ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.080.30                                                                                                                               Listopad 2005

Elektrické izolační systémy -
Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS
vinutí z vodičů kruhového průřezu

ČSN
EN 61858
ed. 2

34 6221

                                                                                                   idt IEC 61858:2004

Electrical insulation systems -
Thermal evaluation of modifications to an established wire-wound EIS

Systèmes disolation électrique -
Evaluation thermique des modifications apportées à un système disolation électrique éprouvé à enroulements à fil

Elektrische Isoliersysteme -
Thermische Bewertung von Veränderungen an einem erprobten, drahtgewickelten EIS

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61858:2005. Evropská norma EN 61858:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61858:2005. The European Standard EN 61858:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2008-02-01 se ruší ČSN EN 61858 (34 6221) z prosince 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74425
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2008-02-01 používat dosud platná ČSN EN 61858 (34 6221) Elektrické izolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu z prosince 2000 v souladu s předmluvou k EN 61858:2005.

Změny proti předchozí normě

IEC 61858:2004 je technickou revizí IEC 61858:1999. Navíc obsahuje zkušební postupy, na které se odvolává IEC 60034-18-22.

Citované normy

IEC 60172 zavedena v ČSN EN 60172 (34 7304) Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných vodičů pro vinutí (idt EN 60172:1994, idt IEC 172:1987)

IEC 60216-5 zavedena v ČSN EN 60216-5 (34 6416) Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu (idt EN 60216-5:2003, idt IEC 60216-5:2003)

IEC 60317 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 317 (34 7307) a v souboru ČSN EN 60317 (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí

IEC 60505 zavedena v ČSN EN 60505 (34 6205) Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů (idt EN 60505:2004, idt IEC 60505:2004)

IEC 60791 dosud nezavedena

IEC 61033 zavedena v ČSN IEC 1033 (34 6492) Zkušební metody pro stanovení pevnosti spojení impregnačních prostředků k podložce typu lakovaný vodič (idt IEC 1033:1991)

IEC 61857 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61857 (34 6220) Elektrické izolační systémy - postupy pro tepelné hodnocení

IEC 61857-1 zavedena v ČSN EN 61857-1 (34 6220) Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí (idt EN 61857-1:2005, idt IEC 61857-1:2004)

IEC 62114 zavedena v ČSN EN 62114 (34 6210) Elektrické izolační systémy (EIS) - Tepelná klasifikace (idt EN 62114:2001, idt IEC 62114:2001)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 61858:2004 Electrical insulation systems - Thermal evaluation of modifications to an established wire-wound EIS

(Elektrické izolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 61858:2004. Navíc obsahuje normativní přílohu ZA, kterou doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 61858:2004

Tato mezinárodní norma IEC 61858 byla připravena technickou komisí IEC 98: Elektroizolační systémy (EIS).

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 1999 a tvoří jeho technickou revizi, která zahrnuje zkušební postupy, na něž se odvolává IEC 60034-18-22.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

98/221/FDIS

98/227/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v předchozí tabulce.


Strana 3

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Petr Ježek, CSc., IČ 49924354

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 61858
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.080.30                                                                                                  Nahrazuje EN 61858:2000

Elektrické izolační systémy -
Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového
průřezu (IEC 61858:2004)

Electrical insulation systems -
Thermal evaluation of modifications to an established wire-wound EIS
(IEC 61858:2004)

 

Systèmes d’isolation électriques -
Evaluation thermique des modifications
apportées à un système d’isolation
électrique éprouvé à enroulements à fil
(CEI 61858:2004)

Elektrische Isoliersysteme -
Thermische Bewertung von Veränderungen
an einem erprobten, drahtgewickelten EIS
(IEC 61858:2004)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2005-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2005 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN 61858:2005 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 98/221/FDIS budoucího 2. vydání IEC 61858, vypracovaný IEC TC 98, Elektroizolační systémy (EIS), byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61858 dne 2005-02-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61858:2000.

