ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 29.020                                                                                                                      Listopad 2001

Zkoušení požárního nebezpečí -

Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti

konečných výrobků žhavou smyčkou

ČSN
EN 60695-2-11

34 5615

                                                                                          idt IEC 60695-2-11:2000
                                                               + idt IEC 60695-2-11:2000/Cor.:2001-01

Fire hazard testing
Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products

Essais relatifs aux risques du feu
Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant - Méthode dessai dinflammabilité pour produits finis

Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr
Teil 2-11: Prüfungen mit dem Glühdraht - Prüfung mit dem Glühdraht zur Entflammbarkeit von Enderzeugnissen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60695-2-11:2001. Evropská norma EN 60695-2-11:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60695-2-11:2001. The European Standard EN 60695-2-11:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60695-2-1/1 (34 5615) ze září 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62950
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Některá společná ustanovení byla v souladu s novým vydáním EN přesunuta do ČSN EN 60695-2-10.
Do normy byla doplněna definice malých částí. Popis zkušebního postupu a pozorování vzorku byl upřesněn. Používané české termíny byly upraveny podle ČSN EN ISO 13943.

Citované normy

IEC 60695-2-2:1991 zavedena v ČSN EN 60695-2-2:1995 (34 5615)  Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkušební metody - Zkouška plamenem jehlového hořáku (idt IEC 60695-2-2:1991,
idt EN 60695-2-2:1994 + Cor.:1994)

IEC 60695-2-10:2000 zavedena v ČSN EN 60695-2-10:2001 (34 5615)  Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný
zkušební postup (idt IEC 60695-2-10:2000, idt EN 60695-2-10:2001)

ISO/IEC 13943:2000 zavedena v ČSN EN ISO 13943:2001 (73 0801)  Požární bezpečnost - Slovník

(idt ISO/IEC 13943:2000, idt EN ISO 13943:2000)

Informativní údaje z IEC 60695-2-11:2000

Mezinárodní norma IEC 60695-2-11 byla připravena technickou komisí IEC 89 Zkoušení požárního
nebezpečí.

První vydání IEC 60695-2-11 ruší a nahrazuje první vydání IEC 60695-2-1/1 z roku 1994. Představuje jeho technickou revizi.

Tato norma má status základní bezpečnostní publikace podle Pokynu IEC 104.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

89/413/FDIS

89/432/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 3.

Tato norma se musí používat spolu s IEC 60695-2-10.

Příloha A je pouze informativní.

IEC 60695-2 se skládá z těchto částí vydaných pod společným názvem Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou:

Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný
zkušební postup

Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou

Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti materiálů žhavou smyčkou

Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška zapalitelnosti materiálů žhavou smyčkou

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane beze změny do roku 2006. Po uplynutí této doby bude publikace

       ponechána v platnosti;

       zrušena;

       nahrazena revidovaným vydáním nebo

       změněna.


Strana 3

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 3.1 doplněna informativní národní poznámka, která upozorňuje na zapracování opravy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Mgr. Nataša Bednářová - TechNorm, IČO 41107829, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 40 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek včetně zkoušení požárního nebezpečí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 60695-2-11

EUROPEAN STANDARD                                                                                 Leden 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.40; 29.020                                                                              Nahrazuje EN 60695-2-1/1:1996

Zkoušení požárního nebezpečí
Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou -
Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou
(IEC 60695-2-11:2000)

Fire hazard testing
Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods -
Glow-wire flammability test method for end-products
(IEC 60695-2-11:2000)

 

Essais relatifs aux risques du feu
Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant - Méthode dessai dinflammabilité pour produits finis
(CEI 60695-2-11:2000)

Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr
Teil 2-11: Prüfungen mit dem Glühdraht - Prüfung mit dem Glühdraht zur Entflammbarkeit von Enderzeugnissen
(IEC 60695-2-11:2000)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2000-11-01.

Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                 Ref. č. EN 60695-2-11:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 89/413/FDIS, budoucí první vydání IEC 60695-2-11, vypracovaný v technické komisi IEC TC 89 Zkoušení požárního nebezpečí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60695-2-11 dne 2000-11-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60695-2-1/1:1996.

Byla stanovena tato data:

       nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                      (dop)       2001-08-01

       nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2003-11-01

Tato norma se musí používat společně s EN 60695-2-10.

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě příloha ZA je normativní a příloha A je informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60695-2-11:2000 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60695 specifikuje podrobnosti zkoušky žhavou smyčkou pro její použití ke zkoušení požárního nebezpečí u konečných výrobků.

Pro účely této normy se konečným výrobkem rozumí elektrotechnické zařízení, jeho podsestavy a jeho součástky.

K povinnostem technických komisí patří i to, aby při vypracovávání svých publikací v případě potřeby používaly základní bezpečnostní publikace.

2 Normativní odkazy

Součástí této části IEC 60695 jsou i ustanovení dále uvedených normativních dokumentů, na něž jsou odkazy v jejím textu. Na datované odkazy se nevztahují žádné pozdější změny nebo revize těchto publikací. Účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této části IEC 60695, by však měli prozkoumat možnost využít nejnovějšího vydání dále uvedených normativních dokumentů. U nedatovaných odkazů platí
poslední vydání příslušného normativního dokumentu. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných
mezinárodních norem.

IEC 60695-2-2:1991 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkušební metody - Oddíl 2: Zkouška plamenem jehlového hořáku

(Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 2: Needle-flame test)

IEC 60695-2-10:2000 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup

(Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure)

ISO/IEC 13943:2000 Požární bezpečnost - Slovník

(Fire safety - Vocabulary)-- Vynechaný text --