ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.120; 03.100.70                                                                                                                        Červen 2023

Protokol pro správu infrastruktury pro nabíjení a vybíjení elektrických vozidel –
Část 1: Základní definice, případy použití a architektury

ČSN
EN IEC 63110-1

34 1592

idt IEC 63110-1:2022

Protocol for management of electric vehicles charging and discharging infrastructures –
Part 1: Basic definitions, use cases and architectures

Protocole de gestion des infrastructures de charge et de décharge des véhicules électriques –
Partie 1: Définitions de base, cas d’utilisation et architectures

Protokoll zum Management von Lade- und Entladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge –
Teil 1: Grundlegende Begriffe, Anwendungsfälle und Architektur

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 63110-1:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 63110-1:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 15118 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO 15118 (30 0559) Silniční vozidla – Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 61850-7-420 ed. 2 (33 4850) Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 7-420: Základní komunikační struktura – Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3:2020 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 61851-23 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 23: DC nabíjecí stanice

ČSN EN IEC 61851-25 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 25: DC napá-
jecí zařízení EV, ve kterém ochrana spoléhá na elektrické oddělení

ČSN EN IEC 61970 (soubor) (33 4910) Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)

ČSN EN 62559-2:2016 (33 4905) Metodika pro případy použití – Část 2: Stanovení šablon pro případy použití, jmenné seznamy a požadavkové listy

ČSN EN IEC 63119 (soubor) (34 1592) Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla

ČSN EN ISO 15118-1:2019 (30 0559) Silniční vozidla – Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí – Část 1: Obecná informace a definice případu použití

ČSN EN ISO 15118-2 (30 0559) Silniční vozidla – Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí – Část 2: Požadavky na síťový a aplikační protokol

ČSN EN ISO 15118-20 (30 0559) Silniční vozidla – Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí – Část 20: Požadavky na síťovou vrstvu a aplikační vrstvu 2. generace

ČSN EN 50491-12-1:2019 (33 2151) Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Inteligentní rozvodná síť – Specifikace aplikací – Rozhraní a rámec pro zákazníka – Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov – Obecné požadavky a architektura

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o cito-
vaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při použí-
vání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 63110-1:2022

IEC 63110-1 vypracovala subkomise IEC/TC 69 Systémy pro napájení/přenos elektrické energie pro silniční vozidla a průmyslové vozíky s elektrickým pohonem. Jedná se o mezinárodní normu.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

Návrh

Zpráva o hlasování

69/837/FDIS

69/843/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Jazyk použitý při vypracování této mezinárodní normy je angličtina.

Tento dokument byl navržen v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1, a se směrnicemi ISO/IEC, dodatkem IEC, dostupnými na www.iec.ch/members_experts/refdocs. Hlavní typy dokumentů vypracované v IEC jsou podrobněji popsány v www.iec.ch/standardsdev/publications.

Seznam všech částí souboru IEC 63110 se společným názvem Protokol pro správu infrastruktury pro nabíjení a vybíjení elektrických vozidel je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Medit Consult, IČO 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN IEC 63110-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Září 2022

ICS 43.120; 03.100.70                                                                                                                                    

Protokol pro správu infrastruktury pro nabíjení a vybíjení elektrických vozidel –
Část 1: Základní definice, případy použití a architektury
(IEC 63110-1:2022)

Protocol for management of electric vehicles charging and discharging infrastructures –
Part 1: Basic definitions, use cases and architectures
(IEC 63110-1:2022)

Protocole de gestion des infrastructures de charge
et de décharge des véhicules électriques –
Partie 1: Définitions de base, cas d’utilisation
et architectures
(IEC 63110-1:2022)

Protokoll zum Management von Lade-
und Entladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge –
Teil 1: Grundlegende Begriffe, Anwendungsfälle
und Architektur
(IEC 63110-1:2022)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2022-09-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN IEC 63110-1:2022 E


 

Evropská předmluva

Text dokumentu 69/837/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 63110-1, který vypracovala technická komise IEC/TC 69 Systémy pro napájení/přenos elektrické energie pro silniční vozidla a průmyslové vozíky s elektrickým pohonem, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 63110-1:2022.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2023-06-02

