ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10

Září 1998

Vodiče pro vinutí – Zkušební metody –
Část 5: Elektrické vlastnosti

ČSN
EN 60 851-5

34 7303

 

 

idt IEC 851-5:1996

 

Winding wires - Test methods - Part 5: Electrical properties

Fils de bobinage - Méthodes dessai -Partie 5: Propriétés électroques

Wickeldrähte - Prüfverfahren -Teil 5: Elektrische Eigenschaften

 

Tato norma je českou verzí EN 69851-5:1996. Evropská norma EN 60851-5:1996 Má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60851-5:1996. The European Standard EN 60851-5:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 34 7010-38 z 16. 02. 1973; ČSN 34 7010-39 z 16. 02. 1973; ČSN 34 7010-41 z 29. 04. 1986; ČSN 34 7010-42 z 16. 02. 1973; ČSN 34 7010-43 z 16. 02. 1973; ČSN 34 7010-45 z 16. 02. 1973; ČSN 34 7010-46 z 07. 04. 1976; ČSN 34 7010-47 z 13. 09. 1989 a ČSN 34 7010-65 z 16. 02. 1973.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
53219


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma je oproti předchozím normám zcela přepracována podle evropské normy. Zkoušky týkající se elektrických vlastností byly sloučeny do jedné normy.

 

Citované normy

IEC 851-1:1996 zavedena v ČSN EN 60851-1 Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Všeobecně (idt IEC 851-1:1996, idt EN 60851-1:1996) (34 7303)

 

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60851-5:1996 Winding wires - Test metrhods - Part 5: Electrical properties (Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti)

DIN EN 60851-5:1997 Wickeldrähte - Prüfverfahren - Teil 5: Elektrische Eigenschaften (Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti)

NEN 10851-5:1997 Fils de bobinage - Méthodes dessai - Partie 5: Propriétés électroques (Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti)

 

Informativní údaje z IEC 851-5:1996

Mezinárodní norma IEC 851-5 byla připravena technickou komisí IEC TC 55: Vodiče pro vinutí.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání publikované v roce 1988 a její změnu A1:1990 a tvoří technickou revizi.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

 

FDIS            Zpráva o hlasování

55(474A)FDIS    55/515/RVD

 

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, IČO 001481, Jana Lvovská

Technická normalizační komise: TNK 68: Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60851-5

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 29.060.10

Nahrazuje HD 490.5 S2:1991

 

Deskriptory: electrical wire, winding, insulated wire, electrical property

 

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody. Část 5: Elektrické vlastnosti (IEC 851-5:1996)

 

Winding wires - Test methods. Part 5: Electrical properties (IEC 851-5:1996)

Fils de bobinage - Méthodes dessai. Partie 5: Propriétés élecrtiques (CEI 851-5:1996)

Wickeldrähte - Prüfverfahren. Teil 5: Elektrische Eigenschaften (IEC 851-5:1996)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 55/474A/FDIS, budoucí 3. vydání IEC 851-5, připravený technickou komisí IEC TC 55 Vodiče pro vinutí, byl předložen IEC CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC dne 1996-10-01 jako EN 60851-5.

Tato evropská norma nahrazuje HD 490.5.S2:1991.

Byla stanovena tato data:

 

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním

identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN

k přímému použití jako normy národní                   (dop)     1997-07-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                              (dow)     1997-07-01

 

Přílohy označení jako „normativní" jsou nedílnou součástí této normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 851-5:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

6

1

Rozsah platnosti

7

2

Normativní odkazy

7

3

Zkouška 5: Elektrický odpor

7

4

Zkouška 13: Průrazné napětí

8

5

Zkouška 14: Souvislost izolace (pro lakované vodiče kruhového průřezu a páskou ovinuté vodiče kruhového průřezu)

11

6

Zkouška 19 Činitel dielektrických ztrát (pro lakované vodiče kruhového průřezu a svazkové vodiče)

12

Obrázky

14

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi

19


Strana 6

Úvod

 

Tato část IEC 851 je jedním z prvků řady norem, které se týkají izolovaných vodičů pro vinutí v elektrických zařízeních. Řada má tři skupiny, které popisují:

a) metody zkoušek (IEC 851);

b) specifikace (IEC 317);

c) balení (IEC 264).


Strana 7

1 Rozsah platnosti

 

Tato část IEC 851 specifikuje následující zkoušky:

- Zkouška 5: Elektrický odpor;

- Zkouška 13: Průrazné napětí;

- Zkouška 14: Souvislost izolace;

- Zkouška 19: Dielektrický ztrátový činitel.

Definice, všeobecné poznámky k metodám zkoušek a kompletní řady zkoušek pro vodiče pro vinutí viz IEC 851-1.

 

2 Normativní odkazy

 

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených publikací na něž jsou odkazy v textu této Části IEC 851. V době uveřejnění této publikace byla platná uvedená vydání. Všechny publikace podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této Části IEC 851 by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených publikací. Členové IEC a ISO udržují průběžné seznamy platných mezinárodních publikací.

IEC 851-1:1996 Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Všeobecně.(Winding wires - Test methods - Part 1: General)

 -- Vynechaný text --