ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20 Listopad 2009

Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 34 0350
ed. 2

 

Safety requirements for flexibile cords and cables

Exigences de sécurité aux cables flexibles

Sicherheitsanforderungen an flexibile Kabel und Leitungen

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-10-01 se nahrazuje ČSN 34 0350 z 1964-06-26, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 5

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Definice 6

4 Všeobecně 8

4.1 Provedení 8

4.2 Mechanické namáhání 8

4.3 Dimenzování 9

4.4 Kladení 9

5 Pohyblivé přívody 10

5.1 Provedení 10

5.2 Druhy pohyblivých přívodů 10

5.3 Požadavky 10

5.4 Dimenzování 11

5.5 Připojování 11

Předmluva

Souběžně s touto normou se může do 2011-10-01 používat ČSN 34 0350 z 1964-06-26.

Změny proti předchozím normám

Norma byla dána do souladu s vydanými s evropskými a českými technickými normami, které byly vydány po platnosti ČSN 34 0350:1964. Stať pro šňůrová vedení, se rozšiřuje i pro kabelová vedení jelikož podmínky pro používání kabelových a šňůrových vedení jsou shodné.

Souvisící ČSN

ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100)Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 (34 3100)Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN EN 50075 (35 4520)Ploché nerozebíratelné dvojpólové vidlice 2,5 A, 250 V se šňůrou pro připojení spotřebičů pro domácnost a podobné účely třídy II

ČSN EN 60309-1 ed. 3 (35 4513)Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60309-2 ed. 3 (35 4513)Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

ČSN EN 60320-1 ed. 3 (35 4508)Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60446 ed. 2 (33 0165)Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk–stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN EN 61316 (35 4590)Cívky pro průmyslové kabely

ČSN IEC 884-2-5 (35 4515)Vidlice a zásuvky pro domovní a podobné použití – Část 2: Zvláštní požadavky na adaptory

ČSN 33 1310 ed. 2Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení

ČSN 33 1600 ed. 2Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2Elektrické instalace budov – Část 4–44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-5-52Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-6Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 2130 ed. 2Elektrická instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180Elektrotechnické předpisy ČSN – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 34 1090Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

ČSN 34 7402Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSN 34 7410 Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně – soubor

ČSN 34 7470 Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně – soubor

ČSN 35 4516Domovní zásuvky – Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A; 250 V a AC 16 A; 250 V

Souvisící předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s.r.o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius, Ing. Antonín Kubela

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro pohyblivé přívody elektrických předmětů pevně připojené i oddělitelné a pro prodlužovací přívody nn. Dále platí pro kabelová a šňůrová vedení a kabelové a šňůrové soupravy, určené pro zřizování dočasných vedení (např. v prozatímních zařízeních).

Tato norma neplatí pro pohyblivé přívody používané na silničních vozidlech, drážních vozidlech, plavidlech a letadlech.

Tato norma neplatí pro pohyblivé přívody, tvořící součást vlastního rozvodu pracovních strojů, výtahů, a zdravotnických přístrojů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.