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2025-09-02

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 63110-1:2022 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 11

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 12

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 12

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 12

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 12

3.1.14 Omezení.......................................................................................................................................................................................... 14

3.1.40 Relace.............................................................................................................................................................................................. 17

3.1.41 Transakce....................................................................................................................................................................................... 18

3.2...... Zkratky............................................................................................................................................................................................. 19

4......... Účastníci a model architektury.................................................................................................................................................... 19

4.1...... Účastníci.......................................................................................................................................................................................... 19

4.2...... Model architektury......................................................................................................................................................................... 20

4.3...... Metamodel podle IEC 63110...................................................................................................................................................... 21

4.4...... Účastníci a systémový pohled.................................................................................................................................................... 23

4.5...... Příklady implementace................................................................................................................................................................ 25

5......... Popisy rolí, účastníků a oblastí.................................................................................................................................................... 25

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

5.2...... Popisy typů případů použití......................................................................................................................................................... 25

5.3...... Popis obchodních rolí................................................................................................................................................................... 26

5.4...... Popis účastníků systému............................................................................................................................................................. 26

5.5...... Popis oblasti................................................................................................................................................................................... 26

5.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

5.5.2... Poskytování služeb přenosu elektrické energie...................................................................................................................... 27

5.5.3... Poskytování služeb e-mobility.................................................................................................................................................... 28

5.5.4... Řízení nabíjecí stanice.................................................................................................................................................................. 28

6......... Události, smyčky a relace............................................................................................................................................................ 28

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 28

6.2...... Popis relací a transakcí................................................................................................................................................................ 29

7......... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 30

7.1...... Obecné informace........................................................................................................................................................................ 30

7.2...... Požadavky na komunikační protokol......................................................................................................................................... 30

7.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 30

7.2.2... Přenos dat....................................................................................................................................................................................... 31

7.3...... Požadavky na komunikační architekturu.................................................................................................................................. 31

7.4...... Zvláštní požadavky uživatele...................................................................................................................................................... 31

7.5...... Požadavky na implementaci CSMS.......................................................................................................................................... 31

7.6...... Požadavky na rozhraní mezi CEM, RM a CSMS..................................................................................................................... 31

7.7...... Zvláštní požadavky na síť............................................................................................................................................................ 32

7.8...... Požadavky na DSO....................................................................................................................................................................... 32

7.9...... Požadavky na kybernetickou bezpečnost................................................................................................................................ 32

7.9.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 32

7.9.2... Bezpečnostní hlediska pro informace....................................................................................................................................... 32

Strana

7.9.3... Analýza hrozeb.............................................................................................................................................................................. 36

7.9.4... Bezpečnostní požadavky............................................................................................................................................................. 37

7.9.5... Vztah k případům použití............................................................................................................................................................. 38

7.10.... Bezpečnostní požadavky............................................................................................................................................................. 38

8......... Případy použití............................................................................................................................................................................... 38

8.1...... Obecné informace........................................................................................................................................................................ 38

8.2...... Případy použití v oblasti energetiky........................................................................................................................................... 38

8.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 38

8.2.2... Seznam případů použití v oblasti energetiky........................................................................................................................... 39

8.2.3... Inteligentní management nabíjení............................................................................................................................................. 39

8.2.4... Nabíjení s odezvou na poptávku................................................................................................................................................ 43

8.2.5... Výměna informací CSMS – RM z podnětu CSMS.................................................................................................................. 46

8.2.6... Výměna informací CSMS – RM z podnětu RM........................................................................................................................ 49

8.2.7... Změna výkonu vyvolaná DSO.................................................................................................................................................... 51

8.2.8... Vztahy mezi účastníky během relace V2G............................................................................................................................... 53

8.2.9... Výměna informací potřebných k zajištění dynamického řízení přenosu energie............................................................. 55

8.2.10 Poskytování služby regulace kmitočtu pomocí decentralizovaného měření kmitočtu.................................................... 58

