ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.260.20 Březen 2013

Výbušné atmosféry –
Část 0: Zařízení – Obecné požadavky

ČSN
EN 60079-0
ed. 4

33 2320

mod IEC 60079-0:2011 + idt IEC 60079-0:2011/Cor.1:2012-11

Explosive atmospheres –
Part 0: Equipment – General requirements

Atmosphères explosives –
Partie 0: Matériel – Exigences générales

Explosionsgefährdete Bereiche –
Teil 0: Betriebsmittel – Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60079-0:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60079-0:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2015-04-02 se nahrazuje ČSN EN 60079-0 ed. 3 (33 2320) z března 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60079-0:2012 dovoleno do 2015-04-02 používat dosud platnou ČSN EN 60079-0 ed. 3 (33 2320) z března 2010.

Změny proti předchozí normě

Norma vychází z IEC 60079-0:2011, proti vydání EN 60079-0:2009 došlo v normě k významnějším technickým změnám, které jsou podrobně popsány v příloze ZY, tabulce ZY.2.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60034-1zavedena v ČSN EN 60034-1 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

IEC 60034-5zavedena v ČSN EN 60034-5 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) – Klasifikace

IEC 60050-426zavedena v ČSN IEC 60050-426 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

IEC 60079-1zavedena v ČSN EN 60079-1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 1: Zařízení chráněné pevným závěrem „d“

IEC 60079-2zavedena v ČSN EN 60079-2 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 2: Zařízení chráněné závěrem s vnitřním přetlakem „p“

IEC 60079-5zavedena v ČSN EN 60079-5 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem „q“

IEC 60079-6zavedena v ČSN EN 60079-6 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem „o“

IEC 60079-7zavedena v ČSN EN 60079-7 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 7: Zařízení chráněné zajištěným provedením „e“

IEC 60079-11zavedena v ČSN EN 60079-11 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 11: Zařízení chráněné jiskrovou bezpečností „i“

IEC 60079-15zavedena v ČSN EN 60079-15 ed. 3 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou
atmosféru – Část 15: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem ochrany „n“

IEC 60079-18zavedena v ČSN EN 60079-18 ed. 2 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou
atmosféru – Část 18: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem ochrany zalití zalévací hmotou „m“

IEC 60079-20-1zavedena v ČSN EN 60079-20-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par – Zkušební metody a data

IEC 60079-25zavedena v ČSN EN 60079-25 ed. 2 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou
atmosféru – Část 25: Jiskrově bezpečné systémy

IEC 60079-26zavedena v ČSN EN 60079-26 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany zařízení (EPL) Ga

IEC 60079-28zavedena v ČSN EN 60079-28 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

IEC 60079-30-1zavedena v ČSN EN 60079-30-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Všeobecné a zkušební požadavky

IEC 60079-31zavedena v ČSN EN 60079-31 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“

IEC 60086-1zavedena v ČSN EN 60086-1 ed. 4 (36 4110) Primární baterie – Část 1: Všeobecně

IEC 60095-1dosud nezavedena

IEC 60192zavedena v ČSN EN 60192 ed. 2 (36 0241) Nízkotlaké sodíkové výbojky – Požadavky na provedení

IEC 60216-1zavedena v ČSN EN 60216-1 (34 6416) Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti – Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

IEC 60216-2zavedena v ČSN IEC 216-2 (34 6416) Pokyn pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektro-
izolačních materiálů. Část 2: Volba kritérií zkoušek

IEC 60243-1zavedena v ČSN EN 60243-1 (34 6463) Elektrická pevnost izolačních materiálů – Zkušební
metody – Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

IEC 60254 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 60254 (36 4320) Olověné trakční baterie

IEC 60423zavedena v ČSN EN 60423 ed. 2 (37 0000) Trubkové systémy pro elektrické instalace – Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství

EN 60529zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60622zavedena v ČSN EN 60622 ed. 2 (36 4373) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Uzavřené plynotěsné nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

IEC 60623zavedena v ČSN EN 60623 ed. 2 (36 4350) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

