ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.120; 29.130.20; 35.240.01                                                                                                           Duben 2020

Výměna informací roamingovou službou
při nabíjení elektrického vozidla –
Část 1: Obecně

ČSN
EN IEC 63119-1

34 1592

idt IEC 63119-1:2019

Information exchange for electric vehicle charging roaming service –
Part 1: General

Échange d’informations pour le service d’itinérance de la recharge des véhicules électriques –
Partie 1: Généralités

Informationsaustausch für Roaming-Ladedienste für Elektrofahrzeuge –
Teil 1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 63119-1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 63119-1:2019. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3:2019 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 15118-1 (30 0559) Silniční vozidla – Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí – Část 1: Obecná informace a definice případu použití

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 63119-1:2019

Mezinárodní normu IEC 63119-1 vypracovala technická komise IEC/TC 69 Elektrická silniční vozidla a elektrické průmyslové vozíky.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

69/654/FDIS

69/659/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 63119 se společným názvem Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 3.1 doplněny národní poznámky vysvětlujícího charakteru.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN MEDIT Consult s.r.o, IČO 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN IEC 63119-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Srpen 2019

ICS 43.120; 29.130.20; 35.240.01                                                                                                                    

Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla –
Část 1: Obecně
(IEC 63119-1:2019)

Information exchange for electric vehicle charging roaming service –
Part 1: General
(IEC 63119-1:2019)

Échange d’informations pour le service d’itinérance
de la recharge des véhicules électriques –
Partie 1: Généralités
(IEC 63119-1:2019)

Informationsaustausch für Roaming-Ladedienste
für Elektrofahrzeuge –
Teil 1: Allgemeines
(IEC 63119-1:2019)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2019-07-31. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této změně bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN IEC 63119-1:2019 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky
Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Text dokumentu 69/654/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 63119-1, který vypracovala technická komise IEC/TC 69 Elektrická silniční vozidla a elektrické průmyslové vozíky, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN IEC 63119-1:2019.

Byla stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-04-30

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-07-31

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 63119-1:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecný popis modelů roamingových služeb............................................................................................................................. 9

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Architektura systému....................................................................................................................................................................... 9

4.3...... Komunikační rozhraní.................................................................................................................................................................. 10

5......... Třídění modelů roamingových služeb – Režimy roamingu.................................................................................................. 11

6......... Komunikace – Zásobník protokolů............................................................................................................................................ 12

7......... Zabezpečení a soukromí............................................................................................................................................................. 12

7.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 12

7.2...... Ověřování a autorizace................................................................................................................................................................ 12

7.3...... Zabezpečení přenosu dat............................................................................................................................................................ 12

8......... Mechanizmy ochrany osobních údajů...................................................................................................................................... 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 15

Obrázek 1 – Přehled roamingu a relevantních technologií.................................................................................................................. 9

Obrázek 2 – Přehled architektury systému........................................................................................................................................... 10

Obrázek 3 – Přehled služeb a komunikačních rozhraní..................................................................................................................... 11

Obrázek 4 – Přehled klasifikace roamingu EV.................................................................................................................................... 11

Tabulka 1 – Síťové komunikační protokoly........................................................................................................................................... 12

 


 

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 63119 vytváří základ pro další části IEC 63119 upřesňující termíny a definice, obecný popis modelu systému, klasifikaci, výměnu informací a bezpečnostní mechanizmy pro roaming mezi poskytovatelem nabíjecích služeb EV (CSP), provozovateli nabíjecích stanic (CSO) a platformy pro zúčtování prostřednictvím koncových bodů roamingu. Poskytuje přehled a popisuje obecné požadavky pro systém roamingových služeb EV.

IEC 63119 (soubor) se vztahuje ke komunikaci vyšší úrovně zapojené do výměny/interakce informací mezi různými CSP, stejně jako mezi CSP a CSO s nebo bez jasně umístěné platformy pro zúčtování prostřednictvím koncových bodů roamingu.

IEC 63119 (soubor) nespecifikuje výměnu informací buď mezi nabíjecí stanicí (CS) a provozovatelem nabíjecí stanice (CSO), nebo mezi EV a CS.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.