8.3...... Správa případů použití oblasti CS.............................................................................................................................................. 62

8.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 62

8.3.2... Seznam případů použití správy oblasti CS.............................................................................................................................. 62

8.3.3... Zjištění konfigurace CS................................................................................................................................................................ 63

8.3.4... Aktualizace vlastností komponenty CS..................................................................................................................................... 66

8.3.5... Sledování CS................................................................................................................................................................................. 68

8.3.6... Aktualizace firmwaru CS............................................................................................................................................................. 70

8.3.7... Restartování CS............................................................................................................................................................................. 74

8.3.8... CSMS nastavuje informace, které se mají uživateli zobrazit................................................................................................ 77

8.3.9... CSMS nastavuje kritéria záznamu............................................................................................................................................. 79

8.3.10 Získání informací ze záznamu CS............................................................................................................................................. 81

8.3.11 Poskytování kódů poruch............................................................................................................................................................. 84

8.3.12 Vymazání informací zaslaných do CSMS prostřednictvím SA............................................................................................. 86

8.3.13 Zrušení registrace CS................................................................................................................................................................... 89

8.3.14 Migrace CS..................................................................................................................................................................................... 92

8.3.15 Zapojení CS do provozu.............................................................................................................................................................. 93

8.3.16 Poskytování certifikátů CA........................................................................................................................................................... 96

8.3.17 Zprávy o odezvě OCSP podle ISO 15118.............................................................................................................................. 100

8.3.18 Instalace certifikátu CS.............................................................................................................................................................. 102

8.3.19 Instalace certifikátu místního CSMS........................................................................................................................................ 105

8.3.20 Instalace certifikátu s klíčovými páry vytvořenými mimo CS.............................................................................................. 107

8.3.21 Zrušení certifikátu........................................................................................................................................................................ 110

8.4...... Případy použití v oblasti služeb e-mobility............................................................................................................................. 112

8.4.1... Obecně.......................................................................................................................................................................................... 112

8.4.2... Seznam případů použití pro oblast služeb e-mobility.......................................................................................................... 112

8.4.3... Rezervace EVSE......................................................................................................................................................................... 113

Strana

8.4.4... Autorizace pomocí místně předložených pověření.............................................................................................................. 117

8.4.5... Autorizace pomocí externích prostředků................................................................................................................................ 118

8.4.6... Informování EVU o tarifu během nabíjení............................................................................................................................. 120

8.4.7... Informování EVU o tarifu během provozu............................................................................................................................. 123

8.4.8... Vytváření informací o SDR........................................................................................................................................................ 124

8.4.9... Instalace/aktualizace smluvního certifikátu ISO 15118....................................................................................................... 126

Příloha A (informativní) Příklady implementace............................................................................................................................... 131

A.1...... Obecně.......................................................................................................................................................................................... 131

A.2...... Jednoduchý příklad domácnosti nebo jednoho EVSE u obrubníku................................................................................. 131

A.3...... Komplikovanější domácnost s jedním nebo více CS.......................................................................................................... 131

A.4...... Příklad parkovišť nebo vysoce výkonných CS...................................................................................................................... 132

A.5...... CS s místní výrobou a úložištěm.............................................................................................................................................. 133

Příloha B (informativní) Požadavky použité pro výběr přenosové technologie.......................................................................... 134

B.1..... Musí být podporovány časové meze pro jednotlivé zprávy................................................................................................ 134

B.2..... Prostředky přenosu musí být založeny na IP protokolu s podporou IPv4 a IPv6............................................................ 134

B.3..... Musí být možné přenášet zašifrované a/nebo podepsané části datového obsahu zprávy.......................................... 134

B.4..... Komunikace mezi CSC a CSMS musí být šifrovaná (transportní vrstva)........................................................................ 134

B.5..... Musí být možná obousměrná komunikace............................................................................................................................ 134

B.6..... Dlouhé zprávy nesmí blokovat naléhavé zprávy.................................................................................................................. 135

B.7..... Kódování datového obsahu zprávy musí být paměťově a procesorově úsporné.......................................................... 135