IEC 60662zavedena v ČSN EN 60662 (36 0240) Vysokotlaké sodíkové výbojky

IEC 60664-1zavedena v ČSN EN 60664-1 ed. 2 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

IEC 60947-1zavedena v ČSN EN 60947-1 ed. 4 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn – Část 1: Všeobecná ustanovení

IEC 60896-11zavedena v ČSN EN 60896-11 (36 4332) Staniční olověné baterie – Část 11: Uzavřené větrané typy – Všeobecné požadavky a metody zkoušek

IEC 60896-21zavedena v ČSN EN 60896-21 (36 4332) Staniční olověné baterie – Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy – Metody zkoušek

IEC 60952 (soubor)zavedena v souboru norem ČSN EN 60952 (36 4340) Letecké baterie

IEC 61056-1zavedena v ČSN EN 61056-1 ed. 2 (36 4338) Přenosné olověné články a baterie (Ventilem řízené typy) – Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky – Metody zkoušek

IEC 61241-4zavedena v ČSN EN 61241-4 (33 2335) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 4: Typ ochrany „pD“

IEC 61951-1zavedena v ČSN EN 61951-1 ed. 2 (36 4385) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články – Část 1: Nikl-kadmium

IEC 61951-2zavedena v ČSN EN 61951-2 ed. 2 (36 4385) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články – Část 2: Nikl-methalhydrid

IEC 61960zavedena v ČSN EN 61960 ed. 2 (36 4360) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití

IEC 62013-1zavedena v ČSN EN 62013-1 ed. 2 (33 0384) Přilbová svítidla pro plynující doly – Část 1: Vše-
obecné požadavky – Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

ISO 178zavedena v ČSN EN ISO 178 (64 0607) Plasty – Stanovení ohybových vlastností

ISO 179 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN ISO 179 (64 0612) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy

ISO 262zavedena v ČSN ISO 262 (01 4010) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Výběr rozměrů pro šrouby a matice

ISO 273zavedena v ČSN EN 20273 (02 1050) Spojovací součásti – Díry pro šrouby

ISO 286-2zavedena v ČSN EN ISO 20286-2 (01 4201) Geometrické specifikace produktu (GPS) – ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů – Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele

ISO 527-2zavedena v ČSN EN ISO 572-2 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

ISO 965-1zavedena v ČSN ISO 965-1 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 1: Základní pravidla a údaje

ISO 965-3zavedena v ČSN ISO 965-3 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 3: Úchylky závitů

ISO 1817zavedena v ČSN ISO 1817 (62 1510) Pryž, vulkanizovaná – Stanovení účinku kapalin

ISO 3601-1nezavedena

ISO 3601-2nezavedena

ISO 4014zavedena v ČSN EN ISO 4014 (02 1101) Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třída A a B

ISO 4017zavedena v ČSN EN ISO 4017 (02 1108) Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třída A a B

ISO 4026zavedena v ČSN EN ISO 4026 (02 1188) Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým koncem

ISO 4027zavedena v ČSN EN ISO 4027 (02 1191) Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem

ISO 4028zavedena v ČSN EN ISO 4028 (02 1189) Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a čípkem

ISO 4029zavedena v ČSN EN ISO 4029 (02 1192) Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem

ISO 4032zavedena v ČSN EN ISO 4032 (02 1401) Šestihranné matice, typ 1 – Výrobní třída A a B

ISO 4762zavedena v ČSN EN ISO 4762 (02 1143) Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO 4892-2 zavedena v ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

ISO 7380-1zavedena v ČSN EN ISO 7380-1 (02 1145) Šrouby s plochou zaoblenou hlavou – Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO 14583zavedena v ČSN EN ISO 14583 (02 1149) Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

ANSI/UL 746Bnezaveden

ANSI/UL 746Cnezaveden

Porovnání s IEC 60079-0:2011

Tato evropská norma přejímá IEC 60079-0:2011 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Původní texty kapitol a článků z IEC 60079-0:2011 upravené na základě modifikací EN 60079-0:2012 jsou uvedeny v národní příloze NA (informativní).

