ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                                  Srpen 2007

Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm

ČSN
EN 50214
ed. 2

34 7472

 

Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables

Câbles souples méplats gainés en polychlorure de vinyle

Flache PVC-ummantelte Steuerleitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50214:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50214:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2008-01-01 se nahrazuje ČSN EN 50214 (34 7472) z října 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79162


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2008-01-01 používat dosud platná ČSN EN 50214 (34 7472) z října 1998, v souladu s předmluvou k EN 50214:2006.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi předchozí normy, včetně změny názvu, za účelem zahrnutí specifikací ohebných výtahových kabelů, požadovaných EN 81, a ohebných kabelů, dříve uvedených v HD 359, do jedné normy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 81 soubor zaveden v souboru ČSN EN 81 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů

EN 50334 zavedena v ČSN EN 50334 (34 7403) Označování žil elektrických kabelů (idt EN 50334:2001)

EN 50363 soubor zaveden v souboru ČSN EN 50363 (34 7013) Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí

EN 50395 zavedena v ČSN EN 50395 (34 7423) Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí
(idt EN 50395:2005)

EN 50396 zavedena v ČSN EN 50396 (34 7424) Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí
(idt EN 50396:2005)

EN 60228 zavedena v ČSN EN 60228 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů
(idt EN 60228:2005; idt IEC 60228:2004)

EN 60332-1-2 zavedena v ČSN EN 60332-1-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací -
Postup pro 1 kW směsný plamen (idt EN 60332-1-2:2004; idt IEC 60332-1-2:2004)

EN 60719 zavedena v ČSN EN 60719 (34 7408) Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně (idt IEC 719:1992) (idt EN 60719:1993; idt IEC 719:1992)

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů

HD 21 soubor zaveden v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

HD 308 zaveden v ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr (idt HD 308 S2:2001)

IEC 60227-6 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468,
Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 50214
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                             Listopad 2006

ICS 29.060.20                                                                      Nahrazuje HD 359 S2:1990 a EN 50214:1997

Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm

Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables

 

Câbles souples méplats gainés en polychlorure
de vinyle

Flache PVC-ummantelte Steuerleitungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2006 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN 50214:2006 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena pro technickou komisi CENELEC TC 20, Elektrické kabely, v souladu s dohodou s CEN TC 10, Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50214 dne 2006-10-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50214:1997 a HD 359 S2:1990.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                            (dop)       2007-10-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                   (dow)       2008-01-01-- Vynechaný text --