B.8..... Priorita zpráv musí být pod kontrolou aplikační vrstvy......................................................................................................... 135

B.9..... Musí být podporován asynchronní přenos zpráv.................................................................................................................. 135

B.10... Musí být podporováno ověřování se souvisejícím mechanismem relace....................................................................... 135

B.11... Mělo by být podporováno skupinové vysílání zpráv............................................................................................................. 135

B.12... Je třeba podporovat schéma adresování............................................................................................................................... 136

B.13... Koordinovaný čas na úrovni CS musí být podporován....................................................................................................... 136

B.14... Kódování zpráv musí podporovat nenormalizované prvky datového obsahu................................................................ 136

B.15... Kódování zpráv musí podporovat různé verze...................................................................................................................... 136

B.16... Komunikace musí být přizpůsobená zpoždění..................................................................................................................... 136

B.17... Komunikační technologie by měla mít vysokou spolehlivost při doručování datového obsahu................................. 137

B.18... Zvolená komunikační technologie by neměla mít jediný bod selhání............................................................................. 137

B.19... Technologie musí mít ověřené implementace..................................................................................................................... 137

B.20... Technologie nesmí být omezena duševním vlastnictvím................................................................................................... 137

B.21... Komunikační technologie musí být stabilní........................................................................................................................... 137

B.22... Musí být podporována úzce členěná autorizace.................................................................................................................. 138

B.23... Komunikační vrstva musí být podporována alespoň dvěma operačními systémy a vestavěnými platformami
pro CS a CSMS........................................................................................................................................................................... 138

B.24... Interoperabilita s konvenčními informačními modely používanými v energetice.......................................................... 138

B.25... Komunikační vrstva musí podporovat víceúrovňovou architekturu IEC 63110 pro CSMS........................................... 138

B.26... Účinná podpora binárního datového obsahu........................................................................................................................ 139

B.27... Komunikační vrstva musí podporovat vzory požadavek/odezva a publikovat/přihlásit se........................................... 140

Příloha C (informativní) Příklad komplexní relace služby............................................................................................................... 141

C.1..... Vizuální znázornění.................................................................................................................................................................... 141

Strana

C.2..... Popis.............................................................................................................................................................................................. 141

Příloha D (informativní) Klasifikace dopadů případů použití.......................................................................................................... 143

Příloha E (informativní) Sled případů použití v oblasti zabezpečení............................................................................................. 146

Bibliografie................................................................................................................................................................................................ 147

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................. 149

 

Obrázek

Obrázek 1 – Interakce mezi účastníky................................................................................................................................................... 20

Obrázek 2 – Model architektury vrstvy součástek................................................................................................................................ 21

Obrázek 3 – Metamodel podle IEC 63110............................................................................................................................................ 22

Obrázek 4 – Architektura nejvyšší úrovně podle IEC 63110............................................................................................................. 23

Obrázek 5 – Účastníci............................................................................................................................................................................... 23

Obrázek 6 – Obecná komunikační architektura – systémový pohled.............................................................................................. 24

Obrázek 7 – Nabíjecí místo se dvěma zónami nabíjecího místa řízenými systémem CSMS.................................................... 25

Obrázek 8 – Příklad relace služby.......................................................................................................................................................... 29

Obrázek 9 – Příklad souběžných relací služeb.................................................................................................................................... 30

Obrázek 10 – Diagram sledů chytrého nabíjení.................................................................................................................................. 43

Obrázek A.1 – Samostatná domácnost s jedním CS....................................................................................................................... 131

Obrázek A.2 – Komplikovanější domácnost s jedním CS............................................................................................................... 132

Obrázek A.3 – Komplikovanější domácnost se dvěma nabíjecími stanicemi............................................................................. 132

Obrázek A.4 – Příklad parkoviště.......................................................................................................................................................... 133

Obrázek A.5 – CS s místní výrobou a bateriovým úložištěm.......................................................................................................... 133

Obrázek C.1 – Příklad komplexní relace služby................................................................................................................................ 141