Informativní údaje z IEC 60079-0:2011

Mezinárodní normu IEC 60079-11 vypracovala technická komise IEC/TC 31 Zařízení pro výbušnou atmosféru.

Toto šesté vydání IEC 60079-0 zrušuje a nahrazuje páté vydání IEC 60079-0 z roku 2007. Toto vydání je jeho celkovou technickou revizí. 

Dále jsou uvedeny významné změny ve vztahu k předchozímu vydání:

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

31/922/FDIS

31/939/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60079 se společným názvem Výbušné atmosféry je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Budoucí normy v tomto souboru budou nést nový všeobecný název, jak je uveden výše. Názvy stávajících norem v tomto souboru budou aktualizovány při jejich novém vydání.

Komise rozhodla, že obsah základní publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Souvisící ČSN

ČSN CLC/TS 60034-17 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 17: Indukční motory s rotorem nakrátko
napájené z frekvenčních měničů – Návod pro použití

ČSN CLC/TR 60034-25 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 25: Návrh pro návrh a činnost AC motorů, specificky navržených pro napájení z frekvenčních měničů

ČSN EN 60034-29 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 29: Ekvivalentní zatížení a techniky superpozice – Nepřímé zkoušení pro výpočet oteplení

ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-1: Klasifikace prostorů – Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-2: Klasifikace prostorů – Výbušné atmosféry s prachem

ČSN EN 60079-14 ed.3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-17 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 19: Opravy, generální prohlídky a repasování zařízení

ČSN EN 60079-27 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušné plynné atmosféry – Část 27: Sběrnicový jiskrově bezpečný systém (FISCO) a sběrnicový nezápalný systém (FNICO)

ČSN EN 61241-2-2 (33 2335) Elektrická zařízení pro použití v prostorech s hořlavým prachem – Část 2: Zkušební metody – Oddíl 2: Metoda pro stanovení elektrické rezistivity vrstvy prachu

ČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy

ČSN ISO 4225:1994 Kvalita ovzduší – Obecná hlediska – Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav s.p., Ostrava-Radvanice, IČ 577880, Ing. Jan Pohludka

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

EVROPSKÁ NORMA EN 60079-0
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2012

ICS 29.260.20 Nahrazuje EN 60079-0:2009

Výbušné atmosféry –
Část 0: Zařízení – Obecné požadavky
(IEC 60079-0:2011, modifikovaná)

Explosive atmospheres –
Part 0: Equipment – General requirements
(IEC 60079-0:2011, modified) 

Atmosphères explosives –
Partie 0: Matériel – Exigences générales
(CEI 60079-0:2011, modifiée)

Explosionsgefährdete Bereiche –
Teil 0: Betriebsmittel – Allgemeine Anforderungen
(IEC 60079-0:2011, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-04-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60079-0:2012 E

Předmluva

Text dokumentu (EN 60079-0:2012) sestává z textu IEC 60079-0:2011, vypracovaného technickou komisí IEC/TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry, a společných modifikacích vypracovaných CLC/TC 31 Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Jsou stanovena tato data:

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2012-04-02

 
  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-04-02

Tento dokument nahrazuje EN 60079-0:2009.

Současný stav techniky je zachycen v příloze ZY „Významné změny mezi touto evropskou normou a EN 60079-0:2009“.

Významné změny proti EN 60079-0:2009 jsou uvedeny v příloze ZY.

Označení příloh, které nejsou obsaženy v IEC 60079-0:2011, začíná písmenem„Z“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropské směrnice 94/9/ES.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60079-0:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 15