Představuje technickou revizi, která zahrnuje zkušební postupy, na něž se odvolává IEC 60034-18-22.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-11-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2008-02-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61858:2004 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Všeobecné úvahy.............................................................................................................................................................. 10

5          Hodnocení změny tloušťky EIM....................................................................................................................................... 12

5.1       Vzorky................................................................................................................................................................................... 12

5.2       Přejímka.............................................................................................................................................................................. 12

6          Náhrada vodiče pro vinutí................................................................................................................................................ 12

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

6.2       Náhrada laku...................................................................................................................................................................... 12

6.3       Náhrada materiálu vodiče............................................................................................................................................... 12

6.4       Alternativní vodič pro vinutí .............................................................................................................................................. 12

7          Náhrada impregnační pryskyřice/laku........................................................................................................................... 12

7.1       Určení tepelné třídy .......................................................................................................................................................... 12

7.2       Hodnocení ......................................................................................................................................................................... 13

8          Náhrada jiným EIM ........................................................................................................................................................... 13

8.1       Technicky ekvivalentní materiály..................................................................................................................................... 13

8.2       Předcházející hodnocení ................................................................................................................................................. 13

8.3       Jiné ...................................................................................................................................................................................... 13

9          Hodnocení doplňků .......................................................................................................................................................... 14

9.1       Doplnění impregnační pryskyřice/laku.......................................................................................................................... 14

9.2       Doplnění dalších komponent ......................................................................................................................................... 14

10        Jednobodová zkouška tepelného stárnutí ................................................................................................................... 14

10.1     Zkoušené předměty ......................................................................................................................................................... 14

10.2     Určení relativního indexu tepelné odolnosti................................................................................................................. 14

10.3     Vyhodnocení výsledků...................................................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Třídy vodiče pro vinutí............................................................................................................................ 16

Příloha B (normativní) Postup zkoušky kompatibility.............................................................................................................. 17

Obrázek 1 - Přehled metod hodnocení ..................................................................................................................................... 11

Tabulka 1 - Metody zkoušek tepelného stárnutí pro pryskyřice/laky .................................................................................... 13

Tabulka A.1 - Typy vodičů pro vinutí ........................................................................................................................................... 16

Příloha ZA (normativní)................................................................................................................................................................. 20


Strana 8

Úvod

V této mezinárodní normě jsou popsány postupy pro hodnocení změn zavedeného elektroizolačního systému (EIS) pro elektrotechnická zařízení s vinutími z vodičů kruhového průřezu a vliv těchto změn na tepelné třídění zavedených EIS.

Všeobecné zásady pro hodnocení a třídění EIS jsou v IEC 60505. Není-li uvedeno v postupech v této normě jinak, mají být dodrženy zásady uvedené v IEC 60505.

Tepelné třídění EIS je určeno buď známou provozní životností, v souladu s IEC 60791, nebo je hodnoceno podle IEC 61857 (všechny části).


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma uvádí požadované zkušební postupy pro třídění modifikací zavedeného elektroizolačního systému (EIS) s ohledem na jeho tepelné třídění. Tato norma platí pro EIS používané v elektrotechnických zařízeních s vinutími z vodičů pro vinutí. Zkušební postupy jsou srovnávací, což znamená, že vlastnosti kandidátského EIS jsou srovnávány s vlastnostmi referenčního EIS, který se osvědčil v provozu podle IEC 60791 nebo byl hodnocen jedním z postupů uvedených v souboru IEC 61857.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

IEC 60172 Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných vodičů pro vinutí       
(Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled winding wires)

IEC 60216-5 Pokyny pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů - Část 5:
Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu     
(Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 5: Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material)

IEC 60317 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí
(Specifications for particular types of winding wires)

POZNÁMKA V příloze A je uvedeno několik částí vztahujících se k souboru IEC 60317.

IEC 60505 Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů           
(Evaluation and qualification of electrical insulation systems)

IEC 60791 Hodnocení vlastností izolačních systémů založené na zkušenostech z provozu a funkčních zkouškách
(Performance evaluation of insulation systems based on service experience and functional tests)

IEC 61033 Zkušební metody pro určování přilnavosti impregnačních látek k podkladu lakovaného vodiče
(Test methods for the determination of bond strength of impregnating agents to an enamelled wire substrate)

IEC 61857 (všechny části) Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení  
(Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation)

IEC 61857-1 Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky -
Nízké napětí     
(Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 1: General requirements - Low voltage)

IEC 62114 Elektroizolační systémy (EIS) - Tepelná klasifikace

(Electrical insulation systems (EIS) - Thermal classification)-- Vynechaný text --