ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020;13.200 Listopad 2013

Elektrická zařízení – Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách

ČSN 34 3085
ed. 2

 

Electrical installations – Rules for handling with electrical equipment in case of fire or flood

Installations électriques – Règles pour le traitement des équipements électriques lors des incendies et des inondations

Errichten von elektrischesanlagen – Die Regeln für Manipulation mit den elektrischen Anlagen bei Feuer
und Überschwemmungen

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-01-01 se nahrazuje ČSN 34 3085 z 1961-01-18, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 4

2 Termíny a definice 4

3 Ochranné pomůcky a hasební prostředky 5

4 Poskytnutí první pomoci 5

5 Napájení 5

5.1 Obecně 5

5.2 Vypínání vedení při požáru a/nebo záplavě v objektu 5

5.3 Vypínání distribučního vedení či vedení přenosové soustavy při požárech a záplavách 6

5.4 Vypínání výroben elektřiny, rozvoden a transformoven 6

6 Hlášení požáru nebo záplavy 6

6.1 Požár nebo záplavu je nutno ihned hlásit: 6

6.2 Ohlášení požáru nebo záplavy rozvodnému energetickému závodu provede: 6

7 Postup prací 6

8 Opětovné uvedení do provozu 7

Příloha A (normativní) Bezpečná vzdálenost od elektrického zařízení 8

Tabulky

Tabulka A.1 – Doporučené vzdálenosti DLDV 8

Tabulka A.2 – Stanovené vzdálenosti DLDV 9

Obrázky

Obrázek A.1 – Vzdušné vzdálenosti a zóny pro pracovní postupy 9

Obrázek A.2 – Ohraničení ochranného prostoru použitím izolovaného ochranného prostředku 9

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je dovoleno do 2015-01-01 používat dosud platnou ČSN 34 3085 z 1961-01-18.

Změny proti předchozí normě

Tato norma novelizuje požadavky na zacházení s elektrickým zařízením v případech požárů a záplav.

Informace o citovaných dokumentech

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000 (soubor)Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2130 ed. 2:2009Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 73 0802:2009Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804:2009Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0833:2010Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0835:2006Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0831:2011Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0845:2012Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 73 0842:1996Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 73 0843 (2001)Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN 65 0201:2003Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN EN 1838:2000 (36 0453)Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 81-72:2003 (27 4003)Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

ČSN EN 81-73:2005 (27 4003)Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru

ČSN EN 3-7+A1:2008 (38 9100)Přenosné hasicí přístroje – Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100)Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN IEC 60050-826:2006 (33 0050)Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., IČ 26837021 Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík

1Rozsah platnosti

Tato norma platí pro odborné pracovníky podniků provozujících přenosové a distribuční sítě, odborné pracovníky výroben elektrické energie, odborné pracovníky pro elektrická zařízení v průmyslových závodech, výrobnách, pracovištích, v obchodních, administrativních či kulturních centrech v železniční a městské dopravě a podobně, osoby pověřené obcí nebo závodem (viz 2.1) a osoby řídící záchranné práce (velitel zásahu), a stanoví pokyny pro zacházení s elektrickým zařízením v podmínkách požáru nebo záplavy.

Tato norma neplatí pro jednotky požární ochrany provádějící činnost upravenou příslušným vnitřním předpisem, zejména bojovým řádem jednotek požární ochrany.

1.1Účelem této normy je

1.2Znalost požadavků této normy

1.2.1 Znalost ustanovení této normy je nezbytná zejména pro pověřené osoby, viz 2.1. Osvojení si znalostí k provádění účelných opatření pověřenými osobami se prokazuje při zkoušce způsobilosti), před vydáním pověření k příslušné činnosti.

1.3Přístupnost požadavků této normy

Příslušná ustanovení této normy musí být vyvěšena na místě obvyklém nebo vhodném, zejména v místě stálého pracoviště pověřených osob, viz 2.1.

Příslušným ustanovením se rozumí zejména stručné pokyny pro zacházení s elektrickým zařízením v podmínkách požáru, nebo záplavy uvedené v 4. a 5.2 až 8.1, včetně uvedení kontaktních údajů pro možné ohlášení požáru nebo záplavy (jméno osoby, nebo název organizace (podniku), adresa, telefonní číslo), viz 6.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.