2 Citované dokumenty 16

3 Termíny a definice 19

4 Zařazování zařízení do skupin 29

4.1 Skupina I 29

4.2 Skupina II 29

4.3 Skupina III 30

4.4 Zařízení pro určitou výbušnou atmosféru 30

5 Teploty 30

5.1 Okolní vlivy 30

5.1.1 Teplota okolí 30

5.1.2 Vnější zdroje ohřevu a ochlazování 30

5.2 Provozní teplota 31

5.3 Maximální povrchová teplota 31

5.3.1 Stanovení maximální povrchové teploty 31

5.3.2 Meze maximální povrchové teploty 31

5.3.3 Malé součásti pro elektrická zařízení skupiny I a skupiny II 32

6 Požadavky pro všechna elektrická zařízení 33

6.1 Obecně 33

6.2 Mechanická pevnost zařízení 33

6.3 Čekací doba před otevřením 33

6.4 Bludné proudy v závěrech (např. velké elektrické stroje) 33

6.5 Uchycení plochých těsnění 34

6.6 Zařízení vyzařující elektromagnetickou a ultrazvukovou energii 34

6.6.1 Rádio frekvenční zdroje 34

6.6.2 Lasery nebo jiné zdroje s trvalou vlnou 35

6.6.3 Ultrazvuková zařízení 35

7 Nekovové závěry a nekovové části závěru 35

7.1 Obecně 35

7.1.1 Použitelnost 35

7.1.2 Specifikace materiálu 35

7.2 Tepelná odolnost 36

7.2.1 Zkoušky tepelné odolnosti 36

7.2.2 Výběr materiálu 36

7.2.3 Alternativní hodnocení elastomerových těsnících o-kroužků 36

7.3 Odolnost proti světlu 37

7.4 Elektrostatické náboje na vnějších nekovových materiálech 37

7.4.1 Rozsah platnosti 37

7.4.2 Vyloučení nahromadění elektrostatického náboje na elektrických zařízeních skupiny I nebo skupiny II 37

7.4.3 Vyloučení nahromadění elektrostatického náboje na elektrických zařízeních skupiny III 39

7.5 Přístupné kovové části 39

Strana

8 Kovové závěry a kovové části závěrů 40

8.1 Složení materiálu 40

8.2 Skupina I 40

8.3 Skupina II 40

8.4 Skupina III 40

9 Upevňovací zařízení 41

9.1 Obecně 41

9.2 Zvláštní zámky (zvláštní upevňovací zařízení) 41

9.3 Otvory pro zvláštní zámky 41

9.3.1 Šroubové spojení 41

9.3.2 Tolerance a vůle 41

9.3.3 Šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem 42

10 Blokovací zařízení 42

11 Průchodky 42

12 Materiály použité pro tmelení (cementování) 42

13 Ex součásti 43

13.1 Obecně 43

13.2 Montáž do zařízení 43

13.3 Montáž uvnitř zařízení 43

13.4 Montáž vně zařízení 43

13.5 Certifikát Ex součásti 43

14 Připojovací zařízení a připojovací prostory 43

14.1 Obecně 43

14.2 Připojovací prostor 43

14.3 Typ ochrany 43

14.4 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti 43

15 Připojovací zařízení pro uzemňovací vodič a vodič pro vzájemné pospojování 44

15.1 Zařízení vyžadující uzemnění 44

15.1.1 Vnitřní 44

15.1.2 Vnější 44

15.2 Zařízení, která nevyžadují uzemnění 44

15.3 Velikost propojovacího vodiče 44

15.4 Ochrana proti korozi 44

15.5 Zajištění elektrických spojů 44

16 Vstupy do závěru 45

16.1 Obecně 45

16.2 Identifikace vstupů 45

16.3 Kabelové vývodky 45

16.4 Zaslepovací vložky 45

16.5 Závitové redukce 45

16.6 Teplota vodičů v místě rozvětvení a v místě vstupu 45

16.7 Elektrostatické náboje na pláštích kabelů 45

Strana

17 Doplňující požadavky pro točivé stroje 46

17.1 Větrání 46

17.1.1 Větrací otvory 46

17.1.2 Materiál vnějších ventilátorů 47

17.1.3 Chladící ventilátory točivých strojů, montované na hřídeli 47

