ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.160.40; 43.120 Leden 2013

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-722: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech – Napájení elektrických vozidel

ČSN 33 2000-7-722

idt HD 60364-7-722:2012

Low-voltage electrical installations –
Part 7-722: Requirements for special installations or locations – Supply of Electric vehicle

Installations électriques à basse tension –
Partie 7-722: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux – Alimentation des véhicules électriques

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-722: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Stromversorgung
von Elektrofahrzeugen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-722:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-722:2012. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 4

722.1 Rozsah platnosti 5

722.2 Citované dokumenty 5

722.3 Termíny a definice 5

722.30 Stanovení základních charakteristik 6

722.31 Účel, napájení a stavba 6

722.311 Nejvyšší spotřeba a odchylky 6

722.312 Uspořádání vodičů a způsob uzemnění 7

722.41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 7

722.413 Ochranné opatření: elektrické oddělení 7

722.443 Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím 7

722.443.1 Obecně 7

722.51 Výběr a stavba elektrických zařízení 7

722.512 Provozní podmínky a vnější vlivy 7

722.536 Odpojování a spínání 8

722.543 Ochranné vodiče 8

722.55 Ostatní zařízení 8

Příloha ZA (normativní)  Zvláštní národní podmínky 10

Příloha ZB (informativní)  Odchylky typu A 11

 

Předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 60309 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 60309 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití

HD 60364 (soubor)zaveden v souboru ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí

EN 61851 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 61851 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením

EN 62262zavedena v ČSN EN 62262:2002*) (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

IEC 60038zavedena v ČSN EN 60038 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC

IEC 60529zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 62196(soubor) zaveden v souboru ČSN EN 62196 (35 4572) Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením

Informativní údaje z HD 60364-7-722:2012

Tento dokument (HD 60364-7-722:2012) byl vypracován technickou komisí CLC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-01-23

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-01-23

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Souvisící ČSN

EN 61140 zavedena v ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

EN 61558-2-4 zavedena v ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ 26837021
Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

Úvod

Požadavky této části HD 60364 doplňují, modifikují nebo nahrazují všeobecná ustanovení obsažená v částech 1 až 6 HD 60364.

Číslování článků uvedené po číslu 7-722 odkazuje na odpovídající části nebo články HD 60364. Čísla následující po označení části 7-722 odpovídá číslování částí nebo článků HD 60364.

Nepřítomnost odkazu na část nebo článek znamená, že jsou využitelná všeobecná ustanovení obsažená v HD 60364.


722.1 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části HD 60364 se užijí pro:

Tato část nepokrývá požadavky na induktivní nabíjení.

Elektrická vozidla užívající režim nabíjení 3 a 4, dle definice v EN 61851, vyžadují nabíjení s podporou kontrolních a komunikačních obvodů (viz EN 61851). Režim nabíjení 1 a 2, v souladu s definicí v EN 61851, mohou být připojeny a napájeny z běžných zásuvek.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.