ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20; 29.120.30                                                                                                                 Červenec 2021

Elektrická příslušenství – Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody

ČSN
EN IEC 60799
ed. 2

34 7502

idt IEC 60799:2018

Electrical accessories – Cord sets and interconnection cord sets

Petit appareillage électrique – Cordons-connecteurs et cordons d’interconnexion

Elektrisches Installationsmaterial – Geräteanschlußleitungen und Weiterverbindungs-Geräteanschlußleitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60799:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60799:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-03-19 se nahrazuje ČSN EN 60799 (34 7502) z července 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60799:2021 dovoleno do 2024-03-19 používat dosud platnou ČSN EN 60799 (34 7502) z července 2001.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v informativních údajích z IEC 60799:2018.

Informace o citovaných dokumentech

IEC TR 60083 dosud nezavedena

IEC 60227 (soubor) dosud nezaveden

IEC 60245 (soubor) dosud nezaveden

IEC 60320-1 zavedena v ČSN EN 60320-1 ed. 4 (35 4508) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Obecné požadavky

IEC 60320-2-3 zavedena v ČSN EN 60320-2-3 (35 4508) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO

IEC 60884-1 zavedena v ČSN IEC 60884-1 (35 4515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61140 zavedena v ČSN EN 61140 ed. 3 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60799:2018

Mezinárodní normu IEC 60799 vypracovala subkomise 23G Nástrčky a přívodky technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání publikované v roce 1998. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje dále uvedené významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)   soulad s IEC 60320-1:2015;

b)   rozšíření pro zahrnutí nástrček a přívodek podle IEC 60320-2-3:-1.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

23G/393/FDIS

23G/397/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uve-
dené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN IEC 60799
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Březen 2021

ICS 29.060.20; 29.120.30                                                                                           Nahrazuje EN 60799:1998
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Elektrická příslušenství –
Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody
(IEC 60799:2018)

Electrical accessories –
Cord sets and interconnection cord sets

(IEC 60799:2018)

Petit appareillage électrique – Cordons-connecteurs
et cordons d’interconnexion
(IEC 60799:2018)

Elektrisches Installationsmaterial – Geräteanschlußleitungen und Weiterverbindungs-Geräteanschlußleitungen
(IEC 60799:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-04-12. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                               Ref. č. EN IEC 60799:2021 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 23G/393/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60799, který vypracovala IEC/TC 23G Nástrčky a pří-
vodky
technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC
a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60799:2021.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-09-19

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-03-19

Tento dokument nahrazuje EN 60799:1998 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60799:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 9

5......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 9

5.1...... Požadavky na části sestavy........................................................................................................................................................... 9

5.2...... Požadavky na sestavu.................................................................................................................................................................... 9

5.2.1... Jmenovité napětí............................................................................................................................................................................. 9

5.2.2... Jmenovitý proud............................................................................................................................................................................ 10

5.2.3... Třída přístroje................................................................................................................................................................................. 10

5.2.4... Značení............................................................................................................................................................................................ 10

5.2.5... Typ šňůry......................................................................................................................................................................................... 10

6......... Návaznost a polarita..................................................................................................................................................................... 11

7......... Požadavky na EMC....................................................................................................................................................................... 11

7.1...... Odolnost odpojitelných přívodů a propojovacích odpojitelných přívodů neobsahujících elektronické součásti........ 11

7.2...... Emise odpojitelných přívodů a propojovacích odpojitelných přívodů neobsahujících elektronické součásti............. 11

Příloha A (normativní) Výrobní kusové zkoušky pro továrně vyráběné odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné
přívody vztažené k bezpečnosti (ochrana před úrazem elektrickým proudem a správná polarita).............................. 12

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

A.2...... Polarizované systémy: fáze (L) a nulový vodič (N) – správné zapojení............................................................................. 12

A.3...... Ochranné (PE) spojení................................................................................................................................................................. 12

A.4...... Zkratové/vadné spojení a snížení povrchových cest a vzdušných vzdáleností................................................................. 13

A.4.1.. Kontrola bezpečnosti přístupného povrchu.............................................................................................................................. 13

A.4.2.. Zkratové / vadné připojení........................................................................................................................................................... 13

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 14

 

Tabulka 1 – Typy šňůr pro odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody....................................................................... 10

Tabulka A.1 – Přehled zkoušek............................................................................................................................................................... 12

 

1 Rozsah platnosti

Tento dokument stanovuje požadavky pro odpojitelné přívody a pro propojovací odpojitelné přívody pro domácnost a podobná zařízení obecného použití.

Neplatí pro odpojitelné přívody pro průmyslové použití (s vidlicemi a zásuvkami podle IEC 60309), ani pro prodlužovací přívody.

POZNÁMKA I když elektrické napájecí pohyblivé přívody, které jsou vybaveny rozebíratelnými vidlicemi a nástrčkami, nejsou ve smyslu tohoto dokumentu odpojitelnými přívody, ale považují se za jim podobné a slouží stejnému účelu, doporučuje se pro takové sestavy použít požadavky specifikované v tomto dokumentu, pokud je to odůvodněné.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1     Připravuje se. Stav k datu vydání publikace: IEC/FDIS 60320-2-3:2018.