ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320 Únor 2015

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací
a tísňové systémy –
Část 10: Aplikace specifických požadavků
na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

ČSN
EN 50131-10

33 4591

 

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 10: Application specific requirements for Supervised Premises Transceiver (SPT)

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 10: Exigences d’application spécifiques pour les transmetteurs des locaux surveillés

Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen –
Teil 10: Anwendungsspezifische Anforderungen an Übertragungseinrichtungen (ÜE)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-10:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50131-10:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50130-4zavedena v ČSN EN 50130-4 ed. 2 (33 4590) Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

EN 50130-5zavedena v ČSN EN 50130-5 ed. 2 (33 4590) Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

EN 50131-1:2006zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabez-
pečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky

EN 50131-3zavedena v ČSN EN 50131-3 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 3: Ústředny

EN 50131-6zavedena v ČSN EN 50131-6 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 6: Napájecí zdroje

EN 50136-1:2012zavedena v ČSN EN 50136-1:2012 (33 4596) Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy

EN 50136-2:2013zavedena v ČSN EN 50136-2:2014 (33 4596) Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT))

EN 60068-1:1994zavedena v ČSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

EN 60068-2-75zavedena v ČSN EN 60068-2-75 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Eh:
Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem

EN 60529zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 62262zavedena v ČSN EN 50102 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s. – Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČ 63839911, Ing. Miroslav Urban, ve spolupráci s TT elektronika s. r. o., IČ 60200111, Ing. Jan Merhaut

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

EVROPSKÁ NORMA EN 50131-10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2014

ICS 13 320

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor
ve střeženém prostoru (SPT)

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 10: Application specific requirements for Supervised Premises Transceiver (SPT) 

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre
l’intrusion et les hold-up –
Partie 10: Exigences d’application spécifiques
pour les transmetteurs des locaux surveillés

Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen –
Teil 10: Anwendungsspezifische Anforderungen
an Übertragungseinrichtungen (ÜE)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-03-10. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50131-10:2014 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Rozsah platnosti 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny, definice a zkratky 8

3.1 Termíny a definice 8

3.2 Zkratky 8

4 Obecné požadavky 8

4.1 Další funkce 8

4.2 Vlastnosti zařízení 8

4.3 Konstrukce SPT 8

5 Stupeň zabezpečení 9

6 Funkční vlastnosti v závislosti na vlivu prostředí 9

6.1 Požadavky 9

6.2 Zkoušky vlivu prostředí 9

7 Funkční požadavky 9

7.1 Detekce sabotáže 9

7.2 Monitorování záměny 10

7.3 Bezdrátová propojení 11

7.4 Napájení 11

8 Dokumentace výrobku 11

9 Značení a identifikace 11

10 Zkoušení 11

10.1 Obecně 11

10.2 Podmínky zkoušek 12

10.3 Zkoušky zabezpečení proti sabotáži 12

10.4 Zkoušky záměny 14

10.5 Napájení 14

10.6 Dokumentace a značení 16

10.7 Zkoušky vlivu prostředí a EMC 16

Příloha A (informativní) Klasifikace SPT 17

Bibliografie 18

Tabulky

Tabulka 1 – Ochrana proti sabotáži 9

Tabulka 2 – Detekce sabotáže 10

Tabulka 3 – Rozměry nástroje pro detekci sabotáže 10

Tabulka 4 – Odejmutí z montážní plochy 10

Tabulka 5 – Zkoušky vlivu prostředí a EMC a jejich přísnost 16

Předmluva

Tento dokument (EN 50131-10:2014) vypracovala CLC/TC 79 Poplachové systémy.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako národní normy

(dop)

2015-03-10

  nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2017-03-10

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Soubor EN/TS 50131 sestává z následujících částí pod společným názvem Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy:

Část 1 Systémové požadavky

Část 2-2 Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

Část 2-3 Požadavky na mikrovlnné detektory

Část 2-4 Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

Část 2-5 Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

Část 2-6 Detektory otevření (magnetické kontakty)

Část 2-7-1 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické)

Část 2-7-2 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní)

Část 2-7-3 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní)

Část 2-8 Detektory narušení – Otřesové detektory

Část 2-91) Detektory narušení – Aktivní infračervené detektory

Část 3 Ústředny

Část 4 Výstražná zařízení

Část 5-11) Požadavky na drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech

Část 5-3 Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

Část 5-4 Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech

Část 6 Napájecí zdroje

Část 7 Pokyny pro aplikace

Část 8 Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy

Část 91) Verifikace poplachu – Metody a principy

Část 10 Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

Úvod

Tuto evropskou normu je třeba chápat v souvislosti se souborem EN/TS 50136, zejména EN 50136-2 a obsa-
huje požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT) v aplikacích poplachových zabezpečovacích a tísňo-
vých systémů (I&HAS).

EN 50131-1 požaduje hlášení poplachu výstražným zařízením (WD) a/nebo poplachovým přenosovým systémem (ATS). SPT je zařízení tvořící součást ATS a poskytuje rozhraní k I&HAS. WD je prostředkem místního hlášení, zatímco SPT je prostředkem pro iniciaci hlášení na dálku prostřednictvím ohlašovacího zařízení (AE), přes přenosovou sít a poplachové přijímací centrum (RCT).

EN 50131-1 stanoví zejména kritéria provozních vlastností poplachového přenosového systému (ATS), který má být použit s I&HAS v souladu s jeho stupněm zabezpečení.

1Rozsah platnosti

Tato evropská norma specifikuje požadavky na SPT používaný v I&HAS k přenosu poplachových a dalších zpráv ze střeženého prostoru na vzdálené místo.

POZNÁMKA 1Požadavky na přenos poplachu jsou obsaženy v souboru EN/TS 50136. Norma EN 50136-2 stanoví požadavky na SPT pro použití v jakémkoli typu poplachového systému (např. požárního, přivolání pomoci, poplachového zabezpečovacího, atd.)

Tato evropská norma stanoví specifické požadavky na SPT používaný v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech (I&HAS) a má být používána v kombinaci s EN 50136-2.

Požadavky této evropské normy platí pro různé typy SPT včetně samostatných SPT, SPT umístěných ve společném krytu s ostatními komponenty I&HAS a také je-li funkce SPT sloučena s CIE nebo dalšími částmi I&HAS.

POZNÁMKA 2 Pro umožnění aplikace odlišných požadavků obsahuje tato evropská norma kategorizaci se třemi typy (X, Y a Z).

Tato evropská norma neobsahuje požadavky na síť ATS nebo na její vlastnosti.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.