17.1.4 Pomocné motory chladících ventilátorů 47

17.1.5 Větrací ventilátory 47

17.2 Ložiska 47

18 Doplňující požadavky pro spínače 47

18.1 Hořlavá dielektrika 47

18.2 Odpojovače 47

18.3 Skupina I – Prostředky pro uzamčení 48

18.4 Dveře a kryty 48

19 Doplňující požadavky pro pojistky 48

20 Doplňující požadavky pro vidlice a zásuvky a konektory 48

20.1 Obecně 48

20.2 Výbušné plynné atmosféry 49

20.3 Výbušné atmosféry s hořlavým prachem 49

20.4 Vidlice zůstávající pod napětím 49

21 Doplňující požadavky pro svítidla 49

21.1 Obecně 49

21.2 Kryty svítidel úrovně EPL Mb, EPL Gb nebo EPL Db 49

21.3 Kryty svítidel úrovně EPL Gc nebo EPL Dc 50

21.4 Sodíkové světelné zdroje 50

22 Doplňující požadavky pro ruční a přilbové svítilny 50

22.1 Přilbové svítilny skupiny I 50

22.2 Přilbové a ruční svítilny skupiny II a skupiny III 50

23 Zařízení obsahující články a baterie 50

23.1 Obecně 50

23.2 Baterie 50

23.3 Typy článků 50

23.4 Články v baterii 52

23.5 Jmenovité podmínky baterií 52

23.6 Zaměnitelnost 52

23.7 Nabíjení primárních baterií 52

23.8 Úniky 52

23.9 Připojení 52

23.10 Orientace 52

23.11 Výměna článků nebo baterií 52

23.12 Vyměnitelný bateriový svazek 52

24 Dokumentace 52

25 Shoda prototypu nebo vzorku s dokumentací 52

Strana

26 Typové zkoušení 53

26.1 Obecně 53

26.2 Konfigurace při zkouškách 53

26.3 Zkoušky ve výbušné zkušební směsi 53

26.4 Zkoušky závěrů 53

26.4.1 Pořadí zkoušek 53

26.4.2 Zkouška odolnosti proti nárazu 54

26.4.3 Pádová zkouška 55

26.4.4 Požadované výsledky 55

26.4.5 Zkouška stupně ochrany krytem (IP) 56

26.5 Tepelné zkoušky 56

26.5.1 Měření teploty 56

26.5.2 Zkouška tepelným šokem 57

26.5.3 Zkouška zápalnosti malých součástek (skupina I a skupina II) 57

26.6 Zkouška průchodek krutem 58

26.6.1 Zkušební postup 58

26.6.2 Kritéria pro kladné hodnocení 59

26.7 Zkoušky nekovových závěrů a nekovových částí závěrů 59

26.7.1 Obecně 59

26.7.2 Teplota okolí při zkouškách 59

26.8 Tepelná odolnost proti teplu 59

26.9 Odolnost proti chladu 60

26.10 Odolnost proti světlu 60

26.10.1 Zkušební postup 60

26.10.2 Kritéria pro kladné hodnocení 60

26.11 Odolnost elektrického zařízení skupiny I proti chemickým činidlům 60

26.12 Zkouška spojitosti (propojení) uzemnění 61

26.13 Měření izolačního odporu na částech závěru z nekovových materiálů 61

26.14 Měření kapacity 62

26.14.1 Obecně 62

26.14.2 Zkušební postup 62

26.15 Ověřování jmenovitých hodnot větracích ventilátorů 63

26.16 Alternativní hodnocení elastomerových těsnících o-kroužků 63

27 Kusové zkoušení 63

28 Odpovědnost výrobce 63

28.1 Shoda s dokumentací 63

28.2 Certifikáty 64

28.3 Odpovědnost za označování 64

29 Označování 64

29.1 Použitelnost 64

29.2 Umístění 64

29.3 Obecně 64

29.4 Ex označení pro výbušnou plynnou atmosféru 65

Strana

29.5 Ex označení pro výbušnou atmosféru s prachem 66

29.6 Kombinované typy (nebo úrovně) ochrany 68

29.7 Vícenásobné typy ochrany 68

29.8 Ga s využitím dvou nezávislých Gb typů (nebo úrovní) ochrany 68

29.9 Ex součásti 68

29.10 Malá zařízení a malé Ex součásti 69

29.11 Extrémně malá zařízení a extrémně malé Ex součásti 69

29.12 Výstražné nápisy 69

29.13 Alternativní označení úrovně ochrany zařízení (EPL) 69

