických strojů.

 -- Vynechaný text --