ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 29.060.20 Srpen 2015

Silové, řídicí a komunikační kabely –
Kabely pro obecné použití ve stavbách
ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

ČSN
EN 50575

34 7113

 

Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire
requirements

Câbles d’énergie, de commande et de communication – Câbles pour applications générales dans les ouvrages
de construction soumis aux exigences de réaction au feu

Starkstromkabel und – leitungen, Steuer – und Kommunikationskabel – Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen
in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50575:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50575:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 13501-6 zavedena v ČSN EN 13501-6 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů

EN 50399 zavedena v ČSN EN 50399 (34 7113) Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru – Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene – Zkušební zařízení, postupy a výsledky

EN 60332-1-2 zavedena v ČSN EN 60332-1-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen

EN 60754-2 zavedena v ČSN EN 60754-2 (34 7104) Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů –
Část 2: Určení kyselosti (měřením pH) a vodivosti (IEC 60754-2:2011)

EN 61034-2 zavedena v ČSN EN 61034-2 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 2: Zkušební postup a požadavky

EN ISO 1716 zavedena v ČSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 50267-2-3 (34 7104) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 2-3: Postupy – Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů stanovením váženého průměru pH a vodivosti kompositních materiálů

ČSN EN ISO (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (kodifikované znění). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. V České republice je toto nařízení zavedeno zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Ing. František Gilian

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

EVROPSKÁ NORMA EN 50575
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Září 2014

ICS 13.220.50; 29.060.20

Silové, řídicí a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách
ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

Power, control and communication cables – Cables for general applications
in construction works subject to reaction to fire requirements 

Câbles d’alimentation, de contrôle
et de la communication – Câbles pour applications
générales dans les travaux de construction soumis
à la réaction au feu des exigences

Starkstromkabel und – leitungen, Steuer –
und Kommunikationskabel – Kabel und Leitungen
für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug
auf die Anforderungen an das Brandverhalten

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-08-11. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50575:2014 E

Předmluva

Text dokumentu (EN 50575:2014) společně vypracovaly technické komise CLC/TC 20 Elektrické kabely, CLC/TC 46X Komunikační kabely a jejich subkomise a CLC/TC 86A Optická vlákna a optické kabely.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2015-08-11

  nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2017-08-11

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Pro vztah k EU předpisu (předpisům) viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jiné vlastnosti charakteristik jako ty, na něž se norma vztahuje, mohou být předmětem ustanovení ostatních příslušných směrnic a nařízení, například Směrnice o nízkém napětí (2006/95/ES).

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Charakteristiky výrobku 7

4.1 Reakcia na oheň 7

4.2 Uvolňování nebezpečných látek 7

5 Zkušební metody pro třídy reakce na oheň 8

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 8

6.1 Obecně 8

6.2 Zkoušky typu 8

6.3 Řízení výroby (FPC) 9

7 Označování, značení štítkem a balení 13

7.1 Označení 13

7.2 Forma označovacích prvků 13

7.3 Čitelnost označení 13

Příloha ZZ (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají nařízení EU o stavebních výrobcích 14

ZZ.1 Předmět a příslušné charakteristiky 14

ZZ.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) silových, řídicích a komunikačních kabelů 14

ZZ.2.1 Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 14

ZZ.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 16

ZZ.3 Označení CE a značení štítkem 18

Bibliografie 22

Obrázek ZZ.1 – Příklad informací u označení CE výrobků podle systému AVCP 1+ 19

Obrázek ZZ.2 – Příklad informací u označení CE výrobků podle systému AVCP 3 20

Obrázek ZZ.3 – Příklad informací u označení CE výrobků podle systému AVCP 4 21

Tabulka 1 – Zkušební metody pro třídy reakce na oheň 8

Tabulka ZZ.1 – Příslušná ustanovení pro silové, řídicí a komunikační kabely a zamýšlené použití na dodávku
elektrické energie a komunikaci 14

Tabulka ZZ.2 – Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 15

Tabulka ZZ.3.1 – Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro silové, řídicí
a komunikační kabely podle systému 1+ 15

Tabulka ZZ.3.2 – Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro silové, řídicí
a komunikační kabely podle systému 3 16

Tabulka ZZ.3.3 – Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro silové, řídicí
a komunikační kabely podle systému 4 16

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma specifikuje požadavky vlastnosti reakce na oheň, zkušební a hodnotící metody pro elektrické kabely používané pro dodávku elektrické energie a pro kontrolní a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavbách a podléhají požadavkům vlastnosti reakce na oheň.

Kabely zahrnuté v této normě jsou určeny pro použití na dodávku elektrické energie a komunikace v budovách a jiných inženýrských stavbách s cílem omezit vznik a šíření požáru a kouře.

Tato norma nezahrnuje kabely, které se mají použít na dodávku elektrické energie, komunikaci, zjištění a ohlášení požárního poplachu v budovách a dalších inženýrských stavbách, kde je nutné zajistit trvalou dodávku napájení a/nebo signálu pro bezpečnostní instalace, jako je například elektrická požární signalizace a instalace požárně bezpečnostních zařízení.

POZNÁMKA Tato evropská norma nenahrazuje elektrické, mechanické a environmentální požadavky, které jsou potřebné k prokázání souladu s dalšími používanými normami pro kabely.

Tato norma se vztahuje na:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.