29.13.1 Alternativní označení typu ochrany pro výbušné plynné atmosféry 70

29.13.2 Alternativní označení typu ochrany pro výbušné atmosféry s prachem 70

29.14 Články a baterie 70

29.15 Elektrické stroje napájené z měničů 71

29.16 Příklady označování 71

30 Návody 74

30.1 Obecně 74

30.2 Články a baterie 75

30.3 Elektrické stroje 75

30.4 Větrací ventilátory 75

Příloha A (normativní)  Doplňující požadavky pro kabelové vývodky 76

Příloha B (normativní)  Požadavky na Ex součásti 82

Příloha C (informativní)  Příklad zkušebního zařízení pro zkoušku nárazem 84

Příloha D (informativní)  Motory napájené z frekvenčních měničů 85

Příloha E (informativní)  Zkoušky oteplení elektrických strojů 86

Příloha F (informativní)  Postupový diagram pro zkoušky nekovových závěrů nebo nekovových částí závěrů (26.4) 88

Bibliografie 89

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 90

Příloha ZZ (informativní)  Pokrytí základních požadavků směrnic EU 94

Příloha ZY (informativní)  Dodatečné informace týkající se Evropské ATEX směrnice 94/9/ES 95

 

Obrázek 1 – Tolerance a vůle závitových upevňovacích zařízení (šroubů) 41

Obrázek 2 – Styková plocha pod hlavou upevňovacího zařízení (šroubu) s redukovaným dříkem 42

Obrázek 3 – Znázornění místa vstupu a místa rozvětvení 46

Obrázek 4 – Sestava zkušebního vzorku pro zkoušku propojení uzemnění 61

Obrázek 5 – Zkušební vzorek s nanesenými elektrodami 62

Obrázek 6 – Otlačení (deformace) o-kroužku 63

Obrázek A.1 – Vysvětlení pojmů používaných pro kabelové vývodky 76

Obrázek A.2 – Zaoblení okrajů místa vstupu pro ohebné kabely 77

Obrázek C.1 – Příklad zkušebního zařízení pro ověřování odolnosti proti nárazu 84

Obrázek F1 – Nekovové závěry a nekovové části závěrů 88

 

Tabulka 1 – Teploty okolí v provozu a dodatečné označení 30

Tabulka 2 – Klasifikace maximálních povrchových teplot pro elektrická zařízení skupiny II 31

Strana

Tabulka 3a – Hodnocení teplotní klasifikace podle rozměru součástek při teplotě okolí 40 °C 32

Tabulka 3b – Hodnocení teplotní klasifikace součástek s povrchovou plochou ³ 20 mm2 – závislost maximálního
ztrátového výkonu na teplotě okolí 32

Tabulka 4 – Prahové výkony pro rádiovou frekvenci 34

Tabulka 5 – Prahové výkony pro rádiovou frekvenci 34

Tabulka 6 – Omezení povrchové plochy 38

Tabulka 7 – Průměr nebo šířka dlouhých částí 38

Tabulka 8 – Omezení tloušťky nekovové vrstvy 38

Tabulka 9 – Maximální kapacita neuzemněných kovových částí 39

Tabulka 10 – Minimální průřezy PE vodičů 44

Tabulka 11 – Primární články 51 

Tabulka 12 – Sekundární články 51

Tabulka 13 – Zkouška odolnosti proti nárazu 55

Tabulka 14 – Krouticí moment aplikovaný na dřík průchodky použité jako připojovací zařízení 58

Tabulka 15 – Zkoušky tepelné odolnosti 59

Tabulka 16 – Text výstražných nápisů 69

Tabulka B.1 – Články, které musí splňovat Ex součásti 82

Tabulka ZY.1 95

Tabulka ZY.2 – Významné technické změny mezi touto evropskou normou a EN 60079-0:2009 96

 

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60079 stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení a Ex součástí, určených pro použití ve výbušných atmosférách.

