ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.035.20; 33.120.10                                                                                                                     Leden 2022

Komunikační kabely –
Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Bezhalogenové plášťové směsi
na bázi polyolefinů pro kabely se zlepšenými vlastnostmi při hoření a požáru (HFFR)

ČSN
EN 50290-2-27
ed. 2

34 7820

 

Communication cables –
Part 2-27: Common design rules and construction – Halogen free polyolefin based sheathing compounds for cables having
improved flame and fire properties (HFFR)

Câbles de communication –
Partie 2-27: Règles de conception communes et construction – Mélanges pour gainage thermoplastique sans halogène
et avec propagation retardée de flame

Kommunikationskabel –
Teil 2-27: Gemeinsame Regeln für Entwicklung und Konstruktion – Halogenfreie flammwidrige thermoplastische
Mantelmischungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50290-2-27:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50290-2-27:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-01-19 se nahrazuje ČSN EN 50290-2-27 (34 7820) ze září 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50290-2-27:2021 dovoleno do 2024-01-19 používat dosud platnou ČSN EN 50290-2-27 (34 7820) ze září 2002.

Změny proti předchozí normě

Toto druhé vydání nově zavádí rozdělení vlastností směsí na dodávaném granulátu a na plášti z granulátu vyrobeného (nově se jedná o 3 třídy směsí lišící se zpracováním a teplotou použitelnosti).

Informace o citovaných dokumentech

EN 50290-2-20 zavedena v ČSN EN 50290-2-20 ed. 2 (34 7820) Komunikační kabely – Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Obecně

EN 60754-1 zavedena v ČSN EN 60754-1 (34 7104) Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku

EN 60754-2 zavedena v ČSN EN 60754-2 (34 7104) Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity

EN 60684-2:2011 zavedena v ČSN EN 60684-2 ed. 2:2012 (34 6553) Ohebné izolační trubičky – Část 2: Zkušební metody

EN 60811-402 zavedena v ČSN EN 60811-402 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 402: Ostatní zkoušky – Zkouška nasákavosti vodou

EN 60811-606 zavedena v ČSN EN 60811-606 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 606: Fyzikální zkoušky – Metody pro stanovení hustoty

EN ISO 4589-2 zavedena v ČSN EN ISO 4589-2 (64 0756) Plasty – Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – Část 2: Zkouška při teplotě okolí

Souvisící ČSN

ČSN EN 60811-401 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 401: Ostatní zkoušky – Metody tepelného stárnutí – Stárnutí v horkovzdušné peci

ČSN EN 60811-501 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 501: Mechanické zkoušky – Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

ČSN EN 60811-504 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 504: Mechanické zkoušky – Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě

ČSN EN 60811-505 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 505: Mechanické zkoušky – Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě

ČSN EN 60811-507 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 507: Mechanické zkoušky – Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě

ČSN EN 60811-508 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 508: Mechanické zkoušky – Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť

ČSN EN 60811-509 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 509: Mechanické zkoušky – Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Tabulka 3 je optřena národní poznámkou pro snazší pochopení textu.

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČO 71200665, Radek Antoš

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 50290-2-27
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Duben 2021

ICS 29.035.20; 33.120.10                                                                                    Nahrazuje EN 50290-2-27:2002
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Komunikační kabely –
Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce –
Bezhalogenové plášťové směsi na bázi polyolefinů pro kabely
se zlepšenými vlastnostmi při hoření a požáru (HFFR)

Communication cables –
Part 2-27: Common design rules and construction – Halogen free polyolefin based sheathing compounds for cables having improved flame and fire properties (HFFR)

Câbles de communication –
Partie 2-27: Règles de conception communes
et construction – Mélanges pour gainage thermoplastique sans halogène et avec propagation retardée de flame

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2021-01-19. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                             Ref. č. EN 50290-2-27:2021 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Požadavky na zkoušky směsi....................................................................................................................................................... 9

5......... Požadavky na zkoušky kabelů...................................................................................................................................................... 9

6......... Požadavky na zdraví, bezpečnost a životní prostředí (HSE)................................................................................................... 9

Bibliography................................................................................................................................................................................................ 12

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50290-2-27:2021) vypracovala technická komise CLC/TC 46X Komunikační kabely.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2022-01-19

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-01-19

Tento dokument nahrazuje EN 50290-2-27:2002 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument uvádí specifické požadavky na bezhalogenové plášťové směsi na bázi polyolefinů používané pro bezhalogenové komunikační kabely se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru.

Směsi popsané v tomto dokumentu se běžně označují také jako HFFR nebo HFFR-LS (bezhalogenové, plamen/požár retardující, nízko kouřové), viz také EN 50290-2-20.

Předpokládá se, že se bude používat spolu s EN 50290-2-20, výrobkovými normami souboru EN 50288, EN 60794 a dalšími příslušnými výrobkovými normami.

Zlepšené vlastnosti v případě požáru se prokazují specifickými požárními zkouškami pro kabely pro protipožární aplikace (např. požární zkouška samostatného nebo ve svazku instalovaného kabelu). Součástí specializované normy nebo specifikace výrobku mohou být i další zkoušky k prokázání vlastností v případě požáru, např. zkouška emise kouře.

Tato norma popisuje typy směsí uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1 – Plášťové směsi

Třídy směsí

Nejvyšší provozní teplota

Poznámka

 

°C

 

Typ 1

+70

běžná termoplastická směs

Typ 2

+90

termoplastická směs, vyšší teplota

Typ 3

+90

sesítěná směs, vyšší teplota

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.