ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                                  Červen 1999

Systém značení kabelů a vodičů

ČSN 34 7409

                                                                                                   idt HD 361 S3:1999

System for cable designation

Système de désignation de câbles

System für Typkurzzeichen von isolierten Leitungen

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 361 S3:1999.

This standard contains identical version of the Harmonization Document HD 361 S3:1999.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2001-01-01 se ruší ČSN 34 7409 z ledna 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56217
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1    Rozsah platnosti........................................................................................................................................................................ 4

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 4

3    Základní prvky značení.............................................................................................................................................................. 4

4    První část značení...................................................................................................................................................................... 4

Tabulka 1a: Vztah k normám......................................................................................................................................................... 4

Tabulka 1b: Jmenovité napětí....................................................................................................................................................... 5

5    Druhá část značení................................................................................................................................................................... 5

Tabulka 2a: Izolační a nekovové plášťové materiály................................................................................................................ 5

Tabulka 2b: Kovové krytí................................................................................................................................................................. 6

Tabulka 2c: Speciální konstrukční prvky kabelu........................................................................................................................ 6

Tabulka 2d: Speciální konstrukce kabelu................................................................................................................................... 6

Tabulka 2e: Materiál jádra............................................................................................................................................................. 6

Tabulka 2f: Typ jádra...................................................................................................................................................................... 6

6    Třetí část značení....................................................................................................................................................................... 7

Tabulka 3: Počet (y) žil a jmenovitý průřez (y) jader................................................................................................................... 7

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................... 9

 


Strana 3

Předmluva

Souběžně s touto normou se může používat ČSN 34 7409 Systém značení kabelů a vodičů z ledna 1996.

Změny proti předchozí normě

Ve třetím vydání je v tabulce 1b snížena hranice jmenovitého napětí do 450/750 V. V ostatních tabulkách jsou uvedeny jen materiály a konstrukční prvky, které jsou použity jen v těchto harmonizovaných kabelech a vodičích.

Citované normy

HD 22.6 S2:1995 zaveden v ČSN 34 7440-6 Pryžová kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně. Část 6: Svařovací vodiče (idt HD 22.6 S2:1995)

HD 359 S2:1990 nahrazen EN 50214 zavedenou v ČSN EN 50214 Ohebné výtahové kabely (idt EN 50214:1997) (34 7472)

HD 383 S2:1986 zaveden v ČSN IEC 228 a ČSN IEC 228A Jadrá kablov (idt IEC 228:1978 a IEC 228A:1982, idt HD 383 S2:1986) (34 7201)

EN 50214:1997 zavedena v ČSN EN 50214 Ohebné výtahové kabely (idt EN 50214:1997) (34 7472)

Informativní údaje z HD 361 S3:1999

HD 361 byl přijat CENELEC 18. listopadu 1976 a druhé vydání bylo vydáno 1986.

Toto třetí vydání provádí usnesení TC 20 z jejího Helsinského zasedání (květen 1994) omezit jmenovité napětí kabelů obsažených v tomto HD na nejvyšší hranici 450/750 V a následující rozhodnutí Dublinského zasedání (duben 1997) zahrnout pouze harmonizované kabely a šňůry nebo Uznané národní typy, které odsouhlasila a vydala TC 20.

Tento harmonizační dokument byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu CENELEC (UAP) a byl přijat dne 1999-01-01 jako HD 361 S3.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum oznámení platnosti HD na národní úrovni                       /doa/       1999-07-01

-      nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni vydáním

identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení HD

k přímému použití jako národní normy                                                       /dop/       2000-01-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s HD v rozporu                                                                        /dow/      2001-01-01

Tento harmonizační dokument HD 361 S3:1999 nahrazuje HD 361 S2:1986 a jeho změny.

Souvisící ČSN

ČSN 34 5123 Kabelárske názvoslovie

ČSN IEC 50(461)+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 461: Elektrické kabely (33 0050)

Vypracování normy

Zpracovatel: KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí, spol s r.o., IČO 25250264, Ing. Marie Chylíková

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 4

 

1 Rozsah platnosti

Tento harmonizační dokument podrobně popisuje systém značení pro harmonizované silové kabely a šňůry jmenovitého napětí do 450/750 V včetně.

Zahrnuje pouze harmonizované kabely a šňůry (nebo Uznané národní typy - podle POZNÁMKY).

Poznámka - Použití systému pro Uznané národní typy kabelů a šňůr je dovoleno CENELEC/TC20 za předpokladu, že se tyto typy značí „A" (podle Tabulky 1a).

2 Normativní odkazy

Do HD 361 jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů, ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na HD 361 jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

HD 22.6       Svařovací vodiče (Arc welding cables)

HD 359        Ploché polyvinylchloridové výtahové kabely (Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables)

HD 383             Jádra kabelů (převzetí IEC 228 a 228A) (Conductors of insulated cables Endorsing IEC 228 a 228A)

EN 50214     Ohebné výtahové kabely (Flexible cable for lifts)-- Vynechaný text --