Normální atmosférické podmínky (ve vztahu k vlastnostem atmosféry týkajících se výbušnosti), za kterých se může předpokládat, že elektrická zařízení mohou být provozována jsou:

Tato norma a další normy doplňující tuto normu uvádí dodatečné požadavky na zkoušky pro zařízení, která pracují mimo normální rozsah teplot, mohou však být vyžadovány další úvahy a dodatečné zkoušky pro zařízení, která pracují mimo normální rozsah atmosférického tlaku a normální obsah kyslíku, především s ohledem na typy ochrany, které závisí na zhášení plamene jako je to u „pevného závěru d“ (IEC 60079-1) nebo na omezení energie, jako je to u „jiskrové bezpečnosti i“ (IEC 60079-11).

POZNÁMKA 1 Ačkoliv výše uvedené atmosférické podmínky uvádí teplotní rozsah atmosféry od –20 °C do +60 °C, normální rozsah okolní teploty pro zařízení je od –20 °C do +40 °C, pokud není stanoveno jinak a vyznačena jiná teplota. Viz 5.1.1. Předpokládá se, že –20 °C až +40 °C je vhodné pro většinu zařízení a že výroba všech zařízení tak, aby byla vhodná pro standardní atmosféru s horní teplotou okolí +60 °C by vytvářelo zbytečné konstrukční překážky.

POZNÁMKA 2 Požadavky uvedené v této normě vyplývají z hodnocení nebezpečí vznícení, provedeného pro elektrická zařízení. Uvažovanými zdroji iniciace jsou ty, které jsou spojeny s tímto typem zařízení, jako jsou horké povrchy, mechanicky vznikající jiskry, mechanické nárazy vedoucí k tepelným reakcím, elektrické oblouky a výboje statické elektřiny v normálním průmyslovém prostředí.

POZNÁMKA 3 Uznává se, že s rozvojem technologie může být možné dosáhnout cílů řady norem IEC 60079 s ohledem na prevenci výbuchu metodami, které ještě nejsou plně definovány. Pokud si výrobce přeje využít výhody tohoto rozvoje, tato mezinárodní norma, stejně jako ostatní norma řady IEC 60079 mohou být použity částečně. Přepokládá se, že výrobce připraví dokumentaci, která jasně definuje, jak byla řada norem IEC 60079 použita, společně s úplným vysvětlením dalších použitých technik. Označení „Ex s“ bylo rezervováno pro vyznačení speciálního typu ochrany. Norma pro speciální typ ochrany „s“, IEC 60079-33 se připravuje.

POZNÁMKA 4 Pokud výbušná plynná atmosféra a výbušná atmosféra s hořlavým prachem jsou přítomny nebo mohou být přítomny najednou, má být součastná přítomnost obou atmosfér zohledněna a může vyžadovat dodatečná ochranná opatření.

Tato norma neuvádí požadavky na bezpečnost jiné než ty, které jsou přímo spojeny s nebezpečím výbuchu. Ostatní zdroje iniciace, jako jsou adiabatická komprese, rázové vlny, exotermické chemické reakce, samovznícení prachu, otevřený oheň, horké plyny/kapaliny nejsou touto normou pokryty.

POZNÁMKA 5 Takováto zařízení se mají podrobit analýze nebezpečí, při které se identifikují a zaznamenají všechny
potenciální zdroje vznícení, vytvářené elektrickým zařízením a musí být přijata opatření, která zabrání, aby se tyto zdroje staly účinnými.

Tuto normu doplňují nebo modifikují následující normy pro konkrétní typy ochrany:

POZNÁMKA 6 Další informace pro typy ochrany neelektrických zařízení lze najít v ISO/IEC 80079-36 (bude vydána).

Tuto normu doplňují nebo modifikují následující normy pro konkrétní zařízení:

Tato norma, společně s dalšími normami uvedených výše, neplatí pro konstrukci:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.