ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.315.1:621.39

Schválena: 10.3.1977

Elektrotechnické předpisy ČSN
PŘEDPISY PRO NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ
VEDENÍ

ČSN 34 2100


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rules for overhead communication lines

 

Tyto předpisy platí pro nadzemní sdělovací vedení s holými nebo izolovanými vodiči, závěsné a samonosné kabely, pro křižovatky a souběhy těchto vedení se silnicemi, dálnicemi, řekami, vodními plochami, dráhami a drážními vedeními, vyjma křižovatek a souběhů se silovými vedeními, které řeší ČSN 34 1100.

Tyto předpisy neplatí pro sdělovací vedení pro energetiku.

Účelem těchto předpisů je dosažení technicky a ekonomicky zdůvodněné konstrukce nadzemních sdělovacích vedení, jakož i dosažení co největší jejich provozní spolehlivosti, stálosti a životnosti. Předpisy neřeší konstrukci nadzemních vedení z hlediska požadavků na jejich elektrické přenosové vlastnosti.

Podle normy se provádějí vedení nově zřizovaná, podstatná rozšíření nebo úplné přestavby vedení již postavených. Pro částečné opravy a částečné přestavby platí norma jen potud, pokud jí lze vyhovět bez značných změn na ostatních částech zařízení.

Vedení, pro něž byl již vypracován a rozpracován projekt, objednán nebo zajištěn materiál před vyhlášením účinnosti této normy se mohou dokončit podle původní normy, avšak nejpozději do 18 měsíců.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

Názvy a definice

 

1. Nadzemní  sdělovací  vedení  - sdělovací vedení drátové nebo kabelové postavené nad zemí a vně budov, pokud kabely nejsou vedeny přímo po povrchu zdí.

 

2. Sdělovací  vedení  - soubor vodičů a příslušných doplňujících dílů, používaných pro spojení dvou míst za účelem přenosu informací elektrickou cestou.

Podle provozovatele se dělí na:

 

a) spojová  - sdělovací vedení jednotné telekomunikační sítě správy spojů,

b) drážní  - sdělovací a zabezpečovací vedení drážní organizace,


Nahrazuje ČSN 34 2100
z 6.1.1964

Účinnost od:
1.1.1979

02625-- Vynechaný text --