Obrázek E.1 – Sled případů použití v oblasti zabezpečení............................................................................................................. 146

 

Tabulka

Tabulka 1 – Obchodní role v oblasti e-mobility.................................................................................................................................... 26

Tabulka 2 – Účastníci systému v oblasti e-mobility............................................................................................................................. 26

Tabulka 3 – Bezpečnostní hlediska podle informací.......................................................................................................................... 32

Tabulka 4 – Seznam případů použití v oblasti energetiky................................................................................................................. 39

Tabulka 5 – Seznam případů použití správy oblasti CS..................................................................................................................... 62

Tabulka 6 – Seznam případů použití v oblasti e-mobility................................................................................................................ 113

Tabulka D.1 – Klasifikace případů použití v oblasti energetiky...................................................................................................... 143

Tabulka D.2 – Klasifikace případů použití pro oblast řízení CS...................................................................................................... 144

Tabulka D.3 – Klasifikace případů použití pro oblast poskytování služeb e-mobility................................................................. 145

 

 

Úvod

Nutnost snižování emisí skleníkových plynů vedla v posledních letech automobilový průmysl k vývoji vozidel poháněných elektrickou energií. Úspěch vozidel s elektrickými dobíjecími bateriemi mezi nimi znamenal začátek zavádění infrastruktury pro nabíjení elektřiny.

V prvních letech byla řešení pro správu nabíjecí infrastruktury založena na specifikacích průmyslových aliancí nebo firemních protokolech. Ty významně přispěly ke vzdělávání a zapojení prvních uživatelů elektromobilů. S nadcházejícím masovým rozvojem elektromobility, který vyžadují nejnovější energetické politiky ve většině zemí, je však nutné normalizovat komunikační protokol mezi nabíjecími infrastrukturami a provozovateli nabíjecích stanic, aby se vytvořil mezinárodní, bezpečný, interoperabilní a k síti přátelský ekosystém elektromobility.

Tento normalizovaný protokol je přínosný pro všechny účastníky prostředí e-mobility, jako jsou výrobci elektromobilů, výrobci a provozovatelé dobíjecích stanic, poskytovatelé služeb e-mobility, provozovatelé sítí, provozovatelé distribučních soustav (DSO) a přenosových soustav (TSO), poskytovatelé flexibility (FO), strany odpovědné za vyvážení elektrické sítě a samozřejmě uživatelé elektromobilů.

Zvláštní pozornost je věnována bezpečnosti a sledovatelnosti transakcí, pokud jde o identifikaci a platbu, ale také předpisům o ochraně osobních údajů platným v mnoha zemích, aby se zabránilo zneužití nabíjecí stanice ke zločinu nebo trestné činnosti.

Obecné požadavky a definice tohoto dokumentu tvoří základní rámec pro všechny popisy případů použití a související dokumenty v IEC 63110 (soubor). Tento dokument je výsledkem rozsáhlého konsensu všech subjektů e-mobility a měl by být považován za návod pro subjekty implementující IEC 63110 (soubor).

Technické specifikace a požadavky protokolu IEC 63110 budou stanoveny v některé z budoucích částí IEC 63110.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 63110, jako základ pro ostatní části IEC 63110, zahrnuje definice, případy použití a architekturu pro správu infrastruktury pro nabíjení a vybíjení elektrických vozidel.

Zabývá se obecnými požadavky na vytvoření ekosystému e-mobility, a proto zahrnuje komunikační toky mezi různými účastníky e-mobility i datové toky s energetickou soustavou.

Tento dokument se týká těchto funkcí:

    řízení přenosu energie (např. relace nabíjení), podávání zpráv, včetně výměny informací týkajících se požadované energie, využití sítě, smluvních údajů a údajů z měření;

    správa aktiv EVSE, včetně řízení, monitorování, údržby, poskytování, aktualizace firmwaru a konfigurace (profilů) EVSE;

    ověřování/autorizace/placení nabíjení a vybíjení, včetně roamingu, cen a informací o měření;

    poskytování dalších služeb e-mobility;

    kybernetická bezpečnost.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.