ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20 Září 2014

Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení

ČSN 34 7411

 

Electric cables of rated voltage 450/750 V with PVC thermoplastic insulation and sheath for fixed installation

 

 

Předmluva

Tato norma stanovuje požadavky pro kabely s měděnými jádry s PVC izolací a PVC pláštěm pro jmenovitá napětí 450/750 V.

Norma zahrnuje kabely kruhového průřezu i ploché kabely.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Citované dokumenty“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Radek Antoš

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Borošová Viera

Obsah

Strana

Předmluva 2

1 Rozsah platnosti 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Pokyny pro použití 5

4.1 Doporučení pro použití 5

4.2 Jmenovité napětí 5

4.3 Dovolené teploty 5

4.4 Poloměr ohybu 5

4.5 Mechanické namáhání 5

4.6 Požárně technické hodnocení kabelů 6

4.7 Přenosové charakteristiky kabelů 6

5 Značení 7

5.1 Kódová značka kabelu 7

5.2 Značení kabelu 7

5.3 Označení původu 7

5.4 Souvislost značení 7

6 Požadavky na konstrukci kabelů 7

6.1 Jádra 7

6.2 Izolace 8

6.3 Sestava žil 8

6.4 Vnitřní obal (pouze pro kabely CYKY) 9

6.5 Plášť 9

6.6 Požárně technické hodnocení kabelů 9

7 Zkoušení 10

Tabulka 1A – Dovolená proudová zatížitelnost kabelů CYKY 6

Tabulka 1B – Dovolená proudová zatížitelnost kabelů CYKYLo 6

Tabulka 2 – Mechanické vlastnosti jádra před zpracováním 7

Tabulka 3 – Největší přípustný odpor jádra 8

Tabulka 4 – Tloušťka izolace a nejmenší izolační odpor 8

Tabulka 5 – Tloušťka pláště kabelů CYKY 9

Tabulka 6 – Zkoušky 9

Tabulka A.1 – Vlastnosti izolace a pláště po stárnutí 11

Příloha A (normativní) Požadavky na zkoušku kompatibility 11

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro kabely s měděnými jádry s PVC izolací a PVC pláštěm pro jmenovitá napětí 450/750 V.

Norma zahrnuje kabely kruhového průřezu i ploché kabely.

Kabely jsou v závislosti na typu určeny pro silové elektrické instalace pro pevné uložení do země, do omítky a na povrchové montáže do různých kabelových nosných systémů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.