ČeskoslovenskÁ štÁtnA norma

MDT 621. 315. 685: 621. 313

Schválená: 10. 3. 1978

Elektrické stroje točivé SVORKOVNICOVÉ KRYTY

ČSN 35 0900

Зажимные коробки электрических вращающихся машин

Terminal boxes of electrical rotating machines

Táto norma platí pre navrhovanie, výrobu, skúšky a distribúciu svorkovnicových krytov točivých elektrických strojov.

Norma neplatí pre navrhovanie, výrobu, skúšky a distribúciu svorkovnicových krytov trakčných elektrických strojov, elektrických strojov motorových vozidiel, lietadiel, lodí, elektromotorčekov a strojov obdobných veľkostí, banských a nevýbušných elektrických zariadení a iných jednoúčelových a špeciálnych strojov. 1/

Ďalej táto norma neplatí pre iné pracovné podmienky ako sa uvádzajú v čl. 9.

Táto norma platí pre svorkovnicové kryty navrhované odo dňa nadobudnutia účinnosti normy.

I. NÁZVOSLOVIE

1.   Základné názvoslovie konštrukčných častí točivých elektrických strojov je v ČSN 34 5126.

2.  Bezpečnostný /netříštivý/ svorkovnicový kryt svorkovnicový kryt, ktorého konštrukcia vylučuje alebo zmierňuje účinky nebezpečného pretlaku, vyvolaného skratom vnútri krytu tým, že sa neroztriešti a spolu so splodinami skratu neohrozí okolie.

1/ Definíciu jednoúčelových a špeciálnych strojov pozri v ČSN 35 0025.

Nahrádza ČSN 35 0900

z 20. 6. 1960

Účinnosť. od: 1. 1. 1979

02877