ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.220.99; 59.080.60; 97.150                                                                                                        Listopad 2004

Elektrostatika -
Část 4-1: Standardní zkušební metody
pro specifické aplikace - Elektrická
rezistance podlahových krytin
a instalovaných podlah

ČSN
EN 61340- 4-1

34 6440

                                                                                            idt IEC 61340-4-1:2003

Electrostatics -
Part 4-1: Standard test methods for specific applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors

Electrostatique -
Partie 4-1: Méthodes d’essai normalisées pour des applications spécifiques - Résistance électrique des revêtements
de sol et des sols finis

Elektrostatik -
Teil 4-1: Standard-Prüfverfahren für spezielle Anwendungen - Elektrischer Widerstand von Bodenbelägen und verlegten
Fußböden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61340-4-1:2004. Evropská norma EN 61340-4-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61340-4-1:2004. The European Standard EN 61340-4-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 1340-4-1 (34 6440) z ledna 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71469
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je technickou revizi předchozí normy. Důležité změny se vztahují pouze na specifikaci zkušebních metod, avšak neobsahují klasifikaci nebo požadavky na vlastnosti. Zkušební metody se vztahují na měření rezistance. Specifikované zařízení více odpovídá zařízením v jiných částech ČSN EN 61340.

Citované normy

ISO 1957 dosud nezavedena

Informativní údaje z IEC 61340-4-1:2003

Mezinárodní norma IEC 61340-4-1 byla připravena technickou komisí IEC 101: Elektrostatika.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 1995, jehož je technickou revizí. Důležité změny se vztahují pouze na specifikaci zkušebních metod, avšak neobsahují klasifikaci nebo požadavky na vlastnosti; zkušební metody se vztahují na měření rezistance a specifikované zařízení více odpovídá zařízením v jiných částech IEC 61340.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

101/162/FDIS

101/170/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn do roku 2008. Po tomto datu bude publikace buď

·   znovu potvrzena;

·   zrušena;

·   nahrazena revidovaným vydáním nebo

·   změněna.

Souvisící ČSN

ČSN EN 61340-2-1:2003 (34 6440) Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

ČSN EN 61340-2-3:2001 (34 6440) Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

ČSN EN 61340-3-1:2003 (34 6440) Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Model lidského těla (HBM) - Zkoušení součástek

ČSN EN 61340-3-2:2003 (34 6440) Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Strojový model (MM) - Zkoušení součástek

ČSN EN 61340-4-3:2002 (34 6440) Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN EN 61340-5-1:2001 (34 6440) Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky

ČSN EN 61340-5-2:2001 (34 6440) Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod


Strana 3

Vysvětlivky k textu převzaté normy

anglický termín

obvyklé termíny

použitý termín

resistance

·      rezistance

·      odpor

rezistance

durometer

·      tvrdoměr (měří v rozsahu od 1 do 100; měrnou jednotkou je Shore A)

·      durometr

tvrdoměr

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, RNDr. Karel Jurák, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Václav Holub


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 61340-4-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                   Duben 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 17.220.99; 59.080.60

Elektrostatika
Část 4-1:
Standardní zkušební metody pro specifické aplikace -
Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah
(IEC 61340-4-1:2003)

Electrostatics
Part 4-1: Standard test methods for specific applications -
Electrical resistance of floor coverings and installed floors
(IEC 61340-4-1:2003)

 

Electrostatique
Partie 4-1: Méthodes d’essai normalisées pour des

applications spécifiques - Résistance électrique

des revêtements de sol et des sols finis

(CEI 61340-4-1:2003)

Elektrostatik
Teil 4-1: Standard-Prüfverfahren für spezielle

Anwendungen - Elektrischer Widerstand von

Bodenbelägen und verlegten Fußböden
(IEC 61340-4-1:2003)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                   Ref. č. EN 61340-4-1:2004 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 101/162/FDIS budoucího 2. vydání IEC 61340-4-1 vypracovaný technickou komisí IEC TC 101 Elektrostatika, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61340-4-1 dne 2004-03-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2004-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-03-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61340-4-1:2003 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

           Strana

1       Rozsah platnosti..................................................................................................................................................................... 8

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 8

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 8

4       Princip....................................................................................................................................................................................... 8

5       Aparatura.................................................................................................................................................................................. 9

5.1    Aparatura pro měření rezistance......................................................................................................................................... 9

5.2    Měřicí elektrody....................................................................................................................................................................... 9

5.3    Protilehlá elektroda................................................................................................................................................................ 9

5.4    Podložní desky........................................................................................................................................................................ 9

5.5    Izolační deska........................................................................................................................................................................ 10

6       Provádění výběru pro laboratorní hodnocení................................................................................................................... 10

7       Příprava zkušebních vzorků................................................................................................................................................. 10

8       Prostředí pro aklimatizaci a zkoušení............................................................................................................................... 10

9       Zkušební postupy................................................................................................................................................................. 11

9.1    Čištění elektrod..................................................................................................................................................................... 11

9.2    Rezistance mezi dvěma body............................................................................................................................................. 11

9.3    Vertikální rezistance (pouze laboratorní hodnocení)...................................................................................................... 11

9.4    Rezistance k zemi................................................................................................................................................................. 12

10     Výpočty a vyjádření výsledků............................................................................................................................................... 12

11     Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................... 12

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace...... 15

Obrázek 1 - Příklad dvou alternativích návrhů vhodných měřicích elektrod ........................................................................ 14


Strana 8

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61340 specifikuje zkušební metody pro stanovení elektrické rezistance všech typů podlahových krytin a instalovaných podlah s hodnotami rezistance k zemi, rezistance mezi dvěma body a vertikální rezistance mezi 104 W a 1013 W. Laboratorní hodnocení prováděná za podmínek řízeného prostředí mohou být použita pro účely klasifikace nebo řízení jakosti. Zkoušky instalovaných podlah za podmínek neřízeného prostředí mohou být použity pro stanovení správné instalace nebo jako část probíhajícího ověřování systému.

2 Normativní odkazy

Následující citovaný dokument je nevyhnutelný pro používání tohoto dokumentu. Pro datované odkazy platí pouze uvedená vydání. Pro nedatované odkazy platí poslední vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

ISO 1957 Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky

(Machine-made textile floor coverings - Selection and cutting of specimens for physical tests)-- Vynechaný text --