ICS 29.240.20

ČSN

EN 50397-1
ed. 2

 

34 7620

Duben 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury
pro jmenovité napětí nad AC 1kV a do 36 kV včetně –
Část 1: Izolované vodiče

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-10-26 se nahrazuje ČSN EN 50397-1 (34 7620) z března 2007,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.