ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.240.01                                                                                                                                   Srpen 2021

Obsluha a práce na elektrických zařízeních –
Část 2: Národní dodatky

ČSN
EN 50110-2
ed. 3

34 3100

 

Operation of electrical installations –
Part 2: National annexes

Exploitation des installations électriques –
Partie 2: Annexes nationales

Betrieb von elektrischen Anlagen –
Teil 2: Nationale Anhänge

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50110-2:2021. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50110-2:2021. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-12-23 se nahrazuje ČSN EN 50110-2 ed. 2 (34 3100) z února 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru EN 50110 je souhrnem legislativních dokumentů a národních technických norem, které řeší nebo upravují problematiku elektrotechniky a energetiky v jednotlivých členských státech CENELEC.

Cílem tohoto dokumentu je vytvoření celkového přehledu legislativních dokumentů a národních technických norem v jednotlivých členských státech CENELEC tak, aby možným zájemců, kteří chtějí využít možnosti dané zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu, usnadnila vstup na tento trh.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50110-2:2021 dovoleno do 2022-12-23 používat dosud platnou ČSN EN 50110-2 ed. 2 (34 3100) z února 2011.

Změny proti předchozí normě

U normy byla provedena aktualizace národních dodatků jednotlivých členů CENELEC podle aktuálního stavu legislativy v jejich zemích. Byl doplněn národní dodatek pro ČR.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50110-1 zavedena v ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízení – Část 1: Obecné požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozorňujeme uživatele této normy, že před vydáním této normy ze strany CENELEC byla ukončena platnost ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize, která byla nahrazena ČSN 33 2000-6 ed. 2.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN MEDIT Consult s.r.o, IČO 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.